Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108109
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Jančaitytė, Irma
Supervisor: Subotinaitė – Gabriūnienė, Giedrė
Title: Tarpusavio bendravimo įgūdžių ugdymas, kuriant šokio kompoziciją „Nesusikalbėjimas“
Other Title: Interpersonal relationship skills development in a process of creating dance composition "Miscommunication"
Extent: 41 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Šokis;Dance;Tarpusavio santykiai;Interpersonal relationship;Bendravimas;Communication;Kūrybiškumas;Creativity
Abstract: Įžanga.Šokio kompozicija „Nesusikalbėjimas“ turėjo būti atlikta 18 metų amžiaus šiuolaikinio ir gatvės stiliaus šokėjų. Naudodamasi šokio gebėjimais, šokėjos bendrautų su žiūrovais ir siūstų jiems žinutę, apie žmonių gebėjimą bendrauti paprasčiausiame lygmenyje. Pagrindinė šokio kompozicijos mintis yra paskatinti žmones vertinti gebėjimą kurti tarpusavio santykius, kaip vieną svarbausių visuomenės įgūdžių.Problema. Dirbdama su mokiniais pastebėjau, jog jie labiau linkę susikoncentruoti į tam tikro šokio stiliaus atlikimą, nei tarpusavio santykių įgūdžių lavinimą. Svarbu yra nuolatos tobulinti ugdymo planą įtraukiant į jį tarpusavio bendravimo įgūdžių ugdymą. Susidūrusi su šia problema nusprendžiau paskirti savo baigiamąjį darbą tarpusavio santykių įgūdžių ugdymui bei tobulinimui. Tikslas. Atskleisti mokinių tarpusavio bendravimo įgūdžių ugdymo galimybes, kuriant šokio kompoziciją „Nesusikalbėjimas“. Tyrimo klausimas. Kokiais būdais ugdyti mokinių tarpusavio bendravimo įgūdžius, kuriant šokio kompoziciją „Nesusikalbėjimas“? Metodologija. Tyrimas buvo paremtas tinkamu pamokų planavimu, kuriame atsispindėjo mokinių asmeninis reikšmingumas temai; tinkamų metodų parinkimas bei taikymas; įgautų žinių tikrinimas; vertinimas ir įsivertinimas. Taikyti metodai buvo parenkami atsižvelgiant į mokinių pasiekimų progresą. Metodologija: literatūros analizė, stebėjimas, refleksija, samprotavimo pobūdžio apklausa, klausimynas, diskusija, vaizdo medžiagos stebėjimas ir analizavimas. Rezultatai. Šokio užsiėmimų pradžioje mokinės nedrąsiai reiškė savo mintis naudojantis kūrybiškais sprendimais, tačiau po keleto užsiėmimų, šokėjos pradėjo palaipsniui atskleisti savo tarpusavio bendravimo gebėjimus. Kaip šokio mokytoja aš skatinau mokines išreikši savo mmintis šokio judesiais. Pastebėjau, jog mokinės labiau įsitraukė į šokio užsiėmimus ir aktyviai atliko joms paskirtas užduotis. Mano taikomi metodai padėjo mokinėms ugdytis tarpusavio bendravimo įgūdžius.
Introduction. Dance composition “Miscommunication” was performed by 18 years old contemporary and street dance styles dancers. By applying dance movements dancers communicated to the audience and sent a message about people’s ability to communicate in a basic level. The main idea is to encourage people to value their ability to create interpersonal relationship as one of the most essential skills in the society. Problem. When I was working with dancers, during the dance classes, I have noticed, dancers meant to focus more on the dance techniques instead of interpersonal relationship skills development. It is essential to develop curriculum in order to implement interpersonal relationship skills development. By confronting this problem I have decided to dedicate Bachelor Thesis towards interpersonal relationship skills improvement in the dance classes. The aim. To reveal students‘ interpersonal relationship skills development possibilities in a process of creating a dance composition “Miscommunication”. Research questions. How to develop students‘ interpersonal skills in a dance class? The methodology. The research was based on a suitable curriculum planning which contained of students’ personal relevance to the topic; suitable methods selection according to certain dance class topic relevance; accomplished knowledge acknowledgement; evaluation of the reached goal. Applied methods were selected based on the students’ improvements. The methodology of research: literature analysis, observation, reflection, interpretative type questionnaire, discussion, visual material review and analysis. The results. Originally students were timid to express their thoughts in a creative ways, however, after several dance classes they took advantage to reveal their communication skills. As a dance teacher I encouraged students to express their minds through the dance movements. I have noticed, students became more pro-active by completing certain tasks which was a success. Students have performed and created various tasks related to a dance composition and development item. The methods I applied, guided students through the process of interpersonal relationship skills development. Conclusion. Based on a research I have noticed, my students were not fully aware of interpersonal relationship skills development possibilities. As a result, students have benefitted interpersonal relationship knowledge from my dance classes and have improved their ability to express their minds in a creative way.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108109
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
irma_jancaityte_bd.pdf733.12 kBAdobe PDF   Until 2025-06-19View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

41
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

18
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.