Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108057
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Jancevič, Vitalij
Title: Laisva kūryba technologijos pamokose
Other Title: Free creation in technology lessons
Extent: 22 p.
Date: 23-Jun-2020
Keywords: Laisva kūryba;Free creation;Bendravimas;Communication;Pasitikėjmas;Trust
Abstract: Temos aktualumas. Laisva kūryba – tai naujas mokymo(si) būdas. Ypač aktualu vaikams, kurie negali išreikšti save, baimė būti nesuprastam, nuolatinis tėvų laiko neturėjimas - tai paskatina vaikus užsidaryti savyje, o per pamokas dirbti lyg robotai, kuriems dar sudėtingiau laikytis taisyklių. Be to, kaip pastebi įvairūs mokslininkai, - būtent vaikų bendravimas su tėvais, su draugais užtikrina vaikų pasitikėjimą savimi, drąsą bandyti ir klysti. Todėl laisva kūryba padeda ne tik nugalėti bendravimo barjerus, bet ir tobulėti mokiniams kaip asmenybėms. Baigiamojo darbo objektas – tyrimas laisvos kūrybos technologijos pamokose. Darbo tikslas - išanalizuoti pasirinktą mokymo(si) būdą, įvertinti privalumus ir taikyti ateityje. Darbe išnagrinėtas laisvos kūrybos naudojimas per pamokas klasėje, kur trūko disciplinos. Vaikai (6 klasės) nuolat rodė nuobodulį, visišką abejingumą per pamokas. Todėl atrastas šis, laisvos kūrybos, būdas ne tik tiko mokiniams, bet ir džiugino tyrimo rezultatais. Tyrimo charakteristika. Siekiant ištirti laisvos kūrybos privalumus, buvo atliktas tyrimas, taikant įvairius metodus: atliktų darbų analizė, diskusijos su mokiniais, pokalbiai atliekant darbą, anketavimas/apklausa kaip mokinių pažinimas. Tyrimo rezultatai leido padaryti tokias pagrindines išvadas: dėmesio centre buvo atliekamas individualus ir komandinis darbas. Individualūs bendravimai (pokalbiai), mokiniams suteikta informacija apie ugdymąsi, nuolat su mokiniais buvo atrinkti mokymosi būdai ir metodai. Praktinį darbo rezultatų reikšmingumą ir pritaikymo galimybes nusako tai, kad atlikto tyrimo rezultatai bus pritaikyti tobulinant bendradarbiavimą tarp vaikų ir mokytojo, siekiant geresnių mokymosi rezultatų.
The relevance of the topic. Free creativity is a new way of teaching. This topic is particularly relevant for the children who are unable to express themselves, have the fear of being misunderstood, the constant lack of parental time, the closure of children to themselves, and those who perform like robots during lessons, and have some difficulties in following the rules. In addition, as various scholars point out, it is children's communication with parents and friends that gives children self-confidence, the courage to try and make mistakes. Therefore, a free creation helps not only to overcome barriers to communication, but also to develop students as personalities. The object of the final work is the research of the free creative technology during the lessons. The aim of the work is to analyze the chosen teaching / learning method, evaluate the advantages and apply it in the future. The paper examines the use of the free creativity in classrooms where there was a lack of discipline. Children (6th grade) constantly showed boredom and lack of interest during the lessons. Therefore, this method of the free creation is suitable not only for the students, but also for the results of the research. Characteristics of the study. In order to explore the advantages of the free creation, the research was conducted combining other methods like analyzing of completed work, discussions with students, and interviews during the work, testing as cognition of students. The results of the research allowed us to make the following main conclusions: individual and team work is carried out in the research center. The cooperation is carried out individually, students are provided with information about the education, learning methods and techniques are constantly selected by the students. The practical significance of the work results and the possibilities of the application are determined by the fact that the results of the conducted research will be applied to improve the cooperation between children and the teacher in order to achieve better learning outcomes.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108057
Appears in Collections:2020 m. (Profesinių studijų pedagogika)

Files in This Item:
vitalij_jancevic_psbd.pdf900.74 kBAdobe PDF   Until 2025-06-23View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.