Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108243
Type of publication: master thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Jurkus, Justas
Supervisor: Vaida, Kamuntavičienė
Title: Lietuvos respublikos švietimo nuostatų įgyvendinimas paribio mieste 1918-1940 m.: Joniškio atvejis
Other Title: Implementation of the educational provisions of the Republic of Lithuania in the border town in 1918-1940: the case of Joniškis
Extent: 61 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Švietimas;Education;Joniškis;Mokykla;School
Abstract: Joniškį galime įvardinti kaip paribio miestą, esantį Šiaurės Lietuvoje prie Lietuvos – Latvijos valstybių sienos. Miesto tautinė sudėtis turėjo įtakos padėčiai švietimo srityje, nes savo švietimo įstaigas Joniškyje išlaikė gausiausios tautinės bendruomenės – lietuviai, latviai, žydai. Joniškyje veikė trys lietuvių pradinės mokyklos, Joniškio vidurinė mokykla, kuri vėliau buvo perorganizuota į gimnaziją, latvių pradinė mokykla, latvių vidurinė mokykla, žydų pradinė mokykla. Tyrimo objektas – Lietuvos Respublikos švietimo sistemos nuostatų įgyvendinimas paribio mieste – Joniškyje 1918-1940 m. Šio tyrimo tikslas – ištirti Lietuvos Respublikos švietimo nuostatų įgyvendinimą 1918-1940 m. paribio mieste – Joniškyje. Tikslui įgyvendinti buvo iškelti uždaviniai: 1) Pristatyti Lietuvos švietimo sistemos bruožus XX a. 3–4 dešimtmečiuose; 2) Išnagrinėti Joniškio pradinių (lietuvių, latvių, žydų) mokyklų veiklos aplinkybes 1918-1940 m. 3) Ištirti Joniškio latvių vidurinės mokyklos veiklą 1921–1931 m. 4 ) Išnagrinėti Joniškio vidurinės mokyklos ir gimnazijos veiklą 1919–1940 m. 5) Įvertinti Joniškio mokyklų įtaka miesto kultūriniam gyvenimui 1919-1940 metais. Joniškio pradinės mokyklos nepriklausomybės metais turėjo pereiti sunkų raidos etapą, nuo pirmųjų veiklos metų, kai stigo būtiniausiu mokslo priemonių, tinkamų patalų, iki vis didėjančios valdžios dėmesio ir paramos, privalomo pradinio išsilavinimo mieste įvedimo, naujos modernios pradinės mokyklos pastatymo. Joniškio lietuvių ir latvių vidurinės mokyklos savo veiklos laikotarpiais susidūrė su įvairiausiais sunkumais, jų likimai buvo visiškai skirtingi. Pirmaisiais veiklos metais mokyklos veikė sunkiomis sąlygomis, trūko tinkamų patalpų, tinkamo finansavimo, mokyklų materialinė būklė buvo prasta, trūko gerai paruoštų pedagogų, o latvių vidurinės mokyklos veiklą sunkino menkas mokinių skaičius, buvo daug neaiškumų dėl mokyklų mokymosi krypties pasirinkimo. Tačiau Joniškio lietuvių vidurinė mokykla sugebėjo 1936 m. virsti gimnazija, o latvių mokykla buvo iškelta iš miestelio ir vėliau uždaryta.
Joniškis can be named as a border town located in Northern Lithuania near the Lithuanian-Latvian border. During the period of independent Lithuania, Jews and Latvians had to form more numerous minority communities in the city. The ethnic composition of the city had an impact on the situation in the field of education, as the largest ethnic communities - Lithuanians, Latvians, Jews - maintained their educational institutions in Joniškis. There were three Lithuanian primary schools in Joniškis, Joniškis Secondary School, which was later reorganized into a gymnasium, Latvian Primary School, Latvian Secondary School, and Jewish Primary School. The object of the research is the implementation of the provisions of the education system of the Republic of Lithuania in the border town - Joniškis in 1918-1940. The aim of this study is to investigate the implementation of the education regulations of the Republic of Lithuania in 1918-1940. in the border town - Joniškis. To achieve the goal, the following tasks were set: 1) To present the features of the Lithuanian education system in the 20th century. 3–4 decades; 2) To examine the circumstances of Joniškis primary (Lithuanian, Latvian, Jewish) school activities in 1918-1940. 3) To investigate the activities of Joniškis Latvian Secondary School in 1921–1931. 4) To examine the activities of Joniškis Secondary School and Gymnasium in 1919–1940. 5) To evaluate the influence of Joniškis schools on the cultural life of the city in 1919-1940. Joniškis primary school had to go through a difficult stage of development in the years of independence, from the first year of operation, when there was a lack of necessary scientific means, suitable beds, to increasing government attention and support, introduction of compulsory primary education in the city, construction of a new modern primary school. Joniškis Lithuanian and Latvian secondary schools faced various difficulties during their periods of operation, and their fates were completely different. In the first year of operation, schools operated in difficult conditions, lacked suitable premises, adequate funding, poor material condition, lack of well-trained teachers, and low number of pupils complicated Latvian secondary school activities, there was a lot of uncertainty about school choice. However, Joniškis Lithuanian Secondary School was able to turned into a gymnasium, and the Latvian school was evicted from the town and later closed.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108243
Appears in Collections:2020 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
justas_jurkus_md.pdf697.02 kBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.