Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108042
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Jankauskaitė, Brigita
Supervisor: Kisieliauskas, Justinas
Title: Autorinės knygos leidimo ir viešinimo projektas
Other Title: Publishing and publicity project of author book
Extent: 66 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Autorius;Author;Knyga;Book;Viešinimas;Publishing
Abstract: Problema – šiuolaikinėje visuomenėje tapo populiaru dalintis skaitmeniniu turiniu t. y. reikšti savo mintis virtualioje erdvėje ir joje dalintis savo kūryba. Kūrybos fragmentai socialiniuose tinkluose dažnai sulaukia dėmesio, tačiau kyla klausimas, kaip savarankiškai skaitmeninius, pavienius tekstus paversti materialiu, baigtiniu objektu – knyga. Knyga yra viena iš svarbiausių istorijos bei žinių saugojimo įrankių, taigi skaitmeniniai pavieniai tekstai, neperteikia, taip tinkamai informacijos, pojūčių, emocijų, kaip knygos puslapiai žmogui. Objektas – skaitmeninių pavienių tekstų perkėlimas į materialų objektą – knygą. Tikslas – išanalizuoti teorinius aspektus bei įgyvendinti kūrybinį projektą. Projektu bus siekiama savarankiškai išleisti knygą bei sukurti jai viešinimo planą. Darbą sudaro trys dalys: teorinė dalis, tyrimo dalis bei projekto įgyvendinimo dalis. Teorinėje dalyje analizuojami svarbiausi aspektai leidžiant knygą t. y. spaustuvės, leidyklos pasirinkimas bei svarbiausi paruošiamieji darbai. Taip pat aptariama, kokius viešinimo būdus bei kuriuos iš jų galima pritaikyti rinkoje, kaip yra svarbu sekti rinkos tendencijas, kintančią informaciją. Teorinėje dalyje taip pat aptariami rinkodaros klausimai, t. y. strategijos, išorinė bei vidinės aplinkos. Aptariama produkto samprata bei nauda vartototojui, pateikiama informacija, ko vartotojas tikisi iš produkto, kaip atitikti kliento lūkesčius. Taip pat yra svarbūs reklaminiai klausimai: kokie būdai yra veiksmingiausi, ką naudoja produktų kūrėjai XXI amžiuje kaip pagrindinį reklamos įrankį ir t. t. Tyrimo dalyje taikoma sėkmingų atvejų analizė, turinio analizė, SSGG analizė. Šių analizių metu gauta informacija bus pritaikoma projekto įgyvendinimo dalyje. Kūrybinėje dalyje pristatomas projektas „Tu man kvepi šiluma“ knygos kūrimo bei viešinimo darbai. Remiantis teorine bei tyrimo dalimi nuspręsta inicijuoti projektą, kuris padėtų suprasti, koks yra knygos leidimo kelias, kokie uždaviniai laukia. Pasibaigus knygos kūrimo procesui, tai aptariama bei pateikiami pavyzdžiai, kaip turi būti vykdomas viešinimo planas, kokios yra daromos klaidos, kaip jų išvengti ir pan. Projekto dalyje pateikiami tikslai, idėja, uždaviniai, detalūs įgyvendinimo darbai bei viešinimo planas. Šiuo darbu siekiama parodyti, kad neturint didelio biudžeto galima išleisti savo autorinę knygą, kurios kelias prasidėjo socialiniuose tinkluose.
Research problem of this thesis is related to the popularity of modern ways for society to share digital content, i.e. expressing one’s thoughts in a digital space and sharing your creations within it. Fragments of one’s creative work often draw the attention of various social network users. However, a question arises how to independently achieve that digital, separate texts become material and finalized object, namely a book. Books are one of the most important means of preserving history and knowledge; therefore, digital separate texts do not convey information, sensations, emotions as well as the book can. Research object is the conversion process of digital separate texts to a material object, i.e. a book. The aim of this research is to analyse theoretical aspects of mentioned process and to carry out a creative project. The project entails independent book publishing and a plan for its promotion. The thesis consist of three parts: theoretical part, empirical part and project implementation part. In theoretical part most important aspects of publishing a book, i.e. selection of printing and publishing houses and other related preparatory work, are analysed. Furthermore, it is discussed what types of promotion are suitable and which of them can be applied to the market, how important it is to follow trends and ever-changing information flow. Theoretical part also takes into consideration marketing matters, such as strategies, internal and external environments. Moreover, the concept of product is discussed and its benefits to the consumer, information is provided on what the consumer expects from that product and how can those expectations be fulfilled. In addition, equally important are matters of promotion: what types of promotion are effective, what product developers are using in the 21st century as their primary mean for promotion, etc. Empirical part contains the analysis of successful cases, their content and SWOT analyses. The obtained results from these analyses will be applied in the project implementation part. In the creative work part, a creation and promotion of a book titled Tu man kvepi šiluma project is presented. On the basis of theoretical and empirical parts, it was decided to initiate a project which would help understand the intricacies of book publishing steps and what challenges one faces. After completing book creation process, it is discussed and examples are given about how the promotional plan should be conducted, what mistakes are being made and how to avoid them, etc. In the project part aims, idea, objectives, detailed implementation tasks and promotional plan are provided. This thesis aims to show that even not having a huge budget it is possible to publish an authored book which had its inception on social networks.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108042
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
brigita_jankauskaite_bd.pdf.pdf1.44 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

49
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

27
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.