Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108258
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Čižinauskienė, Izabelė
Supervisor: Lozuraitienė, Aurelija
Title: Tabariškių kaimo bažnyčios bendruomenės namų teritorijos sutvarkymo projektas
Other Title: Tabariskes church and community centre territory landscaping project
Extent: 28 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Želdynų projektavimas;Landscape design;Sensorinis sodas;Sensory garden;Bibliniai augalai;Biblical plants
Abstract: Projekto atlikimo vieta: Tabariškių kaimo Karaliaus Kristaus bažnyčios ir Ringaudų bendruomenės centro pastato teritorija. Tabariškių Karaliaus Kristaus bažnyčios adresas – Gėlių g. 110, Tabariškių kaimas, Ringaudų seniūnija. Teritorijos plotas 5,4ha. Projekto tikslas: Suprojektuoti Tabariškių Karaliaus Kristaus bažnyčios ir Ringaudų bendruomenės centro teritoriją, remiantis įgytomis kraštovaizdžio planavimo ir želdynų įrengimo žiniomis. Projekto uždaviniai: 1. Atlikti išsamią projektuojamos teritorijos analizę istoriniu, gamtiniu požiūriu. 2. Atlikti projektuojamos teritorijos suskirstymą. 3. Suprojektuoti pasivaikščiojimo zoną, erdves bendruomenės centro ir parapijos renginiams, sensorinį sodą. 4. Parengti bendrą teritorijos projektinį pasiūlymą ir detalizuoti atskiras jo dalis. Želdyno projektavimo sąlygos: rengiant teritorijos sutvarkymo projektinį pasiūlymą buvo atlikta analizė gamtiniu, geografiniu, socialiniu, istoriniu požiūriu, išsiaiškinti teritorijos ryšiai ir gretimybės, esamos situacijos vertinimas, želdinių inventorizacija. Projekto rezultatai: Teritorija suskirstyta į aštuonias funkcines zonas, lankytojų dovanojamų medžių sodinimo zona, šeimų krikščioniškų švenčių zona, klebonijos zona, biblijoje minimų augalų sodas, ramaus poilsio zona, bendruomenės renginių zona, aktyvaus laisvalaikio zona, sensorinis sodas ir suformuotas pėsčiųjų takų tinklas. Projekto akcentai – sensorinis ir biblinių augalų sodai, siūlantys edukacinę pramogą gamtoje lankytojams. Projektinis siūlymas parengtas, siekiant padidinti teritorijos želdinių bioįvairovę suprojektuotais įvairiarūšiais želdiniais.
Project location: Territory of the King Christ Church and Ringaudai Community Centre building in Tabariškės village. Tabariškės King Christ Church address – Gėlių str. 110, Tabariškės village, Ringaudai county. The area of the territory is 5.4 ha. Project goal: To design the territory of Tabariškės King Christ Church and Ringaudai Community Centre, based on the acquired knowledge of landscape planning and landscaping. Project objectives: 1. To perform a detailed analysis of the project territory from the historical and natural point of view. 2. To distribute the project territory into functional areas. 3. To design walking area, spaces for community centre and parish events and sensory garden. 4. To prepare a general territory project proposal and detail separate parts of it. Project design conditions: during the preparation of the project proposal for the arrangement of the territory, the analysis from the natural, geographical, social and historical point of view, the connections and adjacencies of the territory, the assessment of the current situation, the inventory of the greenery were clarified. Project results: The area is divided into eight functional zones, a visitor-donated tree planting zone, a family Christian celebration zone, a rectory zone, a biblical plant garden, a quiet recreation area, a community event area, an active leisure area, a sensory garden and a walkway. The highlights of the project are sensory and biblical garden gardens, offering educational entertainment in nature for visitors. The project proposal has been prepared to increase biodiversity of territory's greenery with designed multi-species greenery.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108258
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

37
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

15
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons