Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108117
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Informatika / Informatics (N009)
Author(s): Šulcaitė, Greta
Supervisor: Čeidaitė, Gintarė
Title: VDU studijų programų registras
Other Title: VMU registry of study programs
Extent: 75 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Registras;Programos;Dalykai;Registry;Programs;Subjects
Abstract: Iki šiol VDU studijų programų ir dalykų apskaita buvo vykdoma naudojant dvi, tarpusavyje nesusijusias, sistemas. Kuriose nebuvo galimybės kaupti istorinius duomenis apie programas bei dalykus, taip pat stebėti, analizuoti bei audituoti programų ir dalykų sukūrimo, koregavimo ir panaikinimo procesus. Dėl šios priežasties buvo nuspręsta sukurti VDU studijų programų ir dalykų registrą. Kuris suteiktų galimybę kaupti struktūrizuotus, istorinius bei einamuoju momentu aktualius duomenis, apie tarpusavyje susijusias programas ir dalykus. Šiam tikslui pasiekti buvo išanalizuota: valstybinių kolegijų ir universitetų skelbiama informacija apie studijų programas, taip pat aukštųjų mokyklų studijų apskaitai naudojamos sistemos bei praeityje VDU kurtas studijų programų registras. Parengtas projektas naujam programų registrui ir sukurti jo langų prototipai. Vėliau buvo sukurta registro duomenų bazės architektūra, realizuoti registro vartotojo sąsajos langai, bei loginis sistemos veikimas. Galiausiai buvo atliktas sistemos testavimas. Atlikus analizę pastebėta, kad tik viena aukštoji mokykla skelbia archyvinius programų ir dalykų duomenis. Taip pat ne visos iš jų turi sistemas skirtas programų apskaitai vykdyti. Išsiaiškinta, kad pagrindinės galimos projekto žlugimo priežastys: nepatogi vartotojo sąsaja, per ilgai trunkantys procesai ir didelis darbo krūvis užkrautas mažai grupei žmonių. Atlikus projektavimą buvo parengtas sistemos projektas ir juo remiantis sukurta sistema, kuri: yra realizuota, kaip „STUDIS“ posistemė, saugoja tarpusavyje susietas programas ir dalykus, kaupia apie juos archyvinius duomenis, turi pilnus ir struktūrizuotus dalykų ir programų aprašus bei patogią ir intuityvią, į kitas VDU sistemas panašią, vartotojo sąsają.
Until now, VMU studies programs and subjects has been administrated using two different systems. Which has no possibility to store historical data about programs and subjects, also monitor, analyze and audit the process of creating, editing and deleting programs and subject. For this reason, was made a decision to create a register of VMU studies programs and subjects. Which would provide a possibility to store structured, historical and currently relevant data. To reach this goal was made an analysis of: information provided by universities and colleges, as well as their systems used for studies accounting and the register of studies programs previously created by VMU employees. In this work was prepared a project for new register of studies programs and were created prototypes of system windows. Then was created database architecture and implemented frontend and backend parts of the system. Finally system testing was performed. The analysis revealed that only one institution of higher education publishes archival data on programs and subjects. Also, not all of them have systems for programs accounting. It was found that main reason of previous project failure was: user unfriendly interface, complicated processes and huge workload for a small group of people. During this project was created a web system, which: was implemented as “STUDIS” subsystem, stores related programs and subjects, and archival data about it, has full and structured descriptions of programs and subjects and also has user interface which is user friendly, intuitive and similar to the others VMU systems.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108117
Appears in Collections:2020 m. (IF bak.)

Files in This Item:
greta_sulcaite_bd.pdf4.21 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

45
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.