Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108047
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSankauskienė, Tatjana-
dc.contributor.authorMotūza, Andrius-
dc.date.accessioned2020-06-10T14:30:05Z-
dc.date.available2020-06-10T14:30:05Z-
dc.date.issued2020-06-19-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/108047-
dc.description.abstractBaigiamojo darbo tema – Pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško uţimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas‖ priemonę „Miestų kompleksinė plėtra‖ skiriama parama projektams, siekiantiems tobulinti miestų infrastruktūrą, tokiu projektu tapo Kalvarijos miesto autobusų stotis. Bakalauro darbe nagrinėjami šio projekto autobusų stoties paviršinių nuotekų tvarkymo sprendimai. Bakalauro darbo tikslas – išanalizuoti Kalvarijos miesto autobusų stoties paviršinio vandens surinkimo sistemos rekonstrukcijos sprendimus, ieškant galimų nuotekų tvarkymo alternatyvų. Darbo uždaviniai – parengti alternatyvą paviršinio vandens tvarkymui, nustatyti sistemos pajėgumą, bei įvertinti skaičiavimais gaunamą aplinkosauginę naudą. Darbo rezultatai – Apskaičiuotas lietaus nuotekų debitas – 10,28 l/s , vidutinis metinis kritulių kiekis – 712,98 m3. Išanalizavus teršalų šaltinius ir valymo įrenginius, priimtas sprendimas paviršines nuotekas valyti naudojant naftos produktų gaudyklę kartu su smėliagaude, NGP-S-11. Išnagrinėtas valymo įrenginio ir pačios alternatyvos veikimas esant neįprastoms sąlygoms. Skaičiavimais nustatytas per metus į vandens telkinį, Šešupės upę, patenkantis teršalų kiekis: naftos produktų – 7,13 kg/metus , skendinčiųjų medţiagų 92,68 kg/metus. Išvados – analizuojant literatūrą nustatytos teršalų grupės patenkančios ant objekto, t.y skendinčiosios medţiagos ir naftos produktai. Atitinkamai parinktas valymo įrenginys , naftos produktų gaudyklė su smėliagaude, NPG–S–11. Sistema pajėgi esant tokioms situacijoms kaip smarki liūtis ar momentinės taršos koncentracijos ţenklus padidėjimas. Skaičiavimais nustačius metinį teršalų kiekį, nustatyta piniginė suma skirta atlyginti aplinkai daromą ţalą - 1480,38 eurų per metuslt
dc.description.abstractThe topic of the thesis: According to the 2014-2020. The measure ―Integrated Urban Development‖ of the European Union Funds Investment Operational Program Priority 7 ―Promotion of Quality Employment and Participation in the Labor Market‖ provides support for projects aimed at improving urban infrastructure, such as the Kalvarija City Bus Station. The bachelor's thesis deals with the surface wastewater treatment solutions of the bus station of this project. Objectives: to analyze the solutions for the reconstruction of the surface water collection system of the Kalvarija city bus station, looking for possible alternatives for wastewater treatment. Research methods: prepare an alternative to surface water management, to determine the capacity of the system, and to evaluate the environmental benefits obtained by calculations. Research results: Calculated rainwater flow - 10.28 l / s, average annual precipitation - 712.98 m3. After analyzing the sources of pollutants and treatment plants, a decision was made to treat surface wastewater using an oil product trap together with a sand trap, NGP-S-11. The operation of the treatment plant and the alternative itself under unusual conditions was examined. Calculations determine the amount of pollutants entering the water body, the Šešupė River per year: oil products - 7.13 kg / year, suspended solids 92.68 kg / year. Conclusion: groups of pollutants entering the object, i.e. suspended solids and oil products, have been identified by literature analysis. Appropriately selected refinery, oil trap with sand trap, NPG-S-11. The system is capable of situations such as heavy rains or significant increases in instantaneous pollution concentrations. Once the annual amount of pollutants has been calculated, the monetary amount is set at EUR 1480.38 per year for environmental damage.en
dc.description.sponsorshipVandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetaslt
dc.description.sponsorshipHidrotechninės statybos inžinerijos institutaslt
dc.format.extent34 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas laisvai prieinamas internete / Free access-
dc.subjectNuotekoslt
dc.subjectWastewateren
dc.subjectPaviršinis vanduolt
dc.subjectSurface wateren
dc.subjectNuotekų surinkimaslt
dc.subjectWastewater collectionen
dc.subjectNuotekų valymaslt
dc.subjectWastewater treatmenten
dc.subject.otherStatybos inžinerija / Civil engineering (T002)-
dc.titleKalvarijos miesto autobusų stoties teritorijos paviršinių nuotekų tvarkymaslt
dc.title.alternativeSurface water collection in Kalvarija's bus stationen
dc.typebachelor thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA VŪŽF bak.)
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

39
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

77
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.