Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108189
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Narutytė, Laura
Supervisor: Butkevičienė, Jolita
Title: Lietuvos regioninių parkų lankymo populiarumą lemiančių veiksnių analizė (Biržų, Gražutės, Pagramančio, Pajūrio regioninių parkų atvejai)
Other Title: Analysis of factors influencing the popularity of visiting Lithuanian regional parks (cases of Birzai, Grazute, Pagramantis, Pajuris regional parks)
Extent: 61 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Turizmas;Tourism;Regioniniai parkai;Regional parks;Kelionių motyvai;Travel motives;Saugomos teritorijos;Protected areas;Turistų elgesys;Tourist behavior
Abstract: Bakalaurinio darbo objektas - lankymosi Lietuvos regioniniuose parkuose populiarumą lemiantys veiksniai. Glaudesnis bendradarbiavimas tarp asmenų, atsakingų už regioninio parko veiklą, valdybą bei keliautojų, leistų geriau suprasti vietinių turistų poreikius bei padidinti gamtos turizmo mastą Lietuvoje. Darbo tikslas - nustatyti Lietuvos regioninių parkų lankymosi populiarumą lemiančius veiksnius, elgesio priežastis ir motyvus. Tikslui pasiekti pasirinkti keturi, skirtingų gamtinių charakteristikų ir kraštovaizdžio ypatybių regioniniai parkai: Biržų, Gražutės, Pajūrio ir Pagramančio. Darbe remtasi šiais tyrimo metodais: mokslinės literatūros analize, regioninių parkų informacijos sklaidos turinio analize bei kiekybiniu tyrimu, kurio instrumentas – anketinė apklausa. Tyrimo rezultatai apdoroti taikius Microsoft Office Excel 2007 ir IBM SPSS Statistics Subscription statistinius programų paketus. Tyrimo metu nustatytas regioninių parkų informacijos sklaidos internete poveikis jų įvaizdžiui, o kartu ir sąsaja su gyventojų keliavimo šiose saugomose vietovėse pasirinkimais. Lankymuisi regioniniuose parkuose, nustatyta, įtaką turi ir vietovės kraštovaizdžio pobūdis. Darbe įrodyta, kad miškais apaugę ežerai yra tos gamtinės charakteristikos, kurioms keliautojai teikia pirmenybę renkantis kelionės kryptį gamtoje. Esminiai tyrimo rezultatai parodė regioninio parko kraštovaizdžio, gamtos paveldo vertybių, įdomių turistinių maršrutų bei pažintinių takų kiekio vietovėje įtaką renkantis kelionę į vienus, o ne kitus regioninius parkus. Taip pat kitų veiksnių: gautų rekomendacijų aplankyti teritorijas, atstumo iki parko ir saugomų teritorijų pasirinkimo, kuriuose keliautojas dar nėra lankęsis, gebėjimą formuoti keliautojo pasirinkimą, kuriame Lietuvos regioniniame parke jis keliaus.
The object of the bachelor's thesis is the factors determining the popularity of visiting Lithuanian regional parks. Closer cooperation between the persons responsible for the activities of the regional park, the board and travelers would allow a better understanding of the needs of local tourists and increase the scale of nature tourism in Lithuania. The aim of the study is to determine the factors, reasons and motives influencing the popularity of visiting Lithuanian regional parks. To achieve the goal, four regional parks with different natural characteristics and landscape features were selected: Birzai, Grazutė, Pajuris and Pagramantis. The work was based on the following research methods: analysis of scientific literature, content analysis and quantitative research, the tool of which is a questionnaire. The results of the study were processed using Microsoft Office Excel 2007 and IBM SPSS Statistics Subscription statistical software packages. The study identified the impact of the shared information about regional parks on the Internet on their image, as well as the link with the travel choices made by travelers in the protected areas. Visits to regional parks have also been found to be influenced by the landscape of the area. The paper proves that forested lakes are the natural characteristics that travelers prefer the most when choosing the direction of travel in nature. The main results of the study showed the influence of the regional park landscape, the number of natural heritage sites and interesting tourist routes, cognitive trails in the area when choosing a trip to one regional park rather than another. As well as other factors: recommendations received to visit the areas, the distance to the park and the choice of protected areas where the traveler has not yet visited have the ability to form the traveler's choice to which Lithuanian regional park he will travel.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108189
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
laura_narutyte_bd.pdf1.71 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.