Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108219
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Cikaitė, Viktorija
Supervisor: Ganusauskaitė, Aurelija
Title: Tikslų kėlimo ir jų įgyvendinimo vertinimas, kaip vadybinės priemonės, darančios įtaką darbuotojų kūrybingumui: AB „Lietuvos draudimas“ atvejis
Other Title: Evaluation of goal setting and their implementation as management measures influencing employee creativity: the case of AB “Lietuvos Draudimas”
Extent: 66 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Tikslų kėlimo teorija;Goal setting theory;Kūrybingumas;Creativity;Organizacija;Organization
Abstract: Bakalauro baigiamojo darbo objektas – darbuotojų kūrybingumas. Viena iš vadybinių priemonių skatinančių darbuotojų kūrybingumą yra aiškus tikslų nustatymas, jų įgyvendinimas ir konstruktyvus tiesioginio vadovo grįžtamasis ryšys. Šio darbo tikslas yra įvertinti ar tikslų kėlimas ir jų įgyvendinimas daro poveikį darbuotojų kūrybingumui. Tyrimu siekiama sužinoti, ar AB „Lietuvos draudimo“ darbuotojams pavyksta nustatyti ir įgyvendinti tikslus, ir kokią įtaką tikslų kėlimas daro jų kūrybingumui. Pirmoje teorinėje baigiamojo darbo dalyje analizuojami tikslų kėlimo ir kūrybingumo organizacijose teorijos aspektai. Pateikiami svarbiausi tikslų kėlimo kriterijai ir dimensijos, kuriuos pritaikius tai gali tapti galinga darbuotojų motyvavimo priemone. Tikslų kėlimo svarba organizacijoms gali padėti darbuotojams pajusti ryšį su organizacija. Tai ne tik prisideda prie didesnės motyvacijos, bet ir skatina geresnius darbuotojų rezultatus, gerina ekonominę ir praktinę vertę. Kūrybingumo svarba organizacijoms – sudaro galimybę organizacijai išlikti konkurencinga, veiksniai turintys įtakos darbuotojų kūrybingumui leidžia apibrėžti sritis, kurios gali pagerinti rezultatus. Bei tikslų kėlimo teorijos ir darbuotojų kūrybingumo sąsajos, kurios apibūdina kodėl yra svarbu sutelkti darbuotojų dėmesį ir pastangas būti kūrybingiems atliekant užduotį. Taip pat buvo taikomas mokslinių literatūros šaltinių analizės ir lyginimo metodas, remiantis skirtingais autoriais, kurie analizavo tikslų kėlimo bei darbuotojų kūrybingumo svarbą. Antroji baigiamojo darbo dalis – analitinė. Tyrimui atlikti buvo taikomas empirinio tyrimo metodas, tai darbuotojų internetinė apklausa. Analitinėje dalyje aprašomi ir analizuojami atlikto tyrimo rezultatai. Šio tyrimo metu buvo aiškinamasi, kokią įtaką tikslų kėlimas daro „Lietuvos draudimo“ darbuotojų kūrybingumui. Atlikto tyrimo metu išsiaiškinta, jog tikslų kėlimas ir jų įgyvendinimas daro teigiamą poveikį darbuotojų kūrybingumui, tačiau jis nėra labai stiprus.
The object of the bachelor's thesis is the creativity of the employees. One of the management tools that encourages employee creativity is clear goal setting, their implementation, and constructive feedback from a manager. The aim of this work is to assess whether setting goals and their implementation affects the creativity of employees. The purpose of the research is to find out whether the employees of AB “Lietuvos draudimas” manage to set and implement goals, and what impact the setting of goals has on their creativity. The first theoretical part of the final paper analyses aspects of the theory of goal setting and creativity in organizations. It presents the most important criteria and dimensions for setting goals, the application of which can become a powerful tool for motivating employees. This not only contributes to greater motivation, but also promotes better employee performance, improves economic and practical value. The importance of creativity for organizations - enables the organization to remain competitive, factors influencing employee creativity make it possible to identify areas that can improve outcomes. In addition, there are links between goal-setting theory and employee creativity, which describe why it is important to focus employee’s attention and efforts to be creative on the task. The method of analysis and comparison of scientific literature sources was also applied, based on different authors who analysed the importance of goal setting and employee creativity. The second part of the final paper is analytical. The research was carried out using the method of empirical research, which is an online survey of employees. The analytical part describes and analyses the results of the research. During this research, it was clarified what impact the setting of goals has on the creativity of AB “Lietuvos draudimas” employees. The research found that setting goals and implementing them has a positive effect on employee creativity, but it is not very strong.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108219
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
viktorija_cikaite_bd.pdf1.35 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on May 1, 2021

Download(s)

9
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.