Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108056
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Kavalskytė, Margarita
Supervisor: Žurauskaitė, Evelina
Title: Darbo santykių nutraukimo ypatumai individualiuose darbo santykiuose ir valstybės tarnyboje
Other Title: Work relations termination peculiarities in individual employment relationships and civil service
Extent: 33 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Darbo teisė;Labor law;Darbo santykiai;Employment relationship;Darbdavys;Employer
Abstract: Baigiamajame darbe analizuojamas darbo santykių nutraukimas individualiuose darbo santykiuose ir valstybės tarnyboje. Tema pasirinkta dėl jos svarbos dirbančiam asmeniui bei darbdaviui. Teisinėje praktikoje pastebimi skirtumai tarp valstybės tarnybos darbo sutarčių nutraukimo galimybių ir galimybių, kurias turi kiti darbdaviai (privačiame sektoriuje). Darbuotojų, dirbančių privačiame sektoriuje teises ir pareigas apibrėžia Lietuvos respublikos Darbo kodeksas. Tuo tarpu valstybės tarnautojų teisės ir pareigos užtikrinamos Valstybės tarnybos įstatyme ir kituose darbo teisės aktuose. Tyrimo tikslas – išanalizuoti Lietuvos Respublikos Darbo kodekse numatytos sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva ypatumus individualiuose darbo santykiuose lyginant juos su sutarties nutraukimu darbdavio iniciatyva valstybės tarnyboje ir pateikti gautas išvadas. Analizei naudojamas lyginamosios analizės metodas, kurio metu aptariami individualių darbo santykių ir valstybės tarnybos darbo sutarčių nutraukimo panašumai ir skirtumai, remiantis pateiktų lentelių duomenimis. Taip pat naudojama mokslinės literatūros, oficialių dokumentų analizė, kurios metu analizuojami įvairūs literatūros šaltiniai, teisės aktai, teismų praktika. Darbe apžvelgiamos subjektyviosios ir objektyviosios darbo sutarties nutraukimo priežastys lyginant valstybės tarnybą ir individualiuosius darbo santykius. Atlikus analizę prieita išvados, kad tarp darbo sutarties nutraukimo valstybės tarnyboje ir darbo sutarties nutraukimo individualiuose darbo santykiuose, matomas didelis skirtumas. Pagrindiniu skirtumu laikoma tai , kad valstybės tarnyboje darbo sutarties nutraukimas visais atvejais forminamas atleidimu. Atleidimas gali būti inicijuotas darbuotojo, darbdavio, remiantis paaiškėjusiomis aplinkybėmis, turinčios įtakos darbuotojo reputacijai, sveikatos būklei, amžiui, praradus pasitikėjimą ir kt. Tuo tarpu individualiuose darbo santykiuose darbo sutartis yra nutraukiama. Nutraukimas gali būti inicijuojamas vienos iš darbo sutarties šalių, abiejų šalių susitarimu, darbdavio valia, ar kitomis Lietuvos Respublikos Darbo kodekse minimomis aplinkybėmis. Dažniausiai pasitaikančiu darbo sutarties nutraukimu laikomas darbuotojo išėjimas iš darbo savo noru nesant svarbių priežasčių.
The employment relationship analyzed in the final work is terminated in the individual employment relationship ant in the civil service. Labor law is one of the integral parts of the legal system, a branch of private law. The topic was chosen, because of its importance of the employee and the employer. In legal practice, there are differences between the possibilities for terminating public services contracts and those available to other employers (in the private sector). The rights and obligations of employees working in the private sector are defined by the Labor code of the Republic of Lithuania. Meanwhile, the rights and obligations of civil servants are guaranteed in the Civil service law and other labor legislation. The aim of the research is to analyze the peculiarities of termination of the contract at the initiative of the employer provided for in the Labor code of the Republic of Lithuania in individual employment relations by comparing them with termination of the contract at the initiative of the employer in the civil service and present the findings. The method of comparative analysis is used for the analysis, during which the similarities and differences between individual employment relationship and termination of civil service employment contracts are discussed, based on the data of the presented tables. Also used analysis of scientific literature, official documents, during which various literature sources, legal acts, case law are analyzed. The paper reviews the subjective and objective reasons of termination of employment contract by comparing the civil services and individual employment relationship. After comparative, scientific and official analysis of documents concludes that there is a significant difference between the termination of an employment contract in the public service and the termination of an employment contract in an individual employment relationship. The main difference is that in the civil services, the termination of an employment contract is in all cases shaped by dismissal. Dismissal may be initiated by an employee, an employer, on the basis of established circumstances affecting the employee‘s reputation, state of health, age, loss of trust, and etc. Meanwhile, in an individual employment relationship, the employment contracts are terminated. Termination may be initiated by one of the parties to the employment contracts, by agreement of both parties, at the will of the employer, or in the other circumstances mentioned in the Labor code of the Republic of Lithuania. The most common termination of an employment contract is the employee‘s voluntary resignation without good reason.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108056
Appears in Collections:2020 m. (TF bak.)

Files in This Item:
margarita_kavalskyte_bd.pdf1.09 MBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

97
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

28
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.