Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108294
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Lapinskienė, Dovilė
Supervisor: Dovydaitytė, Linara
Title: Lietuvos nacionalinio muziejaus komunikacija socialinėse medijose
Other Title: Communication in social media of the National museum of Lithuania
Extent: 64 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Lietuva;Lithuania;Muziejus;Museum;Komunikacija;Communication;Socialinės medijos;Social medias
Abstract: Problema – technologijų amžiuje vartotojus tampa vis lengviau pasiekti ir patraukti jų dėmesį, todėl informaciją perduodančiuose kanaluose atsiranda konkurencija tarp turinio transliuotojų. Veikiant konkurencingumui kanaluose, tokiuose kaip socialinės medijos, vartotojai tampa vis išrankesni ir tenka rasti naujų būdų jų dėmesiui ir lojalumui išlaikyti. Socialiniai tinklai tapo svarbia mūsų kasdienybės dalimi, todėl renkamės juos kaip pagrindinius komunikacijos ir naujienų kanalus. Būtent dėl to organizacijoms, net ir tokioms kaip muziejai, siekiančioms pritraukti auditorijas internete, tampa būtina socialinių tinklų komunikacija orientuota į auditoriją. Lietuvos muziejams ypatingai svarbu skirti dėmesio komunikacijai socialinėse medijose, nes taip greičiausiai galima paskleisti žinią visame pasaulyje ir taip pritraukti kitataučius turistus. Šio darbo objektas, Lietuvos nacionalinio muziejaus komunikacija socialinėse medijose turi labai daug trūkumų, nes tam nėra skiriama pakankamai dėmesio. Šio darbo objektas – Lietuvos nacionalinio muziejaus komunikacija socialinėse medijose. Tikslas – išanalizavus muziejaus komunikaciją socialinėse medijose išsiaiškinti jos trūkumus ir pateikti rekomendacijas komunikacijos problemų sprendimui. Darbas sudarytas iš teorinės ir tyrimo dalių. Teorinę dalį sudaro I ir II skyriai, juose apžvelgiama kaip keitėsi muziejų santykis su visuomene, kas yra komunikacija ir kokią svarbą ji turi muziejui. Aptariama kaip buvo integruojamos naujosios medijos muziejų komunikacijoje su auditorija. Pristatoma kas tai yra naujosios kartos internetas bei jo interaktyvumo galimybėmis. Taip pat supažindinama su pasaulio populiariausiais socialiniais tinklais bei jų privalumais. Tiriamojoje dalyje - III skyriuje, plačiau apžvelgiama ir tiriama kaip Lietuvos nacionalinis muziejus komunikuoja socialiniuose tinkluose ir išnaudoja jų galimybes. Aptartas kokybinis tyrimas – išanalizuotos Lietuvos nacionalinio muziejaus socialinių tinklapių paskyros bei jų turinys, taip pat pateikti ir interviu su muziejaus komunikacijos skyriaus atstove atsakymais. Šioje darbo dalyje siekiant išsiaiškinti auditorijos pasiekiamumą bei kokie yra poreikiai muziejaus informacijos pateikimui atliktas kiekybinis tyrimas ir aptarti jo rezultatai. Remiantis teorine medžiaga, kokybiniais duomenimis bei apklausų rezultatais, šiame darbe siekiama išspręsti LNM komunikacijos socialinėse medijose trūkumus. Darbo pabaigoje pateikiamos apibendrinančios išvados bei rekomendacijos muziejaus komunikacijos vykdymui socialinėse medijose. Taip pat prieduose pridedama papildoma tiriamojo darbo medžiaga – interviu transkripcija bei kiekybinio tyrimo apklausa.
The problem - in the age of technology, it becomes easier to reach and keepconsumers attention, so it leads to competition between content broadcasters in information channels. As competitiveness operates through channels such as social media, consumers are becoming more picky and have to find new ways to maintain their attention and loyalty. Social networks have become an important part of our daily lives, which is why we choose them as the main channels of communication and news. This is why organizations, even such as museums, that seek to attract audiences online are making it necessary for social media communication to be audience-oriented. It is very important for Lithuanian museums to pay attention to communication on social media, as this is the fastest way to spread the message worldwide and like that attract foreign tourists. The object of this work, National museums of Lithuania communication on social media, has a lot of shortcomings, because not enough attention is paid to it. The object of this work is the communication in social media of the National museum of Lithuania. The aim is to find out the shortcomings of the museum's communication in social media and to provide recommendations for solving communication problems. The work consists theoretical and research parts. The theoretical part consists of Chapters I and II, which review how the relationship of museums with the public has changed, what communication is and how important it is to the museum. It discusses how new media have been integrated into museum communication with audiences. Introduces what the next generation internet is and the possibilities of its interactivity. An overview and comparison of the world's most popular social networks and their advantages. In the research part - Chapter III provides a more detailed overview and research of how the National museum of Lithuania communicates on social media and uses the possibilities of it. Discussed qualitative research – the social network accounts and their content of the National museum of Lithuania were analyzed, also there were provided the answers of the interview with a representative of the museum's communication department. In this part of the work, in order to find out the accessibility of the audience and what are the needs for the presentation of museum information, a quantitative survey was conducted and its results were discussed. Based on theoretical material, qualitative data and survey results, this work seeks to discover successful ways of solving the shortcomings of LNM communication on social media. At the end of the work, summary conclusions and recommendations are presented for the implementation of the museum's communication on social media. Accessories of the work includes additional research material - transcription of interviews and a survey of quantitative research.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108294
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

95
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

84
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons