Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108312
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Šedys, Mindaugas
Supervisor: Jodaugienė, Darija
Title: Akėjimo poveikis žieminių kviečių piktžolėtumui ekologiniame ūkyje
Other Title: Effect of harrowing on winter wheat weediness in organic farm
Extent: 36 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Žieminiai kviečiai;Winter wheat;Akėjimas;Harrowing;Piktžolėtumas;Weediness;Pasėlio tankumas;Crop density;Grūdų kokybiniai rodikliai;Indicators of grain quality
Abstract: Tyrimo vieta. Tyrimas buvo atliktas 2017 - 2018 m. Radviliškio rajone, Davongalio kaime. Lauke priklausančiame žemės ūkio bendrovei „AUGA Smilgiai“. Tyrimo objektas – skirtingai akėtas žieminių kviečių pasėlis. Tyrimo tikslas – nustatyti akėjimo poveikį žieminių kviečių piktžolėtumui ekologiniame ūkyje. Tyrimo uždaviniai: 1. Nustatyti akėjimo poveikį žieminių kviečių piktžolėtumui, 2. Nustatyti akėjimo poveikį žieminių kviečių pasėlio tankumui, 3. Nustatyti akėjimo poveikį žieminių kviečių derlingumui ir grūdų kokybiniams rodikliams. Tyrimo metodai. Žieminiai kviečiai auginti 2017–2018 m., taikant ekologinę žemdirbystės sistemą. Dirvožemio ariamojo sluoksnio (0-25 cm) pH 7,58 silpnai šarminis. Ariamasis sluoksnis vidutinio humusingumo 2,83 proc., vidutinio fosforingumo 187,8 mg kg-1, aukšto kalingumo 243,8 mg kg-1, organinės anglies 1,64 proc. Tyrimo variantai: 1. Neakėta, 2. Akėta vieną kartą; 3. Akėta du kartus; 4. Akėta tris kartus. Tyrimo rezultatai. Žieminių kviečių akėjimas esmingai mažino piktžolių skaičių: po pirmojo akėjimo 2,2–2,3 karto, po antrojo akėjimo – 5,0 kartus ir po trečiojo akėjimo – 4,0–7,8 karto. Akėjimas buvo veiksmingesnis trumpaamžių piktžolių kontrolei, nei daugiamečių. Žieminių kviečių akėjimas turėjo poveikį pasėlio tankumui. Po pirmojo akėjimo pasėlio tankumas sumažėjo 3,6–5,1 proc., po antrojo – 3,0–8,0 proc., o po trečiojo – iki 24,5 proc., lyginant su neakėtais laukeliais. Žieminių kviečių derlingumas, skirtingai akėtuose laukeliuose, svyravo nuo 3,68 iki 4,02 t ha-1. Esmingai didesnis žieminių kviečių grūdų derlingumas nustatytas 2 kartus akėtuose laukeliuose. Intensyviau akėjant pasėlį mažėjo pasėlio piktžolėtumas, todėl daugelis žieminių kviečių grūdų kokybinių rodiklių turėjo tendenciją gerėti. Atlikus koreliacinę-regresinę analizę nustatyta, kad mažėjant pasėlio piktžolėtumui didėjo grūdų baltymingumas r = - 0,840, P>0,050, didėjo glitimo kiekis r = - 0,832, P>0,050, didėjo sedimentacijos rodiklis r = - 0,861, P>0,050 ir mažėjo grūdų krakmolingumas r = - 0,407, P>0,050.
Location of the research. The research was carried out in Davongalis village, Radviliškis district, in 2017 – 2018. The field, where the research was conducted, belongs to agricultural company „AUGA Smilgiai“. The subject of the research – differently harrowed winter wheat crop. The goal of the research – to determine the effect of harrowing on winter wheat weediness in the organic farm. Tasks of the research: 1. to determine the effect of harrowing on winter wheat weediness; 2. to determine the effect of harrowing on winter wheat crop density; 3. to determine the effect of harrowing on winter wheat yield and indicators of grain quality. Methods of the research. Winter wheat was grown in 2017–2018 using the organic farming system. The pH of the soil plowing layer (0–25 cm) is weakly alkaline. The arable layer is of average humus – 2.83%, of average phosphorus – 187.8 mg kg-1, of high potassium – 243.8 mg kg-1, and of organic carbon – 1.64%. Versions of the research: 1. not harrowed; 2. harrowed once; 3. harrowed twice; 4. harrowed three times. Results of the research. Winter wheat harrowing significantly reduced the number of weeds: 2.2 –2.3 times after the first harrow, 5.0 times after the second harrow and 4.0 – 7.8 times after the third harrow. Harrowing was more effective in controlling short-lived weeds than perennials. The harrowing of winter wheat had an effect on crop density. After the first harrow, the crop density decreased by 3.6 – 5.1 percent, after the second – by 3.0–8.0 percent, and after the third – by 24.5 percent, compared to not harrowed fields. Yields of winter wheat, unlike in harrowed fields, ranged from 3.68 to 4.02 t ha-1. Significantly higher yields of winter wheat grain were found in fields which were harrowed twice. More intensive harrowing reduced the weediness of the crop and many indicators of winter wheat grain quality had a tendency to improve. The correlation-regression analysis showed that the decreased crop weediness resulted the increased content of grain protein r = - 0.840, P > 0.050, the increased content of gluten r = - 0.832, P > 0.050, the increased sedimentation rate r = - 0.861, P > 0.050 and the decreased content of grain starch r = - 0.407, P > 0.050
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108312
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

25
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons