Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108136
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Sokolovaitė, Indrė
Supervisor: Mazolevskienė, Aldona
Title: Skaitomų tekstų poveikis 5-6 metų vaikų pasakojimams
Other Title: The effect of read texts on children's aged 5-6 narrative
Extent: 99 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Tekstų skaitymas;Children’s literature;Pasakojimas;Narrative;Vaikų literatūra;Reading aloud
Abstract: Tyrimo problema. Norint užtikrinti sėkmingą tolimesnį vaikų ugdymąsi priešmokyklinėje grupėje bei mokykloje vaikai turi gebėti suvokti pedagogų ar tėvų jiems skaitomo teksto temą, turinį ir patys gebėti sukurti rišlų, raštingą, į temą orientuotą pasakojimą. Skaitomų tekstų nauda vaikui pabrėžiama ne tik valstybiniu, bet ir Europos mastu. Tačiau kyla klausimas į ką turėtų atsižvelgti skaitantis pedagogas, kad ši veikla būtų įdomi bei maloni vaikams, o jiems parinktas vaikų literatūros tekstas būtų kokybiškas. Turint omenyje tokią didelę šiuolaikinės vaikų literatūros įvairovę, kyla klausimas vyraujant šiuolaikinėms išmaniosioms technologijoms tekstų skaitymas balsu vis dar yra svarbus ir efektyvus būdas ugdant vaiko sakytinės rišliosios kalbos gebėjimus, pasakojimo kūrimo įgūdžius. Tyrimo tikslas. Atskleisti pedagogų nuomonę bei patirtis apie skaitomų tekstų įtaką vaikų pasakojimams. Tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizuoti mokslinės literatūros šaltinius ikimokyklinio amžiaus vaikų literatūrinio ugdymo klausimais. 2. Išsiaiškinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų patirtį ir požiūrį į skaitomų tekstų poveikį vaikų pasakojimams. Tyrimo metodai. Literatūros šaltinių analizė. Intenetinė anketinė apklausa. Tiriamieji. Tyrime dalyvavo 101 ikimokyklinio ugdymo pedagogas. Tyrimo rezultatai. Tyrimas atskleidė, kad ikimokyklinio ugdymo pedagogai domisi šiuolaikine vaikų literatūra, bei naudoja įvairius būdus siekdami literatūra sudominti vaikus. Pedagogai dažniausiai geba pasirinkti kokybišką tekstą ir žino kaip tinkamai bei įdomiai skaityti vaikams bei supranta skaitomų tekstų naudą vaikų pasakojimo kūrimo gebėjimams ir dažnai naudoja skaitomos tekstus siekdami ugdyti vaiko rišliąją monologinę kalbą bei pasakojimo įgūdžius.
Topical. In order to ensure the successful further education of children in the pre-school group and at school, children must be able to understand the topic and content of the text read to them by teachers or parents and be able to create a cohesive, literate, topic-oriented narrative. The benefits of reading texts for the child are emphasized not only at the national but also at the European level. However, the question arises as to what a reading educator should take into account in order for this activity to be interesting and enjoyable for children, and for the quality of children’s literature chosen for them to be of quality, given such a great diversity of contemporary children’s literature; whether, with the predominance of modern smart technologies, reading texts aloud is still an important and effective way of developing a child’s spoken cohesive language skills, storytelling skills. The aim of the research. To reveal the opinion of teachers and experience about the influence of read texts on children's stories. The objectives of the research: 1. To analyze the sources of scientific literature on the issues of literary education of young children. 2. To find out the opinion of educators and their experience about the impact of read texts on children's stories. The methods of the research: Analysis of literature sources. Online questionnaire. The survey sample. The study involved 101 preschool and pre-rimary educators. Results of the research. The research revealed that pre-school and pre-school educators are interested in contemporary children's literature, and use various methods to engage children in literature. Educators are usually able to choose a quality text and know how to read properly and interestingly for children and understand the benefits of reading texts for children's storytelling skills and often use reading texts to develop a child's cohesive monologue language and narrative skills.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108136
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
indre_sokolovaite_bd.pdf1.22 MBAdobe PDF   Until 2025-06-19View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

73
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

56
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.