Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108150
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Šeštokaitė, Severina
Supervisor: Kisieliauskas, Justinas
Title: Tęstinis bendruomenės formavimo projektas pasitelkiant kultūrines veiklas
Other Title: Continuous community building project using cultural activities
Extent: 127 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Bendruomenė;Community;Tęstinis projektas;Continuous project;Bendruomenės formavimas;Community building;Kultūrinės veiklos;Cultural activities
Abstract: Pastaruoju metu vis daugiau žmonių suvokia bendruomenės svarbą ir pradeda burti vietos bendruomenes bei įsitraukti į jų veiklą. Kultūrinės veiklos gali prisidėti prie bendruomenės kūrimo, todėl bakalauro darbe „Tęstinis bendruomenės formavimo projektas pasitelkiant kultūrines veiklas“ siekiama išsiaiškinti kultūrinių veiklų poveikį bendruomenės formavimuisi ir remiantis teorija bei gautais tyrimo rezultatais sukurti bendruomenės formavimo projektą. Šio darbo objektas – kultūrinėmis veiklomis paremtas tęstinis projektas skirtas bendruomenės formavimuisi. Išsikeltas darbo tikslas – teoriškai išanalizavus kultūrinių veiklų ir bendruomeniškumo santykį, atlikti tyrimą leidžiantį suplanuoti tęstinį projektą skirtą bendruomenės formavimui per kultūrines veiklas. Lietuvos regionuose mažėja gyventojų skaičius, todėl mažėja kultūrinių, meninių veiklų pasiūla. Nykstančių bendruomenių ir bendruomeniškumo kontekste iškyla šio darbo probleminis klausimas: kaip, remiantis kultūrinėmis veiklomis, sukurti tęstinį projektą skirtą bendruomenės formavimui. Tyrimo metodai – šiame darbe naudojama keletas skirtingo tipo tyrimo metodų. Pirmame skyriuje naudota literatūros šaltinių lyginamoji teorinė analizė ir sintezė. Šioje dalyje nagrinėjamos kultūros ir bendruomenės sąvokos, kultūrinių veiklų poveikis visuomenei bei bendruomenių formavimuisi. Taip pat išnagrinėta renginio samprata ir atskleisti organizavimo etapai. Antrame darbo skyriuje, siekiant išsiaiškinti kultūrinių veiklų poreikį Anykščių mieste pasitelkta naudoti kiekybinio tyrimo metodą – anketinę apklausą skirtą Anykščių miesto ir rajono gyventojams. Norint išgirsti praktinių patarimų, patirtį apie renginių organizavimą bendruomenėms, pasirinkta kokybinis tyrimo metodas – pusiau struktūrizuotas interviu su Šilainių, Balsių ir Akademijos bendruomenių atstovais. Taip pat darbe atlikta turinio analizė, kurios metu išanalizuota Anykščių kultūros politika siekiant parodyti, kad Anykščiai yra pasirengę turėti bendruomenę ir patenkinti jos poreikius. Išanalizavus ir susisteminus visus gautus apklausos duomenis gauti tokie kiekybinio tyrimo rezultatai: Anykščių žmonės lankosi kultūriniuose renginiuose, jiems kyla įvairios kliūtys trukdančios atvykti į renginius (netinkamas laikas, per brangu ir kt.), žmonėms trūksta kultūrinių veiklų skirtų bendruomenei. Taip pat šioje anketoje gauti duomenys naudingi kuriamam projektui. Atlikto kokybinio tyrimo – interviu – duomenys atskleidė tokius rezultatus: bendruomenės kuriasi dėl įvairių motyvų, susiduria su panašiais iššūkiais (žmogiškųjų, finansinių išteklių stoka), bendruomeniškumas bendruomenėse pasireiškia skirtingai ir renginiai rengiami atsižvelgiant į savos bendruomenės poreikius. Taip pat gauta nemažai praktinių patarimų ir pasidalinimų patirtimi. Darbo III skyriuje sukurtas teminis projektas skirtas per kultūrines veiklas burti bendruomenę
In recent years an increasing number of people realize the importance of the community, which is why they begin to build up local communities and participate in their activities. Such cultural activities can be an integral part of the community building; therefore, this bachelor thesis, titled ‘Continuous community building project using cultural activities’, analyses the impact of cultural activities on community building in order to design a project for community building on the basis of theoretical framework and the research results obtained. The object of this thesis is a continuous project based on cultural activities aimed at community building. The goal of this thesis is after a theoretical analysis of the relationship between cultural activities and community spirit, to carry out a research that allows planning a continuous project for the formation of a community using cultural activities. Cultural regions of Lithuania are experiencing the decline in population which results in the decline of supply of cultural activities and activities related to arts. In the context of dwindling communities and eroding communality a research question of this thesis arises: how to create a continuous project for community building based on cultural activities. Research methods of this thesis include different types of methods. In the first chapter a comparative theoretical analysis and synthesis of sources of literature method is used. In this part of thesis, the concepts of culture and community, the impact of cultural activities on society and community building are examined. Furthermore, the interpretation of word ‘event’ has been analysed and its planning steps have been disclosed. In the second chapter of this thesis, in order to obtain data on the need of cultural activities in Anykščiai town a quantitative method was used in the form of questionnaire survey, and the survey group contained residents of Anykščiai town. Having the intention to receive practical advice, and to acquire know-how on event planning for communities, a qualitative method has been chosen in a form of semi-structured interview with representatives of communities in Šilainiai (Kaunas microdistrict), Balsiai (in Šilalė distr.) and Akademija (in Kaunas distr.). In addition, the thesis contains a content analysis, where the cultural policy in Anykščiai town has been evaluated to show that Anykščiai town is ready to have a community and is ready to accommodate its needs. After finishing the process of analysis of and structuring all the obtained data from the survey, the results of quantitative research indicate: Anykščiai town residents are participating in cultural events, they have various obstacles that prevent them from participating in an event (inconvenient time, too expensive, etc.), people feel the lack of cultural activities for the community. Moreover, the data obtained from the survey was beneficial for designing aforementioned project. The data obtained from qualitative research–interview–has revealed such results: communities form for different reasons, and they face similar challenges (lack of human and financial resources), communality is expressed differently in each community, and the events are being held in accordance with the needs of the respective community. Also, many advises have been received and a serviceable amount of know-how knowledge has been gained. In the third chapter of this thesis a thematic project has been designed, for building up communities through cultural activities.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108150
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

110
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

92
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons