Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108014
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Cylikaitė, Aistė
Supervisor: Šliužaitė, Vilma
Title: Salezietiškasis ugdymas ir X gimnazijos 9-10 kl. gimnazistų požiūris į jį
Other Title: Salesian education and X gymnasium‘s grades 9-10 high school students’ attitude to it
Extent: 52 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Ugdymas;Education;Dvasinis ir religinis ugdymas;Spiritual and religious education;Prevencinė sistema;Preventive system
Abstract: Temos aktualumas. Jauno žmogaus ugdymas mokykloje buvo, yra ir bus iššūkis tiek pedagogui, tiek mokiniui. Dažnos viešojoje erdvėje skambančios frazės „švietimo sistema krizėje“, „programos neatliepia jaunimo poreikių“ kelia nerimą ir kartu provokuoja klausimą, koks ugdymas būtų adekvatus šiandien. Mokytojas, rodos, dažnai atsakinėja į klausimus, kurie nebuvo užduoti, o gal veikiau nepadeda iškelti tinkamų klausimų. Gyvename vis labiau globalizuotame pasaulyje, kuriame vis daugiau dalykų jungiasi, persipina. Šiandien jauno žmogaus dėmesį ir širdį stengiasi užkariauti įvairias vertybes proteguojančios interesų grupės. Deja, tikrai ne visos yra suinteresuotos mokinio ugdymu, visapusišku brendimu ir auginimu. Šv. kun. Jonas Bosko savo laikmečiu (XIX a. Italijoje) atrado būdą palydėti jaunimą, atsidūrusį didesnėse arba mažesnėse gyvenimo kryžkelėse. Jo bendradarbiai tiek pasauliečiai, tiek kunigai ir vienuoliai saleziečiai, perėmę jo dvasinį paveldą ir pedagogikos atradimus, ir šiandien tęsia tokį reikalingą visuminį mokinio palydėjimo darbą. Šiame baigiamajame darbe ir siekiama apžvelgti salezietiškojo ugdymo ištakas, pagrindinius bruožus ir, atliekant gimnazistų požiūrio tyrimą, atskleisti, kaip tokį ugdymą mato šių dienų jauni žmonės. Darbo tikslas - pristatyti salezietiškojo ugdymo šaknis ir pagrindinius bruožus bei išsiaiškinti 9-10 kl. gimnazistų požiūrį į jį. Darbo objektas - salezietiškasis ugdymas. Darbo uždaviniai: 1. Pristatyti salezietiškojo ugdymo šaknis. 2. Išskirti svarbiausias salezietiškojo ugdymo ypatybes. 3. Išsiaiškinti 9-10 kl. gimnazistų požiūrį į salezietiškąjį ugdymą. Tyrimo probleminis klausimas: koks 9-10 kl. gimnazistų požiūris į salezietiškąjį ugdymą? Tyrimo metodai. Rašant šį darbą buvo atlikta teorinės medžiagos, mokslinių straipsnių, Bažnyčios dokumentų apžvalga: buvo analizuojami, vertinami teoriniai duomenys šia tema. Empirinio tyrimo metu buvo atliktas kokybinis tyrimas. Duomenims surinkti buvo naudojamas atvirojo tipo klausimynas, o duomenų kokybinio turinio analizė buvo atlikta taikant turinio (angl. content) analizės metodą. Svarbiausios išvados: 1. Saleziečio ugdytojo pašaukimas kyla iš kartu su Dievo Motina Mergele Marija apmąstytos Gerosios Naujienos. Ši transformuojanti kontempliacija suteikia jėgos atsiliepti į giliausią troškimą - padėti jaunam žmogui atpažinti Dievo gelbstinčią meilę. 2. Svarbiausios salezietiškojo ugdymo ypatybės, kurios sudaro plačiai žinomą Prevencinę ugdymo sistemą, yra buvimas, protingumas, religinis ir dvasinis ugdymas. 3. Salezietiškasis ugdymas, X gimnazijos 9-10 kl. gimnazistų nuomone, skatina asmenybės visapusį, įskaitant dvasinį, augimą.
The relevance of the topic: Educating a young person at school has been, is and will be a challenge for both the teacher and the student. Frequent phrases in the public sphere “education system in crisis”, “programs do not meet the needs of young people” are worrying and at the same time provoke the question of what education would be adequate today. The teacher seems to answer questions that have not been asked, or perhaps does not help to raise the right questions. We live in an increasingly globalized world, where more and more things are interconnected and intertwined. Today, interest groups that protect various values try to "conquer" the attention and heart of a young person. Unfortunately, but certainly not everyone is interested in student upbringing, full maturation, and upbringing. Meanwhile, St.John Bosco in his time (19th century, Italy), discovered a way to accompany young people at greater or smaller crossroads in life. And his associates, both laity and priests and monks of the Salesians, have taken over his spiritual heritage and discoveries of pedagogy and today continue the much-needed total work of escorting the disciple. This work aims to review the origins and main features of Salesian education and to reveal how such education is seen by young people today through a study of the attitudes of gymnasium students. The purpose of research - to present the roots and main features of Salesian education and to find out grades 9-10 high school students’ attitude to it. The object of research - Salesian education. The objectives of research: 1. To present the roots of Salesian education. 2. To single out the most important features of Salesian education. 3. Find out the attitude of grades 9-10 gymnasium students‘ to Salesian education. Research problem: What is grade 9-10 high school students' attitude towards Salesian education? Research methods. While writing this work, a review of theoretical material, scientific articles, Church documents was performed: theoretical data on this topic were analyzed and evaluated. A qualitative study was conducted during the empirical study. An open-ended questionnaire was used to collect the data, and the analysis of the qualitative content of the data was performed using the content analysis method. The main conclusions: 1. The vocation of the Salesian educator stems from the Good News pondered with the Virgin Mary, the Mother of God. This transforming contemplation provides the strength to respond to the deepest desire to help a young person recognize God's saving love. 2. The most important features of Salesian education that make up the widely known Preventive education system are: presence, intelligence, religious and spiritual education. 3. In the opinion of X gymnasium's grades 9-10 high school students, Salesian education promotes the comprehensive and, at the same time, spiritual growth of the personality.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108014
Appears in Collections:2020 m. (KTF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

45
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons