Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108004
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Araminas, Donatas
Supervisor: Misiūnienė, Giedrė
Title: Socialinio pedagogo veiklos ugdant paauglių kūrybiškumą: N mokyklos atvejis
Other Title: Activities of a social educator in developing adolescent creativity: the case of school N
Extent: 66 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Mokykla su ugdytojais ir bendraamžiai;Having a goal and achieving it;Motivation;Motivacija
Abstract: Kūrybiškumas visada siejamas su asmeninėmis vertybėmis, poreikiais, motyvacija, gabumais, tikslo turėjimu ir jo siekimu. Todėl kūrybiškumui daro įtaką vidiniai ir išoriniai veiksniai. Paaugliui vidiniai kūrybiškumo veiksniai padeda geriau suprasti save, identifikuoti savo poreikius, priimti savo sprendimus. O išoriniai kūrybingumo veiksniai padeda išreikšti save mokykloje, bendruomenėje, bendraamžių tarpe, bendraujant su kitais nariais. Objektas: veiksniai, sąlygojantys paauglių kūrybiškumą. Tikslas: atskleisti veiksnius salygojančius paaugliu kūrybiškumą. Uždaviniai: 1. Atskleisti paauglystės amžiaus tarpsnio kūrybiškumo ugdymo veiksnius. 2. Aptarti socialinio pedagogo veiklas ugdant paauglių kūrybiškumą. 3. Išsiaiškint paauglių požiūrį į veiksnius skatinančius jų kūrybiškumą mokykloje. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, dokumentų analizė, anketinė apklausa. Kūrybiškumo ugdymui paauglystės amžiaus tarpsnio pagrindinę įtaką daro aplinkos ugdymo veiksniai: šeima, draugai, mokykla su ugdytojais ir bendraamžiai. Socialiniai pedagogai turi kurti savo veiklos perspektyvą, kūrybiškai aplinkai sukurti, numatyti įgyvendinimo būdus, suburti aplink save kolektyvą siekianti įgalinti ne tik mokinius tapti kūrybiškais, bet ir prisidėti prie mokykloje kūrybiškos aplinkos kūrymo. Socialinis pedagogas, kaip komandos kūrimo iniciatorius - atsakingas už socialinės pagalbos bendruomenės veiklą. Paauglių požiūrio į veiksnius skatinančius kūrybiškumo ugdymą tyrimas atskleidė, jog kūrybiškumo ugdymui - svarbu tinkama aplinką, sudaranti galimybes ugdytis savarankiškumui, sąmoningumui, pasirinkimo laisvei, norui tobulėti ir atsakomybės prisiėmimui už savo veiksmus. Dauguma paauglių pritaria, jog mokykloje sudarytos sąlygos kūrybiškumo ugdymui ir socialinis pedagogas savo vykdoma kasdienine veiklą spręsdamas jų problemas prisideda prie kūrybiškumo ugdymo.
Creativity is always associated with personal values, needs, motivation, talents, having a goal and achieving it. Therefore, creativity is influenced by internal and external factors. For a teenager, internal creativity factors help them to better understand themselves, identify their needs, and make their own decisions. And external factors of creativity help to express themselves in school, in the community, among peers, in communication with other members. Subject: factors driving adolescent creativity. Purpose: reveal the factors that drive adolescent creativity.. Tasks: 1. To reveal the factors of creativity development in adolescence. 2. To discuss the activities of a social pedagogue in developing the creativity of adolescents. 3. To find out the attitude of adolescents to the factors that stimulate their creativity in school. Research methods: analysis of scientific literature, analysis of documents, questionnaire survey. The main factors influencing the development of creativity in adolescence are the factors of environmental education: family, friends, school with educators and peers. Social educators need to create a perspective on their activities, create a creative environment, anticipate ways of implementation, bring together a team that seeks to enable not only students to become creative, but also to contribute to the creation of a creative environment at school. The social pedagogue, as the initiator of team building, is responsible for the activities of the social assistance community. A study of adolescents' attitudes towards the factors that stimulate creativity education revealed that a suitable environment is important for creativity education, creating opportunities for developing independence, awareness, freedom of choice, desire to improve and taking responsibility for one's actions. Most of the teenagers agree that the conditions created in the school for the development of creativity and the social pedagogue contribute to the development of creativity by solving their problems in their daily activities.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108004
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

67
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

56
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.