Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108284
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Skara, Valentas
Supervisor: Jodaugienė, Darija
Title: Skirtingo žemės dirbimo poveikis pupų pasėlio piktžolėtumui
Other Title: Influence of different soil tillage on field bean weedness
Extent: 40 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: sSpaprastintas žemės dirbimas;Reduced soil tillage;Pupos;Field bean;Piktžolės;Weeds;Tankumas;Density;Derlingumas;Yield
Abstract: Tyrimo atlikimo vieta. Tyrimas buvo atliktas 2019 metais balandžio – rugpjūčio mėnesiais, Šiaulių rajone, Beržynės kaime Virgilijaus Ivoškevičiaus ūkyje, kuriame beveik 20 metų naudojamos beariminės ir supaprastinto žemės dirbimo technologijos. Tyrimo objektas. Pupų (Vicia faba) pasėlis. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo tikslas – nustatyti skirtingo žemės dirbimo poveikį pupų pasėlio piktžolėtumui ir produktyvumui. Uždaviniai: nustatyti skirtingo žemės dirbimo poveikį piktžolių skaičiui ir rūšinei sudėčiai (prieš žemės dirbimą ir pupų vegetacijos pradžioje), piktžolių skaičiui, rūšinei sudėčiai ir sausųjų medžiagų masei (prieš derliaus nuėmimą), pupų pasėlio tankumui ir derlingumui. Tyrimo metodai. Eksperimento variantai: 1. Skutimas diskiniu – noraginiu skutikliu 12-15 cm gyliu. 2. Skutimas diskiniu skutikliu 5-7 cm gyliu. 3. Tiesioginė sėja į neįdirbtą dirvą. Eksperimentas buvo atliktas 4 pakartojimais. Eksperimento laukelių dydis 120m2 (12x10 m). Tyrimo rezultatai. Prieš pagrindinį žemės dirbimą įvertinus lauko piktžolėtumą esminių skirtumų nenustatyta (P>0,05), jis svyravo nuo 124,2 iki 155,4 vnt. m-2. Pupų vegetacijos pradžioje didžiausias pasėlio piktžolėtumas nustatytas mažesnio žemės dirbimo intensyvumo laukeliuose. Piktžolių skaičius buvo esmingai didesnis (P0,05) nenustatyta. Didžiausias pupų sėklų derlingumas gautas 12-15 cm gyliu skustuose laukeliuose ir siekė 1,92 t ha-1, kai tuo tarpu tiesioginės sėjos į neįdirbtą dirvą pupų sėklų derlius buvo 21 proc. mažesnis. Šis skirtumas buvo esminis (P>0,05).
Research site. The research was conducted in April–August 2019 in Šiauliai region, Beržynė Village at the farm of Virgilijus Ivoškevičius, where no-plow and reduced tillage techniques have been employed for nearly 20 years. Research object. Bean (Vicia faba) crop. Aim and objectives of the research. Aim of the research: to determine the effects of different tillage methods on the weediness and productivity of field bean crop. Objectives: to determine the effects of different tillage methods on the number and species of weeds (before tillage and in the beginning of the bean vegetation period), mass of dry matter (before harvest), density and productivity of the field bean crop. Research methods. Experiment treatment: 1. Cutting with a disc stubble cultivator, 12–15 cm deep. 2. Cutting with a disc cultivator, 5–7 cm deep. 3. Direct seeding without cultivating the soil. The experiment was repeated 4 times. Size of the experiment squares: 120m2 (12x10 m). Research results. Assessment of weediness of soil prior to the main tillage showed no significant differences (P>0.05): it varied from 124.2 to 155.4 units m-2. In the beginning of the field bean vegetation period, the highest weediness of crop was found in the plots with lower tillage intensity. The number of weeds was significantly higher (P0.05). The highest bean seed yield was obtained in squares cultivated 12–15 cm deep and reached 1.92 t ha-1, while bean seed yield in direct seeding squares was 21 per cent lower. This difference was significant (P>0.05).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108284
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons