Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108011
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Žukauskaitė, Ligita
Supervisor: Autukevičienė, Birutė
Title: 4-5 metų vaikų ugdymas daile tradicinėmis priemonėmis
Other Title: Education of 4-5 year old children in art by traditional means
Extent: 99 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Tradicinės dailės priemonės;Traditional means of art;Poveikis;Impact;Vaikai;Children;Raiška;Expression;Ugdymas;Education
Abstract: Tyrimo problema: kaip tradicinės dailės priemonės ugdo vaikų raišką? Tyrimo tikslas: išanalizuoti 4-5 metų vaikų dailės raišką ir ugdymą daile tradicinėmis dailės priemonėmis. Tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizuoti mokslinę literatūrą susijusią su ikimokyklinio amžiaus vaikų daile. 2. Išsiaiškinti pedagogų nuomonę apie ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą daile. 3. Išsiaiškinti pedagogų nuomonę apie tradicinių priemonių naudojimą. Tyrimo metodai: 1. Literatūros šaltinių analizė. 2. Internetinė anketinė pedagogų apklausa. 3. Kiekybinis ir kokybinis tyrimas. 4. Statistinė duomenų analizė. 5. Kokybinė turinio (content) duomenų analizė. Tiriamieji: 100 pedagogų. Tyrimo rezultatai parodė, kad tradicinės dailės priemonės dažniausiai sudaro galimybes vaiko saviraiškai, kai yra perteikiami įspūdžiai, svajonės, fantazijos. Dažniausias pedagogų naudojamas ugdymo būdas veiklose yra skatinimas išgyventi kūrybinį džiaugsmą, pasitenkinimą. Pedagogai, ugdydami vaikų dailės gebėjimus, dažniausiai skatina jų teigiamas emocijas, kurios sukelia jiems kūrybinį pasitekinimą, džiaugsmą. Respondentai nurodo, kad laisvas vaiko pasirinkimas toks pat svarbus, nes tuomet jis gali laisvai save išreikšti, ugdytis stimuliuojančioje aplinkoje. Respondentų manymu, tradicinės priemonės daro didesnį poveikį vaikų dailės gebėjimų ugdymui pagal prieinamas pasirinkimo galimybes. Dažniausiai tradicines dailės priemones vaikai naudoja kiekvieną dieną. Netradicines priemones pedagogai yra labiau linkę naudoti dailės veiklų paįvairinimui, kad ugdytų vaikų pažintinius gebėjimus.
Research problem: how do traditional art measures develop children's expression? The aim of the paper: to analyze the expression and art education of 4-5 year old children by traditional art means. Tasks of research: 1. To analyze the scientific literature related to the art of preschool children. 2. To find out the opinion of teachers about the education of preschool children in art. 3. To find out the opinion of teachers about the use of traditional measures. Methods of research: 1. Analysis of literature sources. 2. Online questionnaire survey of teachers. 3. Quantitative and qualitative research. 4. Statistical data analysis. 5. Qualitative analysis of content data. Subjects: 100 teachers. The results of the study showed that traditional art measures usually create opportunities for child's self-expression, when impressions, dreams and fantasies are conveyed. The most common way of education used by educators in activities is to encourage children to experience creative joy and satisfaction. Educators, by developing children’s artistic abilities, usually stimulate their positive emotions, which cause creative satisfaction, joy to the children. Respondents point out that the child's free choice is just as important, because then he can express himself freely, develop in a stimulating environment. Respondents believe that traditional measures have a greater impact on the development of children's artistic skills in terms of available choices. Children most often use traditional means of art every day. Educators are more likely to use non-traditional means to diversify their artistic activities in order to develop children's cognitive abilities.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108011
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
ligita_zukauskaite_bd.pdf1.22 MBAdobe PDF   Until 2025-06-19View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

68
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

78
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.