Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108053
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDruskis, Dainius-
dc.contributor.authorGervickaitė, Rasa-
dc.date.accessioned2020-06-10T15:18:17Z-
dc.date.available2020-06-10T15:18:17Z-
dc.date.issued2020-06-15-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/108053-
dc.description.abstractDarbe analizuojami muzikos mokytojų taikomi metodai V-VII klasėse lavinant dainavimą. Tyrimo problema: Mutacijos laikotarpiu dainuoti galima, tačiau muzikos mokytojas turi taikyti tam tikrus metodus, atsižvelgti į vaikų balso būklę. Šiuo darbu tikimąsi išsiaiškinti muzikos mokytojų taikomus metodus būtent V-VII klasėse lavinant dainavimą, atsižvelgiant į mutacijos periodą bei amžiaus tarpsnį. Tyrimo klausimai: 1. Kokie yra metodai, kurie padeda lavinti dainavimą? 2. Kurie dainavimo metodai yra taikomi V-VII klasėse? 3. Kokie padariniai trukdo lavinti mokinių dainavimą V-VII klasėse? Šio darbo tyrimo objektas – metodai, taikomi ugdant dainavimą V–VII klasėse. Tyrimo tikslas – atskleisti muzikos mokytojų taikomus metodus lavinant dainavimą V-VII klasėse. Tyrime taikyti metodai: pusiau struktūruotas kryptingasis interviu, mokslinės literatūros analizė, tyrėjo refleksija. Teorinės literatūros apžvalga atskleidė, kad mokinio balso raida yra skirstoma į tam tikrus vystymosi tarpsnius, kad yra ne viena teorija apie vyrų balso mutaciją. Taip pat išskiriamos trys bendrosios metodų grupės, aktyvūs muzikos mokymo metodai, tačiau metodų, taikytinų būtent mutacijos laikotarpiu, mokslinėje literatūroje rasti nepavyko. Atliktas kokybinis muzikos mokytojų taikomų metodų tyrimas. Rezultatai: atliktas tyrimas atskleidė metodus/veiklas lavinant dainavimą V-VII klasėse, išskirti dažnai taikomi metodai/veiklos, padariniai trukdantys lavinti mokinių dainavimą V-VII klasėse, balso mutacijos įtaka dainavimui, intonavimui bei nenorui dainuoti. Atsižvelgiant į vidurinio ugdymo bendrųjų programų analizę, buvo siekiama išsiaiškinti apytikslią dainavimo trukmę muzikos pamokoje. Išvados: Muzikos mokytojų taikomų metodų V-VII klasėse kokybinis tyrimas atskleidė 10 metodų/veiklų lavinant dainavimą V-VII klasėse, 12 metodų/veiklų, kuriuos respondentai taiko muzikos pamokose lavinant dainavimą mutacijos periodu, išskirti 6 padariniai trukdantys lavinti mokinių dainavimą V-VII klasėse, išskirti 7 aspektai balso mutacijos metu darantys įtaką dainavimui, intonavimui bei nenorui dainuoti, išsiaiškinta apytikslė dainavimo trukmė muzikos pamokoje. Diapazonas - (gr. dia pason (chordon) - per visas (stygas); sk. dijapazonas) muzikos instrumento ar dainininko balso garsų (nuo žemiausiojo iki aukščiausiojo) apimtis. Legato - (it. rišliai)-muz. atlikimo būdas: jungti iš eilės einančius garsus taip, kad vienas garsas į kitą pereitų sklandžiai. Mormorando - (it. mormorare - kuždėti, šnibždėti, murmėti): dainavimas be žodžių, sučiaupus lūpas, garsu m, dažniausiai pasitaiko kūriniuose chorui, vietoje akompanimento, dainuojant solistui; Staccato - (it. atskirai; sk. stakato) - muzikos ar vokalinio kūrinio atlikimo nuoroda: grojimas ar dainavimas trumpais, nutrūkstamais, nesujungtais garsais; Štrichas - (vok. Strich - linija, brūkšnys) ntk.: brūkšnys, brūkšnelis; prk. bruožas.lt
dc.description.abstractThe work analyses the methods used by music teachers to develop singing in V-VII classes. Problem of the study: During the mutation period singing is possible, but the music teacher must apply certain methods and to take into account the condition of the children's voice. In this work wanted to clarify the methods used by the music teachers specifically in V-VII classes to develop singing, taking into account the mutation paride and age span. Study questions: 1. What are the methods that help to develop singing? 2. Which singing methods are applied in V-VII classes? 3. What are the consequences which could disturb to develop pupils singing in V-VII classes? The subject of this work is: the methods used to develop singing in Classes V to VII. The aim of the study is: to clarify the methods used by music teachers to develop singing in V-VII classes. Methods used in the study: semi-structured targeted interviews, analysis of scientific literature, reflection of the researcher. A review of theoretical literature revealed that the evolution of the student's voice is divided into certain stages of development. Also reserch of literature showed that are several theories about the mutation of the male voice. In the scientific literature seperated three common groups of methods, active methods of music training are also distinguished, but the methods to be applied specifically during the mutation period could not be found. Results: The study revealed methods/activities in the development of singing in V-VII classes. Also distinguished frequently used methods/activities and consequences that could disturb learning pupils to sing in V-VII classes. Furthermore, in the research was mentioned consequences of voice mutation intonation and reluctance to sing. Also in this research was taken into account of secondary education general programmes and wanted to clarify the approximate duration of singing in the music lessons. Conclusions: A qualitative study of the methods used by music teachers in grades V-VII revealed 10 methods / activities in singing in classes V-VII, 12 methods / activities used by respondents in music lessons in singing during the mutation period, 6 effects on students' singing in classes V-VII , 7 aspects influencing singing, intonation and reluctance to sing during voice mutation were singled out, the approximate duration of singing in a music lesson was clarified.en
dc.description.sponsorshipMuzikos akademijalt
dc.description.sponsorshipMuzikos teorijos ir pedagogikos katedralt
dc.format.extent37 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas prieinamas tik Universiteto intranete / University Intranet only-
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectDainavimaslt
dc.subjectSingingen
dc.subjectMutacijalt
dc.subjectMutationen
dc.subjectMetodailt
dc.subjectMethodsen
dc.subject.otherMuzika / Music (C001)-
dc.titleMuzikos mokytojų taikomi metodai V–VII klasėse lavinant dainavimąlt
dc.title.alternativeVocal Development Methods Used by Music Teachers in Grades 5 Through 7en
dc.typebachelor thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
Appears in Collections:2020 m. (MA bak.)
Files in This Item:
rasa_gervickaite_bd.pdf566.43 kBAdobe PDF   Until 2025-06-15View/Open
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

66
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons