Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108054
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Sūdžiūtė, Greta
Supervisor: Tavoras, Vilius
Title: Vokalinio ugdymo ypatumai 5-8 klasių muzikos pamokoje
Other Title: Peculiarities of vocal education during music lessons in 5th-8th forms
Extent: 69 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Balsas;Voice;Balso mutacija;Voice mutation;Dainavimas;Singing;Vokalinis ugdymas;Vocal education
Abstract: Viena pagrindinių veiklų muzikos pamokoje yra dainavimas, kuris ypač veikia žmogaus jausmus, formuoja meninį estetinį požiūrį, brandina ir ugdo asmenybę, bei lavina ir stiprina žmogaus balsą. Norint kokybiškai dainuoti, svarbu pažinti, suvokti ir lavinti savo balsą. Tai tampa ypač svarbu balso mutacijos laikotarpiu, kai balso tembras ir balso fiziologija keičiasi, ir dainuoti gali tapti sunkiau, nei įprastai. Tyrimo problema apibrėžiama klausimu: ar pakankamai laiko ir dėmesio yra skiriama vokaliniam ugdymui 5-8 klasių muzikos pamokose? Tyrimo tikslas: atskleisti 5-8 klasių mokinių vokalinio ugdymo ypatumus muzikos pamokoje. Tyrimo uždaviniai: pirmiausia apžvelgti vokalinio ugdymo struktūrą, svarbą ir ypatumus, o vėliau išsiaiškinti 5-8 klasių mokinių, bei muzikos mokytojų požiūrį į vokalinį ugdymą muzikos pamokoje. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų analizė; mokinių anketinė apklausa; pusiau struktūruotas interviu su muzikos mokytojais; kiekybinė ir kokybinė duomenų analizė. Išvados: mokslinės literatūros analizė atskleidė vokalinio ugdymo(si) svarbą ir naudą įvairiems meniniams tikslams, mokinio asmeniniam augimui, fizinei ir emocinei sveikatai. Kiekybinio tyrimo duomenų analizė atskleidė, kad 5-8 klasių mokiniams dainavimas yra naudinga ir mėgstama veikla, ir nors dainuojant yra patiriami tam tikri sunkumai, tai netrukdo vokalinių įgūdžių formavimui ir dainavimo džiaugsmui patirti. Pusiau struktūruoto interviu su muzikos mokytojais analizėje išaiškėjo, kad dainavimo veiklai yra skiriama pakankamai laiko muzikos pamokoje, kad mokinių balsas būtų tinkamai lavinamas ir atliekamos dainos patenkintų meninius ir estetinius mokinių poreikius.
Singing has a significant influence on the individual's feelings and it forms an artistic esthetical attitude, maturates and educates the personality as well as develops and strengthens the human voice. Striving at high quality singing, it is necessary to know, to understand and develop own voice. It becomes particularly important in the period of voice mutation, when the voice timbre and voice physiology undergo changes and when singing may become more difficult than usual. The problem of research is formulated as the following question: does singing get sufficient time and attention during music lessons in the 5th-8th forms? The goal of research: to reveal peculiarities of vocal education during music lessons in the 5th-8th forms. The objectives of research: firstly, to overview the structure of vocal education, its importance and peculiarities and, secondly, to identify the attitude of 5th-8th formers and music teachers towards vocal education during music lessons. The methods of research: analysis of scholarly literature and basic education curricular; school students' questionnaire survey; semi-structured interview with music teachers; quantitative and qualitative analysis. Conclusions: the analysis of scholarly literature revealed the importance and benefit of vocal education to various artistic goals, personal growth of school students as well as their physical and emotional health. The analysis of quantitative research data revealed that singing is an useful and favourable activity. The semi-structured interview with music teachers disclosed that singing receives sufficient time during music lessons to ensure proper training of school students' voices and performance of songs.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108054
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
greta_sudziute_bd.pdf1.94 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

25
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.