Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108231
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Bočkutė, Audronė
Supervisor: Bakanauskas, Arvydas
Title: AB „Telia“ elektroninio marketingo priemonių analizė
Other Title: Analysis Of Marketing Tools Of "Telia", Llc
Extent: 68 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Marketingas;Marketing;Priemonės;Tools;EMP;EMM
Abstract: Mokėjimas pasirinkti ir tinkamai naudoti EMP sudaro sąlygas įmonėms didinti savo konkurencingumą. EMP taikymas yra aktualus AB „Telia“, nes tai įmonė, kuri save pateikia kaip modernią kompaniją, savo veikloje diegiančią ir įgyvendinančią naujus el. sprendimus. Tyrimo problema: kaip EMP naudojamos AB „Telia“ veikloje, siekiant palaikyti/užmegzti glaudesnį ryšį su klientais? Darbo objektas: AB „Telia“ el. marketingo priemonės. Darbo tikslas: atlikti AB „Telia“ EMP analizę ir pateikti sprendimus jų tobulinimui. Darbo uždaviniai: 1) atskleisti el. marketingo teorinę esmę; 2) parengti teorinę EMP klasifikaciją ir joje išskirti svarbiausias EMP pagal el. marketingo sritis; 3) sudaryti EMP vertinimo įmonėje teorinį modelį; 4) atlikti AB „Telia“ EMP analizę, naudojant atvejo tyrimą; 5) ištirti klientų nuomonę apie AB „Telia“ EMP, naudojant apklausą. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros lyginamoji ir sisteminė analizė; AB „Telia“ atvejo tyrimas; AB „Telia“ klientų anketinė apklausa; aprašomoji statistika. Esminiai tyrimo rezultatai: pasitelkiant atvejo tyrimą, nustatyta, kad vienos AB „Telia“ EMP naudojamos plačiai (pvz., reklaminiai skydeliai, el. pašto marketingas, SMS, skambučiai ir kt.), kitos – rečiau (tinklaraščiai, vertinimo ir atsiliepimų puslapiai, MMS). Atlikus klientų apklausą, nustatyta, kad dauguma klientų teigiamai įvertino AB „Telia“ interneto svetainės paprastumą naudotis, patogią navigaciją ir dizainą, tačiau pasigedo joje daugiau aiškesnės informacijos. Dauguma respondentų nebuvo linkę sutikti, kad AB „Telia“ reklaminių skydelių dizainas patrauklus. Dauguma apklaustųjų ne itin linkę dažnai paspausti AB „Telia“ reklaminius skydelius ir reklamines nuorodas. Daugelis respondentų sutiko su tuo, kad greitai suranda AB „Telia“ svetainę, kai jos ieško internete. Daliai respondentų AB „Telia“ reklamos dizainas el. pašte nėra pakankamai patrauklus. Didesnioji dalis respondentų ne itin dažnai pasinaudoja el. pašte teikiamais AB „Telia“ pasiūlymais. Dauguma apklaustųjų teigiamai įvertino AB „Telia“ Facebook`o puslapį, tačiau kritiškai vertino komentarus apie AB „Telia“ tinklaraščiuose, vertinimo ir atsiliepimų puslapiuose, nemanė, kad Vikipedijoje pateikiama išsami informacija apie AB „Telia“. Daugumą apklaustųjų tenkina AB „Telia“ reklaminių SMS, MMS, skambučių turinys ir domina juose teikiami suasmeninti pasiūlymai. Svarbiausios išvados: remiantis tyrimu, galima teigti, kad AB „Telia“ naudojamos EMP iš dalies riboja pagrindinio el. marketingo tikslo („Padėti įmonei užmegzti ir palaikyti ilgalaikius santykius su klientais“) įgyvendinimą.
The ability to choose and use EMM properly enables companies to increase their competitiveness. The application of EMM is relevant to Telia, as it is a company that positions itself as a modern company that installs and implements new electronic solutions in its activities. Research problem: how are EMM used in activities of Telia to maintain/establish closer contact with customers? Object of the work: electronic marketing measures of Telia. The aim of the work: to perform the analysis of electronic marketing measures in Telia and to provide solutions for their improvement. Tasks: 1) to reveal the theoretical essence of electronic marketing; 2) to prepare a theoretical classification of EMM and to distinguish the most important EMM according to electronic marketing field; 3) to create the theoretical model of EMM evaluation in an company; 4) to perform an analysis of EMM in Telia using a case study; 5) to examine customers' opinions about EMM in Telia using a survey. Research methods: comparative and systematic analysis of scientific literature; case study of Telia; questionnaire survey of customers in Telia; descriptive statistics. Key findings of the research: using the case study, it was found that some EMM in Telia are widely used (banners, e-mail marketing, SMS, calls, etc.), others less frequently (blogs, evaluation and feedback pages, MMS). The customer survey revealed that the majority of customers positively evaluated the ease of use, convenient navigation and design of website in Telia, but lacked more clear information. Most of the respondents were not inclined to agree that the design of banners of Telia was attractive. Most of the respondents are not very inclined to frequently click on banners of Telia and advertising links. The majority of respondents agreed that they quickly find the website of Telia when they search the Internet. For some respondents advertising design in e-mail of Telia is not attractive enough. The majority of respondents do not use very often e-mail offers of Telia. Most of the respondents positively evaluated Facebook page of Telia, but criticized the comments about Telia on blogs, rating and feedback pages, and did not think that Wikipedia provides detailed information about AB Telia. Most of the respondents are satisfied with the content of SMS, MMS, calls and are interested in the personalized offers provided in them. Key Findings: based on the research, it can be stated that the EMM used by Telia partially limit implementation of the goal of the basic electronic marketing ("To help the company to establish and maintain long-term relationships with customers").
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108231
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
audronė_bockute_bd.pdf2.12 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

72
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

42
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.