Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108072
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Januškaitė, Gabrielė
Supervisor: Citvarienė, Daiva
Title: Kultūrinio turizmo poveikis vietos bendruomenėms: Kauno miesto atvejis
Other Title: The impact of cultural tourism on local communities: Kaunas city case study
Extent: 58 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Kultūrinis turizmas;Cultural tourism;Bendruomenės;Communities;Kaunas
Abstract: Kultūrinio turizmo industrija užima vis didesnę vietą turizmo srityje. Tai tampa puikus būdas sugrąžinti susidomėjimą paveldo objektais bei suteikia galimybę naujais būdais pažinti vietinę kultūrą. Kultūrinio turizmo sąvoka yra suprantama kaip turistų kelionės kultūrinio pažinimo ir žinių pasisėmimo tikslas. Tokie turistai geba ne tik pažinti vietinę kultūrą, tačiau ir plėtoti šalies ar miesto kultūrinį supratimą. Šiuolaikinės bendruomenės jau nėra atskiriamos tik gyvenamuoju rajonu ar panašiais gyvenimo ištekliais. Bendruomenės gali gyvuoti nepriklausomai nuo šių faktorių. Vienas iš svarbiausių jungiamųjų faktorių – bendruomenių narių panašūs pomėgiai ir jausmai tam tikrai veiklai. Kadangi kultūrinis turizmas yra viena iš populiariausių turizmo šakų, kuri kiekvienais metais vis daugiau prisideda prie ekonominio kapitalo, svarbu išanalizuoti kaip kultūrinis turizmas paveikia bendruomenes ir ar jis yra vykdomas efektyviai. Darbo objektas – Kauno miestas. Kadangi Kauno mieste pradeda veikti vis daugiau šiuolaikinio kultūrinio turizmo projektų, svarbu suprasti kaip tokie projektai paveikia bendruomenes. Tikslas – išanalizuoti kultūrinio turizmo daromą poveikį Kauno bendruomenėms. Šiam tikslui išnagrinėti, nustatyti šie uždaviniai: aptarti kultūrinio turizmo apibrėžimą, kodėl jis svarbus miestui ir visuomenei, išnagrinėti, kas yra kultūrinis turistas ir kuo jis skiriasi nuo kitų turizmo industrijos turistų bei aptarti reikalingus miestui infrastruktūrinius pokyčius, išnagrinėti bendruomenių sąvoką bei kultūros daromą įtaką joms, išanalizuoti Lietuvos ir Kauno miesto pagrindinius kultūrinio turizmo objektus ir projektus, vadovaujantis tyrimo rezultatais, nustatyti kokią naudą teikia kultūrinis turizmas bendruomenėms. Šiems uždaviniams išanalizuoti, pasirinkti šie tyrimo metodai: 1. Mokslinės literatūros analizė. Aprašomi ir analizuojami tiek lietuvių autoriai tiek moksliniai straipsniai ir knygos anglų kalba. 2. Indukcinis. Išanalizuoti kultūrinio turizmo susidomėjimą ir respondentų nuomonę apie kultūrinius objektus Lietuvoje, buvo naudojama kiekybinis tyrimas – anketinė apklausa internetu. 3. Dedukcinis. Siekiant profesionalaus požiūrio į kultūrinio turizmo situaciją Kauno mieste, pasirinktas kokybinis tyrimas – struktūruotas interviu. Išanalizavus atliktus tyrimus ir mokslinę literatūra, gauti šie rezultatai: atlikus kiekybinio tyrimo anketinę apklausą galima teigti, kad universiteto ir mokyklų bendruomenės domisi kultūriniu turizmu ir yra patenkinti dabartine kultūrinio turizmo situacija Lietuvoje. Išanalizavus kokybinio turizmo interviu atsakymus galima teigti, kad kultūrinis turizmas Kaune yra sparčiai auganti sritis, kuri be abejonės daro poveikį vietinėms bendruomenėms. Vienas iš pagrindinių kultūrinio turizmo tikslų – įtraukti bendruomenes į kultūrinio turizmo veiklą. Tyrimo išvada: Kultūrinis turizmas Kauno mieste pristato naujų projektų ir iniciatyvų, kurios teigiamai paveikia vietines bendruomenes. Tokio turizmo įstaigos suteikia vietą ir galimybę bendruomenėms plėtoti kultūrinio turizmo žinias bei prisidėti prie tokio turizmo kūrimo ir sklaidos. Rekomendacijos: Kultūrinio turizmo įstaigoms imti pavyzdį iš sėkmingai savo veiklą vykdančių naujų projektų, tokių kaip „Kaunas 2022” ir VšĮ „Kaunas In“. Taip pat rekomenduojama gerinti dialogą tarp turizmo įstaigų ir bendruomenės, kuri susiduria su tam tikrais kultūrinio turizmo padariniais. Taip pat rekomenduojama stengtis įtraukti jaunąją vietinių turistų auditoriją, pasitelkiant šiuolaikiškais kultūrinio turizmo projektais.
