Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108232
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Latinytė, Monika
Supervisor: Žukauskas, Darius
Title: Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus komunikacija su visuomene
Other Title: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis national museum of arts in communication with the public
Extent: 64 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Muziejus;Museum;Komunikacija;Communication;Visuomenė;Society
Abstract: Šiame darbe bus tiriamas Nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejus. Bus tiriama muziejaus, kaip seniausio Lietuvoje dailės muziejaus komunikacijos tobulėjimas su visuomene, per gyvavimo metus. Kaip muziejus komunikuoja su visuomene, kaip muziejus pateikia save visuomenei, kaip išlieka aktualus, kaip visuomenė vertina muziejų ir koks yra jų grįžtamasis ryšys. Teorinėje darbo dalyje pasirėmus moksline literatūra, yra išsiaiškinta, kad komunikacijai tarp organizacijos ir visuomenės vystymuisi yra būtina atlikti smulkius uždavinius, kurie prasideda nuo vidinės ir išorinės komunikacijos. Organizacija turi išmokti sklandžiai dirbti tarpusavyje, tarp smulkesnių padalinių. Įstaigos lyderis privalo mokėti skirstyti darbus ir tinkamai komunikuoti su darbuotojais ir kolegomis. Tinkamai atlikta komunikacija organizacijos viduje, pasiteisins norint plėtoti komunikaciją su išorinėmis bendruomenėmis. Efektyviausias organizacijos vardo populiarinimas yra pasitelkus žiniasklaidą. Visuomenei sudaryti teigiamą nuomonę apie instituciją yra labai svarbu, tad organizacijos ryšių su visuomene atstovas privalo išmanyti viską apie instituciją tam, kad žiniasklaidos atstovui paliktų gerą įvaizdį ir visa pageidaujama informacija būtų tinkamai paruošta. Antroje darbo dalyje buvo pasitelkta Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus virtualūs puslapiai turinio analizei atlikti. Išsiaiškinta, kad muziejus pasikeitus valdžiai 2019 metais pradėjo naujo internetinio puslapio kūrimą. Tai rodo, kad muziejus laikosi naujovių ir neatsilieka nuo konkurentų. Dažnas socialinių tinklų profilių atnaujinimas įrodo, kad muziejus išlieka aktyvus. Tačiau muziejui derėtų daugiau pastangų dėti į vartotojų atsiliepimus ir juos paskatinti. Toliau galima patvirtinti, kad muziejus išlieka aktualus ir yra vertas „Nacionalinio“ muziejaus vardo. Nuo 2016 metų muziejus nepatyrė lankytojų skaičiaus kitimo. Tai įrodyta pasitelkus straipsnius ir muziejų metines statistikas. Iš apklausos analizės yra įrodyta, kad muziejus geriausiai yra žinomas studijų aplinkoje ir respondentai labiausiai norėtų matyti muziejaus naujienas per „Facebook“ tinklapį. Kadangi muziejus išlaiko savo aukštą profilį, respondentai yra linkę sakyti, kad šis muziejus yra klasika ir visi lietuviai turi būtinai jame apsilankyti nors kartą. Interviu analizėje yra išsiaiškinta, kad muziejus stengiasi būti interaktyvus per virtualius puslapius. Yra įrodyta, kad ateinančiais metais muziejus sieks dar didesnio artumo su vartotojais. Taip pat išlaikys savo amžiną, Čiurlionio pradėtą, tradiciškumą, kurį sėkmingai derins su šiuolaikiniu pasauliu.
This work will analyze the National Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Art Museum. The development of the museum's communication with the public during the years of its existence as the oldest art museum in Lithuania will be analyzed. How the museum communicates with the public, how the museum presents itself to the public, how relevant it remains, how the public values the museum, and what their feedback is. Based on the scientific literature in the theoretical part of the work, it is clarified that for the development of communication between the organization and society, it is necessary to perform small tasks that start with internal and external communication. The organization must learn to work smoothly with each other, between smaller departments. The head of the institution must be able to distribute work and communicate properly with employees and colleagues. Properly done communication within the organization will pay off to develop communication with external communities. The most effective way to promote an organization’s name is through the media. It is very important for the public to form a positive opinion about the institution, so the organisation's public relations representative must know everything about the institution in order to leave a good image for the media representative and all the desired information to be properly prepared. In the second part of the work, the virtual pages of the National Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Art Museum were used for content analysis. It was revealed that after the change of authorities, the museum started the development of a new website in 2019. This shows that the museum is innovating and not lagging behind its competitors. Frequent updating of social network profiles proves that the museum remains active. However, the museum should put in more efforts in feedback and encourage consumers more. It can be further confirmed that the museum remains relevant and deserves the name of the "National” Museum. Since 2016, the museum has not experienced a fall in the number of visitors. This is evidenced by articles and annual statistics from museums. From the analysis of the survey, it is proved that the museum is best known in the study environment and respondents would most like to see the museum news through the “Facebook” website. As the museum maintains its high profile, respondents tend to say that this museum is a classic and all Lithuanians must visit it at least once. The analysis of the interviews reveals that the museum strives to be interactive through virtual pages. It is proven that in the coming years the museum will strive for even greater proximity to consumers. It will also retain its eternal tradition, started by Čiurlionis, which it will successfully combine with the modern world.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108232
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
monika_latinyte_bd .pdf2.06 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

62
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

21
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.