Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108179
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Vinkšnelienė, Svetlana
Supervisor: Šliužaitė, Vilma
Title: Nuodėmės samprata pagal Katalikų Bažnyčios mokymą ir X mokyklos 11-12 klasių mokinių požiūris į ją
Other Title: The concept of sin in the teaching of the Catholic Church and the attitude to sin as perceived by 11-12th grade students of X high school
Extent: 44 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Nuodėmė;Sin;Moralė;Morality;Sąžinė;Conscience
Abstract: Neįmanoma būti krikščionimi nepripažįstant žmogaus ribotumo ir nuodėmingumo. Tačiau ar nuodėmė reikšminga šiandienos žmogui? Ar technologijų ir mokslo amžiuje žmogui aktualus santykis su Dievu pagal Katalikų Bažnyčios mokymą? Juk mūsų vadovėliai pilni taisyklių apie moralės normas atitinkantį žmogaus elgesį, o tai yra toli nuo krikščioniško gyvenimo, kuris iš esmės yra kova. Neužtenka žinoti, kaip teisingai elgtis, kad būtume šventi. Gyventi žinojimu ir elgtis šventai yra du skirtingi dalykai. Žmogus, augdamas protu, dažnai praranda meilę ir gali suvokti savo pasaulėžiūrą kaip religiją. Jokia religija pati savaime negali išgelbėti žmogaus dvasios. Tyrimo tikslas - atskleisti nuodėmės sampratą pagal Katalikų Bažnyčios mokymą ir ištirti požiūrį į nuodėmę tarp X mokyklos 11-12 klasių mokinių. Tyrimo objektas - nuodėmės samprata pagal Katalikų Bažnyčios mokymą. Tyrimo uždaviniai: 1. Atskleisti nuodėmės sampratą pagal Katalikų Bažnyčios mokymą. 2. Nurodyti Bažnyčios teikiamą pagalbą gręžiantis nuo nuodėmės. 3. Išanalizuoti nuodėmės pajautos praradimui įtaką darančius veiksnius. 4. Ištirti X mokyklos 11-12 klasių mokinių požiūrį į nuodėmę. Tyrimo klausimas: koks X mokyklos 11-12 klasių mokinių požiūris į nuodėmę? Tyrimo metodai: mokslinės literatūros šaltinių analizė ir sintezė, atvirojo tipo klausimynas ir turinio (angl. content) analizė.
One cannot be a true Christian without recognizing the limitedness and sinfulness of man. And yet, what meaning does sin hold for the modern-day human being? Is the relation to God as preached by the Roman Catholic Church important in this age of technology and science? Schoolbooks are full of rules and regulations on moral behavior of man. This is far from the Christian life which, in its true essence, is a battle. Knowing which actions are right is not enough to lead a sacred life. Living with the knowledge and behaving sacredly are two entirely different things. A man who relies on his mind is often bereft of love and might see a worldview as religion. However, no religion by itself could ever save the soul of a man. The goal of the study is to reveal the concept of sin as preached by the Roman Catholic Church and to analyze the attitude to sin of grade 11-12 students at X High School. The research object is the concept of sin as preached by the Roman Catholic Church. Research objectives: 1. To reveal the concept of sin as preached by the Roman Catholic Church. 2. To indicate the help given by the Roman Catholic Church when turning away from sin. 3. To analyze the factors influencing the loss of feeling sinned. 4. To analyze the attitude to sin of grade 11-12 students at X High School. Research question: What is the attitude to sin of grade 11-12 students at X High School? Research methods: analysis and synthesis of scientific literature sources, open-ended questionnaire-based survey and content analysis.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108179
Appears in Collections:2020 m. (KTF bak.)

Files in This Item:
svetlana_vinksneliene_bd.pdf1.03 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

finalinis var

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

35
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.