The cultural tourism industry is playing an increasingly important role in the field of tourism. It becomes a great way to regain interest in heritage sites and provide an opportunity to learn about local culture in new ways. The concept of cultural tourism is understood as - traveling for the purpose of cultural development and cultural acknowledgement. Such tourists are able not only to get to know the local culture, but also develop a cultural understanding of the country or city. Modern communities are no longer separated only by a residential area or similar living resources. Communities can exist regardless of these factors. One of the most important connecting factors is the similar interests and feelings of community members towards certain activities. As cultural tourism is one of the most popular branches of tourism, contributing more and more to economic capital every year, it is important to analyze how cultural tourism affects communities and whether it is carried out effectively. The object of the theses is Kaunas city. As more and more modern cultural tourism projects are starting to operate in Kaunas, it is important to understand how such projects (Kaunas 2022) affect local communities. The aim is to analyze the impact of cultural tourism on Kaunas communities. To analyze this, the following tasks have been identified: to discuss the definition of cultural tourism, why it is important for the city and society, to examine what is a cultural tourist and how it differs from other tourism industry tourists, discuss the necessary infrastructural changes for the city, analyze the main objects and projects of cultural tourism in Lithuania and Kaunas, analyzing the results of the research, determine the benefits of cultural tourism for communities. The following research methods were selected to analyze these tasks: 1. Analysis of scientific literature. Both by Lithuanian authors and scientific articles and books in English are described and analyzed. 2. Inductive. To analyze the interest in cultural tourism and the respondents' opinion about cultural objects in Lithuania, a quantitative survey was used - an online questionnaire. 3. Deductive. In order to have a professional approach to the situation of cultural tourism in Kaunas, a qualitative research was chosen - a structured interview. After analyzing the research and scientific literature, the results are as follows: after conducting a quantitative survey questionnaire, it can be stated that the university and school communities are interested in cultural tourism and are satisfied with the current situation of cultural tourism in Lithuania. After analyzing the answers to qualitative interview, it can be said that cultural tourism in Kaunas is a rapidly growing field, which undoubtedly affects local communities. One of the main goals of cultural tourism is to involve communities in cultural tourism activities. Conclusion: Cultural tourism in Kaunas presents new projects and initiatives that have a positive impact on local communities. Such tourism institutions provide a place and opportunity for communities to develop knowledge of cultural tourism and to contribute to the development and dissemination of such tourism. Recommendations: Cultural tourism institutions should take an example from new projects that are successfully implementing their activities, such as „Kaunas 2022“ and „Kaunas In“. It is also recommended to improve the dialogue between tourism institutions and the community that faces certain consequences of cultural tourism. It is also recommended to try to involve the young audience of local tourists through modern cultural tourism projects.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108072
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

81
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

64
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons