Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108095
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Mitkutė, Gabrielė
Supervisor: Bocullo, Donata
Title: Seksualizuotos reklamos formuojamas požiūris į moterį
Other Title: Opinion towards women formed by sexualized advertising
Extent: 87 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Seksualinė reklama;Sexualized advertising;Feminizmas;Moterų teisės;Feminism;Women rights
Abstract: Gyvename laikotarpyje kai mus supa itin daug įvairiausių reklamų, kurių tikslas parduoti prekę ar paslaugą, tačiau siekiant paveikti visuomenę taip, kad ji pirktų reklamuojamus objektus pasitelkiami būdai skatina ne tik pirkti, bet ir kartu pabrėžia visuomenėje susikūrusius stereotipus, kurie gali daryti įtaką žmonėms ir jų suvokimui apie kitus. Tam, kad reklama būtų efektyvesnė ir lengviau parduotų norimą objektą yra pasitelkiamas patrauklumas, dažniausiai vaizduojamas moters bei jos kūno seksualumas. Net ir nepatrauklios prekės prie patrauklaus modelio tampa norimos ir vertos įsigyjimo. Todėl šiame darbe bus nagrinėjami dažniausiai naudojami moteriškosios lyties stereotipizavimo būdai reklamoje. Šio darbo objektas – moters seksualizuotas vaizdavimas reklamose. Darbo tikslas – išanalizavus socialinę reklamą apie moteriai sukurtus stereotipus visuomenėje, kurie patys sau prieštarauja bei atlikus kokybinį interviu tyrimą, nustatyti, kaip seksualizuotos reklamos formuoja požiūrį į moterį ir kokią įtaką tai daro visuomenei. Pirmoje dalyje pateikiama seksualizuotos reklamos sąvokos analizė, apžvelgiamos įvairios mokslininkų nuomonės bei įžvalgos apie seksualizuotą moters vaizdavimą reklamose bei trumpai apžvelgiama vyriško žvilgsnio teorija, kurią feminizmo atstovės nagrinėdamos įžvelgė moters vaizdavimo modelį kine ir taip pat seksualizuotos reklamos, kurioje vaizduojama moteris, poveikį visuomenei. Pasirėmus teorine analize, antroje dalyje, pateikiama Didžiosios Britanijos mados žurnalo „Girls. Girls. Girls. Magazine“ socialinės reklamos „Be a Lady They Said“ turinio analizė, išplitimas bei visuomenės vertinimas. Pasitelkus kokybiniu tyrimu – pusiau struktūrizuotu interviu metodu, buvo siekiama išsiaiškinti, kaip šeši skirtingų sričių specialistai vertina seksualizuotą moters vaizdavimą reklamose, galimą reklamos poveikį visuomenei, taipogi konkrečios socialinės reklamos turinį ir idėją. Taigi, atsižvelgus į visų tyrimų rezultatus galime prieiti prie išvados, kad seksualizuotas moters vaizdavimas reklamose yra priimtinas nors turi turėti ribas, taip pat toks vaizdavimas galimai daro neigiamą įtaką visuomenei, moterys yra linkusios save lyginti su reklamoje matomais modeliais, vyrai suvokti moteriškosios lyties atstoves tokias, kokios jos yra vaizduojamos reklamose. O socialinė reklama, skleidžianti feministinę žinutę, daugumos intervantų nuomone yra vertinamai teigiamai, jos idėja įvardinta kaip neįmanomų tobulumo standartų vaizdavimas, kurie yra patys sau prieštaraujantys, tačiau nusistovėję mūsų visuomenėje.
We live in a time where we have various commercials around us in which the purpose of them is to sell a product or service, it controls society in a way that people not only buy the advertised objects, but at the same time it emphasizes the stereotypes which influence people and their understanding about others. In order for the commercial to be more effective, and it would be easier to sell the wanted object, attractiveness, the woman body and it‘s sexuality is used for advertising. Even unattractive products with an attractive model become worth buying. That’s why it is analyzed in this research, how women gender stereotyping ways are usually used in advertising. The object to this work is woman representation in sexualised advertisements. The purpose of this work is after analyzing social advertisement that speaks about stereotypes created for women in society which contradicts for itself, and fulfilling qualitative interview, determine how sexualised commercials form opinion towards women and what influence it does to society. First part provides the concept of sexualized advertisement, various scientist opinions and insights are reviewed about sexualised women representation in advertisements, and the male gaze theory is reviewed which feminist representatives were analyzing and noticed the woman imaging model in cinema, and also sexualised advertisement in which a woman is shown effects on society. The second part provides United Kingdom’s fashion magazine „Girls. Girls. Girls. Magazine“ social advertisement „Be a Lady They Said“ content analysis, development and also society evaluation. Trough qualitive research – half structured interview method, the goal was to find out, how six different specialists, value sexualized woman representation in advertisements, potential advertisement influence to society and specific social advertisement content and idea. All in all given the research results we can come to a conclusion, that women sexualised representation in advertisements are acceptable, but it has to have boundaries, also such portrayal may impact a negative influence to society. Women are bound to compare themselves with the models they see in commercials, and men to understand feminine representatives the way they are shown in commercials. And the social advertisement that spreads the feminist message, according to most of the interviewed people are valued positively, it’s concept may be called as the impossible perfect standard portrayal, which are contradictory to itself, but are established in our society.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108095
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
gabriele_mitkute_bd.pdf1.38 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

82
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

47
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.