Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108017
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Urbanavičiūtė, Laura
Supervisor: Bakanauskas, Arvydas
Title: Veiksniai, lemiantys darbuotojų kūrybiškumą verslo organizacijose
Other Title: Factors influencing creativity of employees in business organizations
Extent: 63 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Kūrybiškumas;Creativity;Darbuotojai;Employees;Kūrybiškumo veiksniai;Creativity factors;Motyvacija;Motivation;Verslo organizacijos;Business organizations
Abstract: Vienas iš konkurencinio pranašumo šaltinių organizacijose yra kūrybiški darbuotojai, todėl organizacijoms yra aktualu skatinti savo darbuotojų kūrybiškumą. Svarbu žinoti, kokie veiksniai ir kaip stipriai įtakoja pavaldinių kūrybinį potencialą. Darbuotojų kūrybiškumo skatinimas yra aktualus UAB „Transcom Worldwide Vilnius“, nes gali sumažinti šios įmonės personalo kaitą. Tyrimo problema: kokie veiksniai lemia darbuotojų kūrybiškumą UAB „Transcom Worldwide Vilnius“? Darbo objektas: veiksniai, lemiantys darbuotojų kūrybiškumą verslo organizacijoje. Darbo tikslas: teoriškai ir empiriškai ištirti veiksnius, lemiančius darbuotojų kūrybiškumą verslo organizacijoje. Darbo uždaviniai: 1) išnagrinėti darbuotojų kūrybiškumo sampratą ir poreikį verslo organizacijose; 2) išskirti svarbiausius darbuotojų kūrybiškumą verslo organizacijose skatinančius ir ribojančius veiksnius; 3) parengti veiksnių, lemiančių darbuotojų kūrybiškumą organizacijose, teorinį aprašą; 4) ištirti darbuotojų požiūrį į veiksnius, lemiančius jų kūrybiškumą UAB „Transcom Worldwide Vilnius“. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė; darbuotojų anketinė apklausa (kiekybinis tyrimas); aprašomoji statistika. Tyrimo rezultatai ir išvados: ištyrus darbuotojų požiūrį į veiksnius, lemiančius jų kūrybiškumą UAB „Transcom Worldwide Vilnius“, nustatyta, kad geriausiai darbuotojai iš visų skatinančių veiksnių įvertino darbuotojams sudarytas sąlygas tobulintis ir mokytis, prasčiausiai – tinkamą klimatą grupėje. Geriausiai darbuotojų (vadovų ir pavaldinių) buvo įvertinti skatinantys veiksniai individualiame lygmenyje, prasčiau – organizaciniame, prasčiausiai – grupiniame. Darbuotojus grupiniame ir organizaciniame lygmenyse mažiausiai skatina tokie veiksniai, kaip aplinka, užtikrinanti grupėje/organizacijoje psichologinį saugumą ir išorinės motyvavimo priemonės. Labiausiai ribojančiais jų kūrybiškumą veiksniais darbuotojai išskyrė: organizacijoje vykdomą per didelę kontrolę, tarp darbuotojų pasireiškiantį baimės jausmą ir tenkantį didelį darbo krūvį. Labiausiai ribojančiais veiksniais buvo įvertinti veiksniai, pasireiškiantys individualiame lygmenyje, mažiau ribojančiais – grupiniame, mažiausiai ribojančiais – organizaciniame lygmenyje. Individualiame lygmenyje pasireiškiantys veiksniai, darbuotojų (pavaldinių ir vadovų) nuomone, tiek labiausiai skatina, tiek labiausiai riboja darbuotojų kūrybiškumą įmonėje. Svarbiausios išvados: UAB „Transcom Worldwide Vilnius“ darbuotojų kūrybiškumą grupiniame ir organizaciniame lygmenyse mažiausiai skatina tinkamas klimatas grupėje/organizacijoje bei išorinės motyvacijos priemonės (piniginės ir nepinginės). Darbuotojų kūrybiškumą individualiame lygmenyje labiausiai riboja pasireiškianti nesėkmės baimė, grupiniame lygmenyje – didelis darbo krūvis, organizaciniame lygmenyje – per didelė kontrolė įmonėje.
One of the sources of competitive advantage in organizations is creative employees, so it is important for organizations to stimulate the creativity of their employees. It is important to know what factors and how strongly influence the creative potential of subordinates. Stimulating employee creativity is relevant to JSC Transcom Worldwide Vilnius, as it can reduce staff turnover in this company. Research problem: what factors determine the creativity of employees in JSC Transcom Worldwide Vilnius? Object of the work: factors determining creativity of employees in business organizations. The aim of the work: to theoretically and empirically investigate the factors determining the creativity of employees in a business organization. Tasks: 1) to examine the concept and need for creativity of employees in business organizations; 2) to single out the most important factors that promote and limit the creativity of employees in business organizations; 3) to prepare a theoretical description of the factors that determine the creativity of employees in organizations; 4) to study the attitude of employees to the factors that determine their creativity in JSC Transcom Worldwide Vilnius. Research methods: analysis of scientific literature; employees questionnaire (quantitative survey); descriptive statistics. Results of the research and findings: after examining the attitude of employees to the factors that determine their creativity in JSC Transcom Worldwide Vilnius, it was found that the best of all the motivating factors, the employees evaluated conditions for employees to improve and learn, the worst – appropriate climate in the group. The motivating factors of employees (managers and subordinates) were evaluated the best at the individual level, worse - at the organizational level, and the worst - at the group level. According to subordinates, employees at the group and organizational levels are least motivated by factors such as the environment that ensures psychological security in the group/organization and external motivational measures. Employees singled out the most limiting factors for their creativity: excessive control in the organization, fear of failure among employees and high workload. The most restrictive factors were those that occur at the individual level, the less restrictive - at the group level, and the least restrictive - at the organizational level. In the opinion of employees, factors that appear at the individual level, both of them the most stimulate and the most limit the creativity of employees in the company. The most important findings: the creativity of employees in JSC Transcom Worldwide Vilnius at the group and organizational levels is least stimulated by appropriate climate in the group/organization. Employee creativity at the individual level is most limited by the fear of failure, at the group level by high workload, and at the organizational level by too much control.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108017
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
laura_urbanaviciute_bd.pdf1.27 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

59
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

29
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.