Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108066
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Aleinikovienė, Jūratė
Title: Interaktyvios mokymo medžiagos reikšmė biologijos ir chemijos žinių kokybei nuotolinio mokymosi aplinkoje
Other Title: Relevance of interactive teaching material on the quality of biology and chemistry knowledge in distance learning environment
Extent: 25 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Interaktyvi mokymo medžiaga;Biologijos ir chemijos žinios;Nuotolinis mokymas;Interactive teaching material;Biology and chemistry knowledge;Distance learning
Abstract: Lietuvoje bendrojo ugdymo mokyklų vis dar yra nemažai, tačiau, jų įvairovė pagal lavinimo funkcijas yra nedidelė. Manoma, kad tradicinėse mokyklose būtina į mokymosi procesą integruoti inovatyvius ir kūrybiško mokymo(si) metodus. Todėl, labai svarbu įvertinti, kaip alternatyvūs mokymo metodai veikia mokinių žinių kokybę. Tyrimo problema – atliekant pedagoginę praktiką mokykloje patirtis paskatino ieškoti būdų, kaip efektyvinti gamtamokslinio ugdymo procesą. Vykdytos papildomos veiklos ne pamokų skatino mokinius stebėti, domėtis ir noriai dalyvauja gamtamokslinio ugdymo interaktyvioje veikloje. Tokia aplinka gali būti sukurta mokymui(si) ir nuotolinio mokymosi laikotarpiu. Tyrimo tikslas – nustatyti, kaip interaktyvi mokymo(si) medžiaga padeda mokiniams įsisavinti gamtamokslines žinias. Tyrimo uždaviniai: (1) atskleisti interaktyvaus mokymo ugdymo procese taikymo nuostatas; (2) nustatyti, kaip inovacija - interaktyvi mokymo(si) medžiaga – keitė mokinių biologijos ir chemijos žinių kokybę; (3) įvertinti interaktyvios mokymo(si) medžiagos naudą mokiniams. Apibūdinus interaktyvaus mokymo ugdymo procese taikymo nuostatas, buvo nustatyta, kad mokinių žinių kokybei užtikrinti, mokinių gebėjimų stiprinimui ir įgūdžių lavinimui, rekomenduojama taikyti alternatyvius aktyviojo mokymosi metodus. Mokinių mokymą(si), ypač, aktyvina interaktyvūs mokymosi metodai. Šie metodai leistų individualizuoti mokymo programas, siekiant užtikrinti mokinių žinių kokybę, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikius. Tyrimo rezultatai. Įvertinus interaktyvios mokymo(si) medžiagos naudą ir poveikį mokinių biologijos ir chemijos žinių kokybei nustatyta, kad analizuojant interaktyvią mokymo(si) medžiagą įvairiomis biologijos mokomojo dalyko temomis, kai kurie mokiniai žinias pakartojo, o kai kurie įgijo naujų žinių. Be to, mokiniai išmoko sisteminti medžiagą, kritiškai mąstyti ir vertinti savo įgūdžius bei patyrimą. Reikšmingiausiai mokiniai įvertino interaktyvios biologijos dalyko mokomosios medžiagos svarbą, bet chemijos dalyko mokomoji medžiaga buvo mažiau tikslinga. Nors medžiaga neskatina gilesnio mokinių mąstymo, tačiau, buvo reikalinga mokinių bendrųjų žinių pagilinimui, biologinių ir cheminių procesų specifikacijai patikslinti, asmeninių patyrimų puoselėjimui ir kritinio mąstymo ugdymui.
There are many general education schools in Lithuania with low implementation of diverse functional education programs. However, there is a considerable importance to integrate innovative and creative teaching methods into the education system of many traditional schools. For that, it is important to assess how the alternative teaching / learning methods could affect the quality of students’ knowledge. Research problem: experience in pedagogical practice in the school has led to the search for ways to streamline the process of the most effective educational method in natural science. The additional activities outside the lessons/classroom encouraged students to observe, take an interest in and willingly participate in interactive activities in natural science. The interactive teaching / learning environment can be created in the distance learning courses as well. In the attempt to investigate how much the teaching / learning method could affect the quality of students’ knowledge, the aim of this work was to determine how interactive teaching / learning material contribute to the quality of students’ knowledge in natural science. To implement the research aim, the following research objectives were formed: (1) to reveal the main approaches of the interactive teaching / learning method use in the educational process; (2) to determine the impact of the innovation - interactive teaching / learning material on the quality of students’ knowledge of biology and chemistry; (3) to evaluate the benefits of innovation - interactive teaching / learning material on pupil experience. Research results. After describing the main approaches of the interactive teaching method on the educational process, it was estimated that for the quality of students’ knowledge, abilities and skill development, it is recommended to apply the alternative active methods. These methods would allow the individualization of curricula for obtaining the improved knowledge and the relevance of students’ personal educational needs. However, while evaluating the impact of materials on students’ knowledge, it was determined that interactive teaching / learning materials had an impact, especially, on the quality of the biology knowledge. Students either have repeated the information or have obtained new one. Thus, students have learned to systematize material, to think critically and to evaluate their skills and experiences. Although the material was not encouraging students’ deeper thinking, it deepened students’ general knowledge, refined the specification of biological and chemical processes, fostered personal experiences and developed critical thinking.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108066
Appears in Collections:2020 m. (Profesinių studijų pedagogika)

Files in This Item:
jurate_aleinikoviene_psbd.pdf1.12 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

94
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

41
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.