Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108288
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Karolina, Sodeikaitė
Supervisor: Justinas, Kisieliauskas
Title: Reklamos poveikio asmens sąmoningumui vertinimas
Other Title: Assessment of the impact of advertising on awareness
Extent: 45 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Reklama;Advertisement;Sąmoningumas;Awareness;Sąmonė;Consciousness;Savimonė;Self-awareness
Abstract: Reklama yra neatsiejama kasdienybės dalis. Jos tikslas - paveikti vartotoją imtis atitinkamų veiksmų. Tam yra naudojamos įvairios strategijos. Reklamos kūrėjai, žinodami esminius žmonių poreikius, kuria norus, pristatydami pridėtinių vertybių rinkinius apie reklamuojamą produktą ar paslaugą. Vartotojai dažnai sąmoningai nesuvokia, kad tokiais būdais reklama paveikia juos ir kuria palankų požiūrį ne tik į produktą, bet ir keičia jų pasaulėžiūrą iš esmės. Rašto darbe išskiriami ir analizuojami strateginiai poveikio modeliai, susidedantys iš tam tikrų pakopų, per kurias reklamos kūrėjai stengiasi pravesti vartotojus, kad jie atliktų tam tikrą veiksmą. Pirmoji ir svarbiausa pakopa yra atkreipti vartotojo sąmonėje esantį centrą - dėmesį, ir jį stimuliuoti. Tam reklamos kūrėjai naudoja įvairias taktikas, viena jų - reklamos kartojimas, kuris nepastebimai geba priartėti prie vartotojo jam to nepastebėjus ir su juo susitapatinti. Taip pat pasitelkiami psichologiniai stimulai, kurie jungiasi su asmeninė vartotojų patirtimi ir susitapatindama daro jiems poveikį. Tokiame dideliame informacijos ir stimulų sraute asmeniui išlikti sąmoningu ir tai pastebėti yra sudėtinga. Tyrimo objektas: reklamos daromas poveikis asmens sąmoningumui. Tyrimo tikslas: Išanalizuoti reklamos poveikį asmens sąmoningumui. Tyrimo uždaviniai: apibrėžti reklamos sampratą; aprašyti reklamos poveikį vartotojui; pristatyti sąmoningumo sampratą, išanalizuoti reklamos poveikį sąmoningumui; pasitelkus anketinę apklausą ir struktūruotą interviu įvertinti reklamos daromą įtaką asmens sąmoningumui Siekiant įvertinti, kaip reklama veikia asmens sąmoningumą, pateikiama mokslinės literatūros analizė. Aptarus reklamos poveikį asmens sąmoningui, atliekama internetinės apklausos ir struktūruoto intervių analizė. Analizuojant surinktus duomenis išskirta, kad teoriškai vartotojų laisvė rinktis produktą nedingsta, tačiau jie dažnai nesupranta, kad yra paveikti reklamos, nors ir įdentifikuoja save sąmoningais ir atsakingais už savo priimtus pirkimo sprendimus. Prie sąmoningėjančios visuomenės reklama prisitaiko sukurdama naujus inovatoriškus būdus ir stengiasi tapti dar artimesnė.
Advertising is an integral part of our daily lives. Its main purpose is to influence consumers to act in a certain way. Various strategies are created to fulfil this goal. Advertisers, knowing the essential people’s needs, create desires by presenting value-added sets about the product or service being advertised. Consumers are often deliberately unaware that advertising affects them and creates a favourable attitude not only to the product, but also fundamentally changes their view on the world. The research identifies and analyses strategic advertising impact models, consisting of certain stages through which advertisers try to guide consumers to take a specific action. The first and foremost step is to draw the consumer’s attention to the epicentre of its consciousness - and to stimulate it. To act upon the above, advertisers use various tactics, one of which is the reiteration of the advertising, which can approach unnoticed and resonate with the consumer. Psychological elements that can trigger consumer’s personal experience is also widely used as a tool for influence. In such an enormous flow of information and stimuli, it is difficult for a person to remain self-aware about it and to notice this. Research objective: the effect of advertising on a person's awareness. The aim of the research: To analyse the impact of advertising on personal awareness. Research tasks: to define the concept of advertising; describe the impact of advertising on the consumer; to present the concept of awareness; to analyse the impact of advertising on awareness; to assess the impact of advertising on personal awareness through a questionnaire and a structured interview. In order to assess how advertising affects self-awareness, an analysis of the scientific literature is presented. After discussion on the impact of advertising on personal awareness, an online survey and structured analysis of interviews has been conducted. The data analysis reveals that, in theory, consumers' freedom to choose a product is not impacted, they often do not understand that they are affected by the advertising, although the consumers believe they make conscious and responsible purchasing decisions. Advertising adapts to a conscious society by creating new innovative ways and strives to become even more empathetic
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108288
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
karolina_sodeikaite_bd.pdf775.51 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

132
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

69
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.