Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108233
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Tamulyte, Monika
Supervisor: Kisieliauskas, Justinas
Title: Socialinių tinklų komunikacijos poveikio įmonės reputacijai vertinimas, kūrybinio ugdymo paslaugas teikiančių verslų atveju
Other Title: The impact of social networks in creative business corporations for children audience
Extent: 57 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Komunikacija;Communication;Socialiniai tinklai;Social networks;Įmonės įvaizdis;Company image;Reputacija;Reputation;Poveikis;Impact
Abstract: Šiuolaikinėje visuomenėje komunikacija dažniausiai vykdoma socialinėje erdvėje, kurioje informacijos sklaida ir jos prieinamumas yra kur kas patogesnis negu įprastinė komunikacija bendraujant gyvai. Socialiniai tinklai – tai viena iš priemonių, kuria naudojasi visas pasaulis ne tik dėl ryšio palaikymo. Įmonės bei jų atstovai socialinių tinklų pagalba gali reklamuoti savo teikiamas paslaugas. Įmonės įvaizdžio palaikymas socialinėje erdvėje ypatingai svarbus ir, ko gero, vienas sunkiausių dalykų, kadangi nuo to priklauso įmonės sėkmingas gyvavimas. Gero ir blogo įvaizdžio terminai yra labai trapūs dėl socialinėje erdvėje egzistuojančių vartotojų. Koks klientų dėka gali būti greitas įmonės reputacijos pakilimas, tokio paties greito nuopuolio iš jų galima sulaukti. Darbo objektas – socialinių tinklų komunikacijos poveikis įmonės reputacijai, kūrybinio ugdymo paslaugas teikiančių verslų atveju. Darbo tikslas – teoriškai išanalizavus socialinių tinklų komunikacijos poveikį įmonės reputacijai, įvertinti jį kūrybinio ugdymo paslaugas teikiančių verslų atveju. Darbo uždaviniai: teoriškai išanalizuoti komunikacijos, įmonės reputacijos ir kūrybinio ugdymo paslaugas teikiančio verslo reiškinio sampratas, taip pat komunikacijos poveikį įmonių įvaizdžiui socialiniuose tinkluose bei paruošti praktinės darbo dalies analizę apie socialinių tinklų komunikacijos poveikį įmonės reputacijai. Darbo metodai. Baigiamaje darbe buvo naudojama mokslinės literatūros analizė ir sintezė. Tyrimo dalyviai ir metodika: Tyrimui vykdyti buvo pasirinkti du tyrimo metodai: anketavimas ir ekspertinė apklausa. Tyrimas buvo vykdytas socialinėje erdvėje, apklausiant atsitiktinius vartotojus, pateikiant anketinę apklausą. Tam, kad apklausa būtų reprezentatyvi, buvo remtasi Paniotto formule apskaičiuoti respondentų imties dydį. Anketinės apklausos tyrime dalyvavo keturi šimtai respondentų. Ekspertinė apklausa buvo vykdyta apklausiant įmonių vadovus – ekspertus, kuriose teikiama kūrybinio ugdymo veikla. Lietuvos įmonės atrinktos atsitiktiniu būdu, naudojantis Lietuvos įmonių duomenų baze pagal veiklos sritis. Ekspertinėje apklausoje atsakymus pateikė aštuoni įmonių vadovai – ekspertai. Darbo struktūra. Baigiamąjį Bakalauro darbą sudaro keturios dalys, kuriose bus pristatoma darbo tema, jos aktualumas. Taip pat analizuojama teorinė dalis bei pateikiama praktinės darbo dalies rezultatų analizė. Baigiamojo darbo pabaigoje pateikiamos išvados, literatūros šaltiniai ir priedai. Tyrimo rezultatai.Tyrimo rezultatų analizė atskleidė, jog vartotojų ir įmonių požiūriai dėl socialinių tinklų įtakos, kūrybinių ugdymo verslų įvaizdžiui sutampa. Tyrime dalyvavę apklaustieji nusprendė, jog tai daugiausiai įtakos turintis veiksnys. Išvados. Apibendrinant išanalizuotą teorinę dalį ir gautus tyrimo rezultatus, galima daryti išvadą, jog keičiantis laikams tuo pačiu metu sparčiai vystosi ir technologijos, dėl kurių komunikacija tarp įmonių ir vartotojų tampa kur kas paprastesnė, tačiau kartu įneša ir nežinomybės bei chaoso. Šiuolaikinėje aplinkoje įmonės, turinčios oficialius puslapius ar paskyras, įgauna pranašumą prieš kitas, neturinčias prieigos socialinėje erdvėje įmones, nes vartotojams – tai didelis privalumas.
Nowadays, communication usually takes place in a social space where the dissemination of information and it‘s accessibility is much more convenient than conventional communication through live communication. Social media is a tool, used by the whole world and even not only just for communication purpose. Companies and their representatives using social networks, can advertise their services. Probably, one of the most difficult and important things are maintaining the company‘s image in the social space. It is because company‘s image depends on it‘s successful being. All the good and bad terms about company‘s image are very subtle due to existing users in the social networks. As fast as company‘s reputation can grow, as fast it can go down considering to social networks. The object of the study – the impact of social network communication on the company‘s reputation in the case of creative education businesses. The aim of the study –after theoretically analyzing the impact of social network communication on the company's reputation, evaluate it in the case of businesses providing creative services. The tasks of the study – theoretically analysing the concepts of communication, company reputation and creative education business phenomenon, as well as the impact of communication on the image of companies in social networks. Also, prepare a practical analysis of the impact of social network communication on company reputation. The methods of the study. The analysis and synthesis of scientific literature were used to meet the challenges of the study. Two research methods were used for the study: questionnaire and expert survey. Participants and methodology of research: two research methods were chosen for the research: questionnaire and expert poll. The study was carried out in the social space by interviewing random users by submitting a questionnaire survey. In order to make the survey representative, the Paniotto formula was used to calculate the sample size of the respondents. Administered on four hundred respondents who participated in the survey. The expert survey was conducted by interviewing company managers – experts who provide creative education activities. Lithuanian companies were selected randomly, using the database of Lithuanian companies by areas of activity. There was eight different company‘s experts, who provided the answers for expert survey. The structure of the study. The bachelor thesis consists of four parts. The first part of the study consists of an introduction that explains the subject of the study, it‘s relevance, the purpose ad the tasks of the study. The second part of the study analyzes the concept of communication, distinguishing the target audience, as well as theoretically examines the concept of the company‘s reputation, evaluates the impact of communication on the reputation of companies and finally distinguishes the analysis of the case of creative business for children. The third part presents the evaluation of the practical part of the study, the results of the survey and their generalization. At the end of the study there are the conclusions, sources and accessories of the work. The Results of the Expert Survey and Interview.The analysis of the research results showed, that the attitudes of consumers and companies coincides, regarding the influence of social networks on the image of creative education businesses. It is considered, that this is the most influential factor. Conclusions.Summarizing the analyzed theoretical part and the obtained research results, it is concluded, that with the changing times, at the same time technologies are rapidly developing, with the help of which communication between businesses and consumers becomes much simpler, also bringing uncertinty and chaos. Nowadays, companies that have official pages or accounts, also have an advantage over others who do not have access to the social space, and this is a great advantage for consumers.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108233
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
monika_tamulyte_bd.pdf1.6 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

98
checked on May 1, 2021

Download(s)

31
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.