Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108269
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Rimantė, Pauliukaitytė
Supervisor: Tomas, Pabedinskas
Title: Komunikuojant menus arba menas - kaip ,,sklindančios medijos"
Other Title: Communication of the arts -art as "spreading media"
Extent: 63 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Komunikacija;Communication;Menas;Art;Medijos;Media;Kultūra;Culture
Abstract: Bakalauro baigiamojo darbo ,,Komunikuojant menus arba menas – kaip ,,sklindančios medijos“ (Meno ir kultūros komunikacija: projekto ,,Kaunas pilnas kultūros“ atvejis) tikslas yra ištirti ir apibendrinti informacinio projekto ,,Kaunas pilnas kultūros“ meno ir kultūros komunikaciją, atkreipti dėmesį į vieną iš komunikacijos dalių – grįžtamąjį ryšį. Šiame darbe siekiama aptarti meno ir kultūros komunikacijos sampratą, kultūros ir meno mediatoriaus vaidmenį komunikacijoje, kultūros ir meno komunikaciją masinėse komunikacijos priemonėse; išanalizuoti bei aptarti projekto ,,Kaunas pilnas kultūros“ komunikaciją, atlikti kokybinę analizę, atkreipti dėmesį į vieną iš komunikacijos sudėtinių dalių – grįžtamąjį ryšį, atlikti kiekybinį tyrimą ir išanalizavus kokybinės analizės ir kiekybinio tyrimo anketinės apklausos rezultatus, išsiaiškinti, ar projekto komunikacija yra veiksminga, koks yra projekto grįžtamasis ryšys ir santykis su auditorija. Baigiamąjį bakalauro darbą sudaro trys pagrindinės dalys. Pirmoje darbo dalyje aiškinamasi kultūros ir meno komunikacija tradicinėse ir naujosiose medijose – komunikacijos samprata, kultūros ir meno mediatoriaus vaidmuo komunikacijoje bei kultūros ir meno komunikacija masinės komunikacijos priemonėse. Antroje darbo dalyje, remiantis komunikacijos principais, buvo atlikta projekto ,,Kaunas pilnas kultūros“ komunikacijos principų kokybinė analizė – kultūros ir meno komunikacija spausdintame leidinyje, internete. Išanalizuotas žurnalo periodiškumas, pasiekiamumas įvairiai auditorijai, kas ir kaip sukuria publikacijų turinį pagal kultūros ir meno žiniasklaidos principus, aptartas projekto ,,Kaunas pilnas kultūros“ grįžtamasis ryšys. Trečiojoje bakalaurinio darbo dalyje buvo atliktas kiekybinis informacinio projekto ,,Kaunas pilnas kultūros“ komunikacijos tyrimas. Šio kiekybinio tyrimo metu buvo atlikta anketinė apklausa internete, gauti respondentų atsakymai buvo išanalizuoti, sudarytos lentelės ir grafikai, kuriuose atsispindi tyrimo rezultatai, aprašyti gauti atsakymai. Trečiojoje darbo dalyje pateikiami apibendrinti tyrimo rezultatai. Apibendrinus kokybinės analizės ir kiekybinio tyrimo rezultatus, nustatyta, kad informacinio projekto ,,Kaunas pilnas kultūros“ komunikacija yra profesionali, veiksminga, grįžtamasis ryšys su kultūros ir meno kūrėjais yra nuolatinis, tačiau su auditorija nepakankamas. Informacija apie projektą dar nėra pasiekusi visos potencialios auditorijos. Bakalaurinio darbo pabaigoje yra pateikiamos išvados ir pasiūlymai, kaip būtų galima tobulinti projekto ,,Kaunas pilnas kultūros‘‘ komunikaciją, pagerinti grįžtamąjį ryšį su auditorija, pritraukti potencialią auditoriją susidomėti projektu.
The aim of the bachelor's thesis "Communicating the Arts or Art as a Spreading Media (Art and Culture Communication: The Case of the Project Kaunas Full of Culture)" is to investigate and summarize art and culture communication of the information project Kaunas Full of Culture, and to draw focus on one part of the communication - feedback. This thesis aims to discuss the concept of art and culture communication, the role of culture and art mediator in communication, culture and art communication in mass media; to analyze and discuss the communication of the project Kaunas Full of Culture, to perform qualitative analysis, to pay attention to one of the components of communication - feedback, to perform quantitative research, and after analyzing the results of qualitative analysis and quantitative research questionnaire find out whether project communication is effective, what is the project feedback and relationship with the audience. The bachelor's thesis consists of three main parts. The first part of the thesis explains the communication of culture and art in traditional and new media: the concept of communication, the role of the mediator of culture and art in communication, and the communication of culture and art in mass media. In the second part of the thesis, based on the principles of communication a qualitative analysis was performed on the project Kaunas Full of Culture art and culture communication in a printed publication, as well as on the internet. The periodicity of the magazine, its accessibility to various audiences, who and how creates the content of publications are analyzed according to the principles of cultural and artistic media, and the feedback of the project Kaunas Full of Culture is discussed. In the third part of the bachelor's thesis, quantitative research on the communication of the information project Kaunas Full of Culture was performed. During this quantitative research, a questionnaire survey was conducted on the internet, the answers of the respondents were analyzed, tables and graphs were created reflecting the results of the research, and the findings were discussed. The third part of the thesis presents a summary of the research results. The findings of qualitative analysis and quantitative research show that the communication of the information project Kaunas Full of Culture is professional and effective, the feedback with culture and art creators is constant, however, the communication with the audience is insufficient. Information about the project has not yet reached the entire potential audience. At the end of the bachelor's thesis, conclusions and suggestions are presented on how to better the communication of the project Kaunas Full of Culture, to improve the feedback with the audience, and to attract potential audiences to take an interest in the project.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108269
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
rimante_pauliukaityte_bd.pdf1.26 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

72
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

47
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.