Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108038
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Kaškonaitė, Ineta
Title: Mokėjimo mokytis kompetencijos plėtotė aštuntoje klasėje naudojant klausimų formulavimo techniką
Other Title: Developing of lifelong learning competence in the eighth grate by using the question formulation technique
Extent: 24 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Mokėjimo mokytis kompetencija;Learning to learn competence;Klausimų formulavimo technika;The question formulation technique;Gebėjimas kelti klausimus;Ability to ask questions
Abstract: Darbo tema – klausimų formulavimo technikos naudojimas pamokose plėtojant mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją. Teorinėje darbo dalyje yra aptariama mokėjimo mokytis kompetencijos istorija, svarba bei sandara. Sandara aprašoma remiantis V. J. Pukevičiūtės darbais. Teorinėje darbo dalyje taip pat aptariami metodai padedantys mokiniams plėtoti mokėjimo mokytis kompetenciją bei gebėjimą kelti klausimus – Sokratiškasis klausinėjimas, Sokratiškieji semanrai bei klausimų formulavimo technika. Toliau darbe aprašomas veiklos tyrimas. Tyrimo tikslas – įvertinti klausimų formulavimo technikos mokinių gebėjimo kelti klausimus ugdymui veiksmingumą. Tyrimo rezultatai. Vertinant tyrimo metu surinktus kiekybinius duomenis bei tyrimo vykdytojos refleksiją po klausimų formulavimo technikos taikymo pamokose žymių pokyčių pamokų dinamikoje nepastebėta. Tačiau iš atvirų klausimų anketų mokiniams surinkti kokybiniai duomenys rodo tyrimo dalyvių jaučiamą pozityvų pokytį jų mokėjimo mokytis kompetencijai. Po pamokų, kuriose buvo naudojama klausimų formulavimo technika, mokiniai teigia jaučiantys labiau susidomėję, gebantys lengviau kelti klausimus ir juos panaudoti formuluojant savo mokymosi tikslus bei planuojant savo mokymosi procesą. Šiuos duomenis patvirtina vykdytas interviu su tyrimą stebėjusia patyrusia pedagoge. Nors pedagogė pastebi reikalingas žymias sąnaudas pasirengiant tinkamai naudoti klausimų formulavimo techniką pamokose, labiau išryškinama šios technikos teikiama nauda mokiniams bei mokytojui. Visa tai rodo, kad tinkamas klausimų formulavimo technikos naudojimas pamokose gali būti veiksmingas įrankis visapusiškai plėtojant mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją.
Thesis – use of question formulation technique in lessons with aim to develop students‘ learnig to learn competence. The theoretical part of the work discusses the history, importance and structure of learning to learn competence. The structure is described on the basis of V. J. Pukevičiūtė's works. The theoretical part of the work also discusses methods that help students to develop learning to learn competence and the ability to ask questions - Socratic questioning, Socratic semantics and question formulation techniques. The following describes the research. The aim of the research is to evaluate the effectiveness of the question formulation technique for students' ability to raise questions. Research results. When evaluating the quantitative data collected during the research and the reflection of the researcher after the use of the question formulation technique in the lessons, no significant changes in the lesson dynamics were observed. However, the qualitative data collected from the open-ended questionnaires for students show a positive change in the learning to learn competence of the study participants. After lessons that used the question formulation technique, students say they feel more interested, able to ask questions more easily and use them to formulate their learning goals and plan their learning process. These data are confirmed by an interview with an experienced educator who observed the study. Although the educator notices the significant costs required to prepare for the proper use of the question formulation technique in the classroom, the benefits of this technique for students and the teacher are more pronounced.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108038
Appears in Collections:2020 m. (Profesinių studijų pedagogika)

Files in This Item:
ineta_kaskonaite_psbd.pdf513.62 kBAdobe PDF   Until 2025-06-20View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

46
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.