Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108216
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Ragulskytė, Austėja
Supervisor: Truskauskaitė, Vitalija
Title: Auditorijų plėtra Lietuvos kultūros ir meno organizacijose. „Tautos namų“ ir Garliavos sporto ir kultūros centro auditorijų plėtros atvejo tyrimas.
Other Title: Audience development in Lithuanian art and culture organisations. The case study of "Tautos namai" and Garliava centre of sports and culture
Extent: 60 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Auditorijos;Audience;Kultūros centras;Culture centre;Auditorijų plėtra;Audience development
Abstract: Šiame baigiamajame darbe analizuojama ir tiriama meninių ir kultūrinių organizacijų auditorijų plėtros priemonės ir strategijos. Baigiamojo darbo tikslas yra išsiaiškinti ir ištirti, kokiomis priemonėmis, strategijomis ir įrankiais Garliavos sporto ir kultūros centras ir Kauno kultūros centras „Tautos namai“ vadovaujasi, kad padidintų auditorijos skaičius bei ją išlaikytų, praplėstų. Taip pat šio baigiamojo darbo esmė – išanalizuoti, ar priemonės ir strategijos, kurias naudoja šios įstaigos yra efektyvios, o atlikus tyrimą pateikti minėtoms organizacijoms rekomendacijas. Pirmoje darbo dalyje, analizuojant įvairią literatūra, aprašyta auditorijų plėtros samprata ir reikšmė, taip pat aptartos trys auditorijų plėtros strategijos- lankytojo vizito patirties tobulinimas, paslaugos bendruomenėms, rinkos perskirstymas – pramogos kūrimas. Išanalizuotos priemonės ir septyni įrankiai- žiūrovo segmentacija, edukacija, aprėptis ir prieinamumas, vartotojų įtraukimas, kaina, vieta, partnerystes, nustatyti auditorijų plėtros tyrimai, kurie padeda organizacijoms pritraukti ir išlaikyti auditorijas. Antroje dalyje plačiau apžvelgta auditorijų plėtros priemonė – komunikacija. Išanalizuoti Lietuvos muziejų ir teatrų medijų kanalai, socialiniai tinklai, jų efektyvumas ir nauda. Nustatyta, kad komunikacija suteikia galimybę asmeniui dalyvauti ir kurti. Taip pat išaiškinta, kad kultūrinėms ir meninėms įstaigoms svarbu dalyvaujamoji kultūra, tuo pačiu, tai labai svarbu ir auditorijai, kuri gali būti kultūros dalimi. Trečioje baigiamojo darbo dalyje aprašyta atlikti tyrimai. Tyrimu metu išanalizuota, Garliavos sporto ir kultūros centras ir Kauno kultūros centras „Tautos namai“ taiko ne visas auditorijų plėtros strategijas ir įrankius. Buvo atlikti kiekybinis (dvi internetinės auditorijos apklausos) ir kokybinis (interviu su organizacijų darbuotojais) tyrimai. Internetinės auditorijos apklausos palygintos lyginamosios analizės metodu. Paskutinėse dalyse pateikiamos viso baigiamojo darbo išvados ir rekomendacijos išanalizuotiems kultūros centrams. Rekomendacijose aprašyta, kad Garliavos sporto ir kultūros centras ir Kauno kultūros centras turi efektyviau išnaudoti auditorijų plėtros priemones ir įrankius, patariama kaip įtraukti auditorijas į savo organizuojamas veiklas ir kokiais būdais užmegzti artimą ryšį su lankytojais. Prieduose galima pamatyti transkribuotus interviu su Garliavos sporto ir kultūros centro ir Kauno kultūros centro „Tautos namai“ darbuotojais ir internetinių apklausų formas.
Analysis and investigation of artistic and cultural organizations audience development tools and strategies will be represented in this bachelor’s thesis. Main goal of this thesis is to analyze and find out, by what means, strategies and tools Garliava Sports and Cultural Centre and Kaunas Cultural Centre “Tautos namai” is being guided to grow and keep up numbers of audience. Also, the essence of this thesis is to analyze if the tools and strategies, that are being used by these institutions are effective, and after the research to provide them with recommendations. In the first part of thesis, by analyzing various literature, audiences’ growth concept and meaning is described, together with that, strategies, tools, instruments and audience growth researches, that help organizations to grow and keep up audiences, are being discussed. In the second part of this thesis, the communication as audience’s growth tool is being reviewed. Lithuanian museums and theater’s media channels, social media and its efficiency and benefits are analyzed. Also, it is clarified, why participatory culture is so important for cultural and artistic organizations. Third part of this thesis is a research, during which it is analyzed, what tools, strategies and instruments are being used by Garliava Sports and Cultural Centre and Kaunas Cultural Centre “Tautos namai”. Quantitative (two online audience surveys) and qualitative (interview with employees of organizations) researches were made. Online audience surveys were compared by using the method of comparative analysis. In the last parts of analysis, conclusions and recommendations for analyzed cultural centers were provided. Recommendations described how to use audience growth tools, advice on how to involve audiences in your organized activities and how to establish close contact with visitors are provided. In the appendices, you can see transcribed interviews with the employees of Garliava Sports and Cultural Centre and Kaunas Cultural Centre “Tautos namai”, also forms of online surveys.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108216
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
austėja_ragulskyte.bd.pdf1.26 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

AUDITORIJŲ PLĖTRA LIETUVOS KULTŪROS IR MENO ORGANIZACIJOSE. „TAUTOS NAMŲ“ IR GARLIAVOS SPORTO IR KULTŪROS CENTRO AUDITORIJŲ PLĖTROS ATVEJO TYRIMAS

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

39
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

31
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.