Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108100
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Aistė, Bučinskaitė
Supervisor: Pabedinskas, Tomas
Title: ,,Elitaz" kūrybos namų projekto ,,Lietuvos balsas" reklama internete ir televizijoje
Other Title: Advertising on the internet and television of the Elitaz creative house project ,,Lietuvos balsas"
Extent: 39 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Reklama televizijoje;Television advertising;Reklama internete;Internet advertising
Abstract: Darbo problema – ar kūrybos namų „Elitaz“ reklama projektui „Lietuvos balsas“ internete ir televizijoje yra pakankama? Darbo objektas – projekto „Lietuvos balsas“ reklama televizijoje ir internete. Darbo tikslas – išanalizavus teorinius reklamos aspektus ištirti „Elitaz“ kūrybos namų projekto „Lietuvos balsas“ reklamą internete ir televizijoje. Tyrimo metodai: 1. Teorinėje darbo dalyje taikoma mokslinės literatūros, periodinių straipsnių ir dokumentų analizės metodai. Duomenys sisteminami. 2. Analitinėje darbo dalyje taikoma anketinės apklausos ir interviu metodas. Darbo rezultatai: 1. Tyrimui atlikti pasirinka įmonė – kūrybos namai „Elitaz“, kurie organizuoja projektą „Lietuvos balsas“. Projektui populiarinti naudojamos masinės reklamos formos televizijoje, internete, spaudoje, radijuje, kuriomis siekiama pritraukti vartotojus žiūrėti projektą. 2. Didžiausias dėmesys skiriamas reklamai televizijoje ir reklamai internete. Išvados: 1. Išanalizavus teorinius reklamos aspektus galima daryti išvadą, kad reklama tai prekės ir/arba paslaugos populiarinimas naudojant įvairias formas bei sklaidos būdus. Jos tikslas yra suteikti informaciją apie prekę, paslaugą, įmonę ar projektą, pakeisti vartotojų įpročius ir įtikinti naudoti/pirkti. Išanalizavus reklamos principus internete galima daryti išvadą, kad reklamos sklaida interneto pagalba yra viena didžiausių bei pigiausių reklamos formų. Populiariausios yra reklama interneto svetainėse, reklaminiai skydeliai, bei reklama socialiniuose tinkluose. Naudojant šiuos reklamos internete sklaidos būdus pasiekiamas tikslinis segmentas. Išanalizavus reklamos principus televizijoje galima daryti išvadą, kad tai brangiausia reklamos rūšis, kurios pagalba pasiekiamas vienas didžiausių vartotojų skaičius. 2. Įvertinus „Elitaz“ kūrybos namų projekto „Lietuvos balsas“ reklamą internete galima daryti išvadą, kad daugiausiai dėmesio skiriama judantiems skydeliams bei reklamai socialiniame tinkle Facebook. Įvertinus „Elitaz“ kūrybos namų projekto „Lietuvos balsas“ reklamą televizijoje galima daryti išvadą, kad populiariausia reklama yra reklaminiai klipukai iki 1 minutės ilgio. 3. Formuojant siūlymus dėl „Elitaz“ kūrybos namų projekto „Lietuvos balsas“ reklamos internete ir televizijoje tobulinimo kryptis galima teigti, kad siekiant didesnio populiarinimo siūloma diferencijuoti reklamą pagal skirtingas amžiaus grupes, kurti laidas bei rašyti straipsnius, talpinamus internete, apie projekto dalyvius, aktyvinti Instagram platformoje dalyvių skaičių ir pateikti kitokio pobūdžio informaciją nei Facebook.
The problem of the work is whether the advertisement of the creative house „Elitaz“ for the project „Lietuvos balsas“ on the Internet and on television is sufficient? The object of the work is the advertisement of the project „Lietuvos balsas“ on television and on the Internet. The aim of the work is to analyze the advertising of Elitaz creative house project „Lietuvos balsas“ on the Internet and on television after analyzing the theoretical aspects of advertising. Research methods: 1. In the theoretical part of the work the methods of analysis of scientific literature, periodical articles and documents are applied. The data is systematized. 2. In the analytical part of the work the method of questionnaire survey and interview. Results of work: 1. The company Elitaz, a creative house that organizes the project „Lietuvos balsas“, chooses to carry out the research. Mass forms of advertising on television, the Internet, in the press and on radio are used to promote the project in order to attract users to watch the project. 2. The focus shall be on television and online advertising. Conclusions: 1. After analyzing the theoretical aspects of advertising, it can be concluded that advertising is the promotion of a product and / or service using various forms and methods of dissemination. Its purpose is to provide information about a product, service, company or project, change consumer habits and persuade to use / buy. After analyzing the principles of online advertising, it can be concluded that the dissemination of advertising via the Internet is one of the largest and cheapest forms of advertising. The most popular are advertisements on websites, billboards, and advertisements on social networks. These ways of spreading online advertising reach the target segment. After analyzing the principles of advertising on television, it can be concluded that it is the most expensive type of advertising, which helps to reach one of the largest number of users. 2. After evaluating the online advertising of the Elitaz Creative House project „Lietuvos balsas“, it can be concluded that the focus is on moving panels and advertising on the social network Facebook. After evaluating the television advertising of the Elitaz Creative House project „Lietuvos balsas“, it can be concluded that the most popular advertising is advertising clips up to 1 minute long. 3. When formulating proposals for the improvement of online and television advertising on the „Elitaz“ Creative House project Lietuvos balsas, it can be stated that in order to increase popularity, it is proposed to differentiate advertising according to different age groups, create shows and write articles on the Internet about project participants.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108100
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
aiste_bucinskaite_bd.pdf1.85 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

77
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

46
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.