Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108278
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Naujokaitytė, Aurėja
Supervisor: Balaišis, Augustinas
Title: Socialinių medijų marketingo efektyvumas ir komunikacija kosmetikos priemonių „MAC“ kompanijos atvejis
Other Title: Social media marketing effectiveness and communication the case of the cosmetics company „MAC“
Extent: 58 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: "MAC" kompanija;"MAC" company;Socialinės medijos;Marketingo komunikacija;Social media;Marketing communication
Abstract: Socialinių medijų marketingo efektyvumas ir komunikacija kosmetikos priemonių „MAC“ kompanijos atvejis. Šiuo metu gyvename amžiuje, kai internetas yra kasdienybė kiekvienam žmogui. Internetas yra komunikacijos sistema, suteikianti galimybę žmonėms bendrauti bet kuriuo paros metu bet kuriame pasaulio kampelyje. Šiandien internetas suteikia daugybę galimybių įvairaus pobūdžio veiklai. Visi juo naudojasi kiekvieną dieną ir tai jau tapo rutinos dalimi, ar tai būtų informacijos ieškojimas, pirkimai, pardavimai, ar laisvalaikio praleidimo būdas. Galima teigti, kad tai jau yra daugelio žmonių priklausomybė, kuri valdo visuomenę. Kadangi žmonės vis didesnę dalį veiklos vykdo internete (pramogauja, perka prekes ar paslaugas ir pan.), labai svarbu užtikrinti, kad internete veiktų pagrindinės paslaugos (Darius Štitilis, 2017). Daugelis įmonių itin konkurencingai kovoja už vartotojų dėmesį. Konkurencija privertė tiek marketingo specialistus, tiek visas įmones ieškoti naujų netradicinių būdų kaip pasiekti norimą vartotojų rinką. Šiuo metu socialiniai tinklai veikia ne tik kaip vartotojo komunikacijos platforma, bet ir kaip marketingo priemonė prekės ženklui reklamuoti, kurti lojalius santykius su vartotojais bei didinti pardavimus. Tikslas - įvertinti kosmetikos priemonių kompanijos „MAC“ komunikaciją socialinių medijų platformose ir jos efektyvumą kaip SMM priemonę. Tyrimo uždaviniai: atskleisti vartotojų požiūrį į „MAC“ kosmetikos priemonių komunikaciją, pasitelkiant socialinių medijų marketingą. Metodika: internetinės apklausos tyrimas. Apklausos metodas - anoniminė internetinė apklausa. Respondentai turėjo atsakyti į 15 įvairaus pobūdžio klausimų. Šiuo metu socialiniai tinklai yra kasdienio gyvenimo dalis ir jie yra naudojami kaip pagrindinė komunikacijos priemonė. Įmonės socialinius tinklus naudoja komunikacijai su klientais, paprasti žmonės naudoja juos užmegzti naujiems virtualiems ryšiams ar palaikyti senuosius. Socialiniuose tinkluose informacija sklinda globaliai ir kiekvienas gali tai padaryti vos per kelias sekundes. Tendencijos kinta nuolatos, būtina suprasti ko nori vartotojai ir pasiūlyti jiems atitinkamą turinį, svarbu prisitaikyti. Socialinių medijų marketingas itin puikiai atitinka šiuolaikinės rinkos tendencijas, nuolatos palaikomas ryšys su auditorija leidžia įmonėms prisitaikyti bei suprasti pagrindinius vartotojų poreikius. Socialinių medijų marketingas siekia užtikrinti ilgalaikius santykius su klientais. SUMMARY Social media marketing effectiveness and communication the case of the cosmetics company „MAC“. We are currently living in an age where the internet is a daily routine for everyone. The Internet is a communication system that allows people to communicate at any time of the day in any corner of the world. Today, the Internet offers many opportunities for a variety of activities. Everyone uses it every day and it has already become part of the routine, whether it is searching for information, buying, selling, or spending your free time. It can be said that it is already the addiction of many people, which controls society. As more and more people carry out their activities online (entertain, buy goods or services, etc.), it is very important to ensure that basic services work online (Darius Štitilis, 2017). Many businesses are competing for consumer attention in a highly competitive way. Competition has forced marketing specialists and all businesses owners to look for new unconventional ways to reach the desired consumer market. Currently, social networks act not only as a consumer communication platform, but also as a marketing tool to promote the brand, build loyal relationships with consumers and increase sales. Purpose - to evaluate the communication of the cosmetics company „MAC“ on social media platforms and its effectiveness as a tool of social media marketing.Research tasks: to evaluate consumers' view towards the communication of „MAC“ cosmetics through social media marketing. Methodology: online survey research. Survey method - anonymous online survey. Respondents had to answer 15 different questions. Today, social networks are a part of everyday life and are used as a main communication tool. Businesses use social networks to communicate with customers, ordinary people use them to make new virtual connections or maintain old ones. On social networks, information spreads globally and anyone can do it in just a few seconds. Trends are constantly changing, it is necessary to understand what consumers want and offer them relevant content, it is important to adapt. Social media marketing is extremely in line with modern market trends, and constant contact with the audience allows companies to adapt and understand the basic needs of the consumers. Social media marketing seeks to ensure long-term relationships with customers.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108278
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
aureja_naujokaityte_bd.pdf828.91 kBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

150
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

82
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.