Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108210
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Venslovaitė, Monika
Supervisor: Giedrė, Baltrušaitytė
Title: Visuomenės pilietinio sąmoningumo ugdymas pasitelkiant nevyriausybines organizacijas- „Laisvės TV“ atvejis
Other Title: Development of public civic awareness through non-governmental organizations - the case of „Laisves TV“
Extent: 75 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Pilietiškumas;Citizenship;Pilietinė visuomenė;Nevyriausybinės organizacijos;Civil society;Non-governmental organizations
Abstract: Problema. Sovietų sąjunga ilgus metus savo gniaužtuose laikė Lietuvos šalį bei kontroliavo visuomenės veiklą. Lietuvai pavykus išsilaisvinti bei tapti nepriklausomai valstybei buvo susiduriama su pilietinės visuomenės trūkumu bei nepasitikėjimu valdžia. Valstybės valdžia skiria dėmesį pilietinės visuomenės ugdymui, skatindama įvairius projektus bei orgnanizuodama pilietiškus renginius. Prie pilietiškumo ugdymo siekia prisidėti ir įvairios nevyriausybinės organizacijos. Tyrimų, kokį poveikį jos daro Lietuvos visuomenės pilietiniam sąmoningumui, stokojama. Tai skatina išsiaiškinti, kaip nevyriausybinės organizacijos prisideda prie pilietinės visuomenės ugdymo. Darbo objektu pasirinkta visos Lietuvos gyventojai bei „Laisvės TV“ komandos nario nuomonė apie nevyriausybinės organizacijos „Laisvės TV“ veiklą, kuri siekia ugdyti pilietinę visuomonę valstybėje. Šio tyrimo tikslas. ištirti, ar „Laisvės TV“ vykdoma veikla prisideda prie pilietiškos visuomenės ugdymo. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros, internetinių šaltinių dokumentų analizė, internetinė anketinė apklausa, kokybinis interviu. Tyrimo rezultatai. Tyrime dalyvavo 298 respondentai. Apibendrinant galima teigti, jog nevyriausybinės organizacijos yra tarsi trečiasis valstybės valdomasis sektorius prie kurio veiklos gali prisidėti kiekvienas žmogus, kuris siekia gerinti visuomenės gyvenimą bei kilniais darbais gerinti visuomenės gyvenimą. „Laisvės TV“ organizacija yra žinoma daugiau nei pusė apklausoje dalyvavusiems respondentams (9 pav.), tačiau tik ketvirtadalis orgnizacijos veiklą seka socialiniame tinkle „Instagram“ (13 pav.), o trečdalis prenumeruoja organizacijos kuriamas laidas „Youtube“ tinklapyje (11 pav.). Tyrimas parodė, jog „Laisvės TV“ organizacija prisideda prie pilietinės visuomenės ugdymo, tačiau silpnai (18 pav.). Kiekybiniame tyrime dalyvavo daugiau nei pusė (2 pav.) 21-30 metų respondentų, o kitų amžiaus kategorijų tiriamieji sudarė nedidelį procentą. Tai darė didelį poveikį apklausos atsakymams, o tyrimas tapo reprezentatyvus. Pasirinkta internetinė apklausa tiek kiekybiniame bei kokybiniame tyrime susiaurino tiriamųjų atsakymus nei būtų vykusi gyvai su kiekvienu respondentu indvidualiai. Toliau siūlyčiau tyrinėti daugiau kitų amžiaus kategorijų grupes, kurias išanalizavus matytųsi kokios priemonės veiksmingos tai amžiaus grupei. Taip pat siūlyčiau tyrinėti skirtingų Lietuvos apskričių gyventojus, nes tyrimas parodytų kuriose apskrityse yra mažiausias visuomenės pilietiškumas, informacijos stoka, atkleistų, koks visuomenės požiūris į nevyriausybines organizacijas bei „Laisvės TV“ organizacijos daromas poveikis. Tyrimo metu nustatyta, kad didžioji tyrime dalyvavusių respondentų dalis žino, kas yra „Laisvės TV“ bei pagrindines šios organizacijos savybes: kad ji yra remiama visuomenės, veikianti „Youtube“ platformoje bei nėra komercinė televizija. Daugiau nei pusę respondentų nurodė, jog nedalyvauja „Laisvės TV“ rengiamuose renginiuose, nežiūri jų kuriamų laidų bei nesilanko organizuojamuose projektuose. Tačiau tuo pačiu kiek mažiau nei pusė tyrime dalyvavusių respondentų dalis teigė pasitikinti „Laisvės TV“ organizacijos skleidžiama informacija, mano, kad ji yra skaidri bei skatina būti pilietiškesniais. Taigi, apibendrinant tyrimo rezultatus, visuomenės požiūriu, „Laisvės TV“ prisideda prie pilietinės visuomenės ugdymo.
Problem. For many years, the Soviet Union kept the activities of Lithuanian society in its grip. Lithuanian examples are liberated and unrelated to the shortcomings of civil society and mistrust of the government. For the education of civil society members of the State Board by promoting various products and organizing citizenship events. Various non-governmental organizations can be included in citizenship education. There is a lack of research, appropriate actors, civic awareness of Lithuanian society. This was to find out how NGOs contribute to the development of civil society. Opinions of a member. of the „Laisvės TV“ team about non-governmental organizations „Laisvės TV“ companies operating in the face of civil society. The purpose of this study. to examine whether the activities carried out by „Laisvės TV“ contribute to the development of civil society. Research methods. analysis of scientific literature, documents from online sources, online questionnaire survey, quality interviews. Results of the research. 298 respondents took part in the research. In summary, it can be said that non-governmental organizations are like the third state-controlled sector to which anyone who seeks to improve public life and noble works can improve public life. „Laisvės TV“ organization is known to more than half of the respondents (Figure 9), but only a quarter follow the organization's activities on Instagram (Figure 13), and a third subscribe to the organization's show on Youtube (Figure 11). ). The research showed that the organization of „Laisvės TV“ contributes to the development of civil society, but weakly (Figure 18). More than half (Figure 2) of respondents aged 21-30 participated in the quantitative study, while respondents in other age categories accounted for a small percentage. This had a significant impact on the survey responses and the survey became representative. The selected online survey narrowed the respondents' responses in both quantitative and qualitative research than it would have been conducted live with each respondent individually. Next, I would suggest researching more other age groups, which would show what measures are effective for that age group. I would also suggest researching the population of different Lithuanian counties, as the research would show which counties have the lowest public citizenship, lack of information, reveal the public's attitude towards non-governmental organizations and the impact of „Laisvės TV“. The survey found that the majority of respondents were aware of what „Laisvės TV“ is and its key features: that it is supported by the public, operating on the Youtube platform, and is not a commercial television. More than half of the respondents indicated that they do not participate in the events organized by „Laisvės TV“, do not watch the programs they create and do not attend the organized projects. At the same time, however, slightly less than half of the respondents to the survey said they trusted the information disseminated by the Freedom „Laisvės TV“ organization, believed that it was transparent and encouraged to be more civic. Thus, by summarizing the results of the research, from the point of view of society, „Laisvės TV“ contributes to the development of civil society.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108210
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
monika_venlovaite_bd.pdf1.7 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.