Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108094
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Teatras ir kinas / Theater and cinema (C002)
Author(s): Šeinauskaitė, Zita
Supervisor: Kazragytė, Vida
Title: Mokytojo pagalbininko vaidmuo, skatinant mokinių aktorių kūrybinį savarankiškumą (Etiudas „Marionetės“ pagal Justinos Katkevičiūtės pjesę „Marionetės“)
Other Title: The Role of Teacher Assistant in Promoting the Creative Independence of Student Actors (Etude "Marionettes" by Justina Katkevičiūtė Play "Marionettes")
Extent: 35 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Mokytojo pagalbininko vaidmuo;The role of the teacher assistant;Kurti savarankiškai;To create independently;Mokytojo ir mokinių tarpusavio santykis;The teacher-student relationship;Saugi aplinka;A safe environment;Atmosferos kūrimas;Creating an atmosphere;Nuotolinis mokymas;Distance learning
Abstract: Problema: Kaip atlikti mokytojo pagalbininko vaidmenį, įgalinantį mokinius aktorius kurti savarankiškai. Tikslas: Išsiaiškinti, kaip atlikti mokytojo pagalbininko vaidmenį, kad paskatintų mokinius kurti savarankiškai etiude „Marionetės“. Objektas: Mokytojo pagalbininko vaidmuo. Uždaviniai: Atskleisti mokytojo pagalbininko koncepciją. Analizuojant procesą išsiaiškinti, kaip atrandamas tinkamas santykis tarp mokytojo ir mokinių. Išanalizuoti, kuo ypatingas mokytojo pagalbininko vaidmuo kuriant kūrybiniam procesui pritaikytą atmosferą. Išsiaiškinti mokymo nuotoliniu būdu ypatumus. Metodai: Mokslinės, psichologinės, metodinės, pedagoginės literatūros analizė; proceso ir mokinių stebėjimas; pokalbiai; refleksijos; dienoraščio rašymas. Išvados: Mokytojo pagalbininko vaidmuo skatinant mokinius kurti savarankiškai svarbus yra dėl to, kad skatina mokinius save vertinti ir įsivertinti, skatina analizuoti, savarankiškai atsakyti į mokymosi procese iškilusius klausimus, nelaukiant, kol į tuos klausimus, teigdamas grįžtamąjį ryšį, atsakys mokytojas. Labiausiai pasiteisinęs metodas – užmegzti su mokiniais artimą ryšį, o susiklosčiusius nemalonioms situacijoms – jas spręsti paprastu pokalbiu. Mokytojo pagalbininko sukurtos kūrybinės atmosferos detalės padėjo mokiniams etiude atrasti naujų spalvų ir išgryninti tinkamiausius meninius sprendimus finaliniam etiudo rezultatui. Nuotolinis mokymas reikalavo nuolatinio motyvacijos skatinimo, kadangi tiesioginio kontakto neturėjimas trukdo ugdymo procesui.
Problem: How to play the role of a teacher’s assistant, enabling student actors to create independently. Aim: To find out how to play the role of a teacher's assistant in order to encourage students to create their own etude ‘Marionettes’. Object: The role of the teacher’s assistant. Goals: To reveal the concept of a teacher's assistant. Analyzing the process to find out how the right relationship between teacher and students is found. To analyze how the role of the teacher's assistant is special while creating an atmosphere adapted to the creative process. To ascertain the peculiarities of distance learning. Methods: Analysis of scientific, psychological, methodological, pedagogical literature; process and student monitoring; conversations; reflections; diary writing. Conclusions: The role of the teacher's assistant in encouraging students to create independently is important because it stimulates students to assess and self-assess, to analyze, and independently answer the questions that arise in the learning process, without waiting for the teacher to answer. The most successful method was to establish close contact with students, and to deal with unpleasant situations with a simple conversation. The creative atmosphere details made by the teacher’s assistant helped the students to discover new colors in the etude and to refine the most suitable artistic solutions for the final result of the etude. Distance learning required constant motivation, as the lack of direct contact interfered to the educational process.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108094
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
zita_seinauskaite_bd.pdf906.06 kBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.