Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108024
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Robert, Janina
Title: Komunikacinių įgūdžių ir kalbinės kompetencijos skatinimas vokiečių k. knygelės „Ich spreche Deutsch” pagalba
Other Title: The use of the german booklet „Ich spreche Deutsch” in developing communicative skills and language competence
Extent: 21 p.
Date: 23-Jun-2020
Keywords: Kalbinė;Language;Kompetencija;Competence;Vokiečių;German;Skatinimas;Developing
Abstract: Kaip visose užsienio kalbose, taip ir mokantis vokiečių kalbos silpniausia grandis besimokantiesiems dažniausiai yra kalbinė kompetencija. Mokiniai, mokydamiesi vokiečių kaip antros užsienio kalbos, patiria sunkumus, kurie sulėtina kalbų kodų keitimo procesą, pereinant iš lietuvių į vokiečių kalbą. Šiuo darbu pirmą kartą bus pažvelgta į problemą siauru ir dar neanalizuotu aspektu, tiriant tik pradedančiuosius mokytis vokiečių kalbos ir diegiant kalbos „prisijaukinimo“ metodus sąmoningam mokinių susivokimui, jog mokymosi procesas vyksta ir pamokos metu iškylančiose situacijose tiesiogiai nesusijusiomis su dėstoma tema. Todėl tyrimo objektas yra tikslingas vokiečių kalbos taikymas, mokantis kasdieninės vokiečių kalbos, jungiant dalykinį pamokos žodyną su buitinėmis sąvokomis ir posakiais. Darbo tyrimo problemą sudaro, klausimas, kaip pasiekti įskiepyti mokiniams komunikacinių intencijų raiškos būdus, kad juos galima būtų panaudoti pamokoje atitinkamose situacijose. Tyrimo tikslas – sukurti ir ištirti pedagoginės inovacijos, taikomos besimokantiems vokiečių kalbos kaip antros užsienio kalbos, efektyvumą. Darbo uždavinys – pagalbinės priemonės kaip kalbinio mokymosi instrumento mokiniams sukūrimas. Pedagoginę inovaciją sudaro A5 lapo formato šešių puslapių knygelė pavadinimu „Ich spreche Deutsch“. Čia surinktas vokiečių kalbos pamokoje naudojamų kasdieninių žodžių ir posakių komplektas, ypatingą dėmesį skiriant buitinėms pamokų metu mokinių ir mokytojos vartojamoms sąvokos. Knygelę sudaro darbo veiklų arba veikimo būdų įvardinimas, informacijos priminimas, pastebėjimai, pastabos, prašymai, paskatinimai, pagyrimai, palinkėjimai, mokomųjų priemonių pavadinimai. Tyrimas dėl pagalbinės mokymosi priemonės „Ich spreche Deutsch“ efektyvumo buvo vykdomas trijose septintose klasėse. Veiklos tyrimui pasirenkamas anketinės apklausos metodas – interviu forma. Tyrimo dalyviams buvo pateikti tiek konkretūs, tiek atviro pobūdžio klausimai. Klausimai susiję ne tik su nauja mokymosi priemone ir jos efektyvumo pamatavimu, bet tyrimas turėjo tikslą atskleisti ir parodyti kontekstą, kuriame vyksta mokymosi procesas. Atsakymai analizuojami, sisteminami, ieškoma panašumų bei stebimos ryškėjančios tendencijos.
Like in all foreign languages, most common the weakest link for German learners is language competence. Pupils experience difficulties in learning German as the second foreign language which slows down the process of changing language codes during the transition from Lithuanian to German. This thesis will, for the first time, look at the problem in a narrow and yet not analysed aspect by examining only beginners of the German language and by introducing language “domestication” methods for conscious understanding of pupils that learning process in classes also takes place in the situations that are not directly related to the topic. Therefore, the object of the research is target application of German in learning everyday German, combining the subject vocabulary of the lesson with everyday concepts and expressions. The problem of the thesis is the question of how to achieve setting up of the methods for expression of communication intentions for pupils in order they could be used in classes in respective situations. The research is aimed at creating and examining the effectiveness of pedagogical innovation applied to learners of the German language as the second foreign language. The task of the thesis is to create aid as a language learning tool for pupils. The pedagogical innovation consists of six A5 page book called Ich spreche Deutsch. This is a set of everyday words and expressions used in German language lessons with a special focus on the everyday concepts used by pupils and teachers during lessons. The book consists of enlisting of activities or work methods, reminding of information, observations, comments, requests, encouragements, praises, wishes, names of teaching aids. The research on effectiveness of learning aid Ich spreche Deutsch was held in three seventh grades. Activity research was made using questionnaire survey method in the form of interview. Specific as well as open questions were provided to the participants of the research. The questions were related not only to the new learning aid and measurement of effectiveness thereof; the research was also aimed at revealing and showing the context where the learning process takes place. The answers are analysed, systematized looking for similarities and observing emerging trends.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108024
Appears in Collections:2020 m. (Profesinių studijų pedagogika)

Files in This Item:
janina_robert_psbd.pdf1.18 MBAdobe PDF   Until 2025-06-23View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.