Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108242
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Lukošiūnas, Nauris
Supervisor: Bakanauskas, Arvydas Petras
Title: Sportinio renginio organizavimo ypatumų analizė
Other Title: Analysis of the characteristics of sporting event organisation
Extent: 81 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Organizavimas;Organisation;Analizė;Analysis;Renginys;Event
Abstract: Darbe nagrinėjama problema – kokie yra sportinio renginio organizavimo ypatumai. Renginių organizavimo gerinimo problematika šiandiena yra kaip niekada aktuali, nes lankytojams yra didelės pasirinkimo galimybės, todėl siekiant juos sudominti ir pritraukti, reikia renginio organizavimą stipriai orientuoti į vartotojų lūkesčius ir poreikius. Analizuojama tema yra aktuali ir kovinio sporto KOK („King of Kings“) turnyro organizatoriams, kurie kintančioje aplinkoje susidūrė su poreikiu gerinti KOK turnyro organizavimą. Darbo objektas – sporto renginio organizavimo ypatumai. Darbo tikslas – ištirti ir įvertinti sporto renginių organizavimo ypatumus. Taikyti tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizės metodas, sisteminė analizė, apibendrinimai; atvejo analizė; struktūrizuotas interviu (vienas tyrimo dalyvis); anketinė apklausa (n=86). Nagrinėjant teorinius renginių organizavimo aspektus, nustatyta, jog renginio sėkmei yra svarbus renginio organizavimo procesas, sporto renginio organizavimo procesas turi tam tikros specifikos. apibrėžtos pagrindinės. Atvejo analizė leido apibūdinti KOK turnyrų organizavimo ypatumus. Kokybinio tyrimo rezultatai atskleidė KOK turnyrų organizavimo sprendimus. Kiekybinio tyrimo – žiūrovų anketinės apklausos – rezultatai atskleidė, kaip KOK turnyro organizavimas gali būti tobulinamas, atsižvelgiant į žiūrovų nuomonę. Atlikus tyrimų rezultatų analizę padaryta išvada, jog nors tinkamai pasirenkama KOK turnyro organizavimo vieta, organizatoriams pavyksta sukurti intrigą tarp kovotojų, pasirūpinama reikiamu personalu, saugumu, techniniu palaikymu, tačiau pati programa nepakankamai įdomi žiūrovams, neužtikrinamas lankytojų iš kitų miestų atvykimas; renginio vedėjai ne visuomet pateisina respondentų lūkesčius, ne visi respondentai patenkinti turnyro rėmimo organizavimu, viešinant KOK turnyrą nepakankamai užtikrinama informacijos sklaidai internetu, KOK turnyro organizatoriai nepakankamai plėtoja santykius su rėmėjais ir gerbėjais. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, pateikti KOK turnyrų organizavimo tobulinimo sprendimai.
The problem is analyzed in the work - what are the peculiarities of organizing a sports event. The issue of improving the organization of events is relevant these days, as spectators have a wide range of options, so in order to interest and attract them, it is necessary to strongly focus the organization of events on the expectations and needs of spectators. The analyzed topic is also relevant for the organizers of the martial arts KOK (King of Kings) event, as in the context of changing environment there is a need to improve the organization of the KOK event. The object of the work is the peculiarities of organizing a sports event. The aim of the work is to study and evaluate the peculiarities of organizing sports events. Applied research methods: method of analysis of scientific literature, systematic analysis, generalizations; case study; structured interview (one research participant); questionnaire survey (n= 86). While analyzing the theoretical aspects of event organization, it was found that the process of event organization is important for the success of the event, the process of organizing a sports event has certain specifics. The case analysis allowed to describe the peculiarities of the organization of KOK event. The results of the qualitative research revealed the decisions of KOK events. The results of the quantitative research – survey of spectators - revealed how the organization of the KOK event can be improved, taking into account the opinion of spectators. The analysis of the research results allow to make conclusion, that although the place of KOK event is properly chosen, the organizers manage to create intrigue among the fighters, provide the necessary staff, security and technical support, however the program itself is not interesting enough for spectators, it’s difficult for spectators from other cities to arrive; the hosts of the event do not always meet the expectations of the respondents, not all respondents are satisfied with the organization of the tournament sponsorship, there is not enough information about KOK event on the Internet, and organizers of KOK do not develop sufficient relations with sponsors and fans. Based on the results of the research, solutions for improving the organization of KOKI event are presented.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108242
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
nauris_lukosiunas_bd.pdf16.74 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

SPORTINIO RENGINIO ORGANIZAVIMO YPATUMŲ ANALIZĖ

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

53
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

28
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.