Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107994
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Gudauskienė, Živilė
Supervisor: Vasiliauskaitė, Aušra
Title: Motinystės samprata pagal Katalikų Bažnyčios mokymą ir X katalikiškos gimnazijos ir Y gimnazijos 11-12 klasių mokinių požiūris į ją
Other Title: The concept of motherhood according to the teaching of the Catholic Church and the attitude of the students of grades 11-12 of the Catholic gymnasium X and the gymnasium Y to it
Extent: 46 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Motinystė;Motherhood;Katalikų Bažnyčios mokymas;Teaching of the Catholic Church;Visuomenė;Public
Abstract: Tyrimo objektas – motinystės samprata pagal Katalikų Bažnyčios mokymą. Tikslas – atskleisti motinystės sampratą pagal Katalikų Bažnyčios mokymą, identifikuojant X katalikiškos gimnazijos ir Y gimnazijos 11-12 klasių mokinių požiūrį į ją. Darbo uždaviniai: 1) pristatyti motinystės sampratą pagal Katalikų Bažnyčios mokymą; 2) atskleisti XXI a. visuomenės požiūrį į motinystę, remiantis veiksniais, kurie keičia motinystės sampratą pagal Katalikų Bažnyčios mokymą; 3) ištirti X katalikiškos gimnazijos ir Y nekatalikiškos gimnazijos 11-12 klasių mokinių požiūrį į motinystę; 4) palyginti mokinių požiūrį į motinystę tarp X katalikiškos gimnazijos ir Y gimnazijos 11-12 klasių mokinių. Taikyti metodai: literatūrinė analizė, sintezė, anketinė apklausa, statistinė duomenų analizė. Remiantis teorine šaltinių analize, motinystė – Dievo pašaukimas moteriai, kuris išsipildo per šiuos bruožus: ypatingą meilę, atsidavimą kitam, rūpestį, pasitikėjimą Dievu, buvimą greta vaiko. XXI a. visuomenėje motinystės samprata kinta, o tam pokyčiui įtaką daro tokie veiksniai kaip feministinis požiūris į motinystę, psichologinė motinystės samprata bei iškeliamas pasirinkimas tarp motinystės ir karjeros. Visuomenėje vyrauja požiūris, kad motinystė – laisvai pasirenkama moters veikla, socialinis vaidmuo, savirealizacija, kuri pasireiškia per tai, kad moteris yra nepriklausoma ir universali (galinti būti ir mama, ir gera darbuotoja). Empirinis tyrimas atskleidė, kad mokinių požiūris į motinystės sampratą tarp X katalikiškos gimnazijos ir Y gimnazijos 11-12 klasių mokinių išsiskiria. X katalikiškos gimnazijos mokinių požiūris artimesnis visuomenėje vyraujančiai feministinei motinystės sampratai, o Y gimnazijos mokinių požiūris artimesnis sampratai pagal Katalikų Bažnyčios mokymą. Verta atkreipti dėmesį, kad gyvybės, aborto klausimais abiejų mokyklų mokinių požiūris yra artimas visuomenėje įsitvirtinusiai sampratai, kurią formuoja tiek feministinis, tiek psichologinis požiūris į motinystę. Gauti tyrimo rezultatai paneigė iškeltą hipotezę.
The object - concept of motherhood according to the teaching of the Catholic Church. The aim - to reveal the concept of motherhood according to the teaching of the Catholic Church, identifying the attitude of the students of grades 11-12 of the Catholic Gymnasium X and the Gymnasium Y to it. Work aims: 1) to introduce concept of motherhood according the teaching of the Catholic Church; 2) to disclose the 21st century public attitudes toward motherhood based on factors that change the concept of motherhood as taught by the Catholic Church; 3) to study the attitudes of students of grades 11-12 of X Catholic Gymnasium and Y Non-Catholic Gymnasium towards motherhood; 4) to compare students' attitudes towards motherhood. Applied methods: literature analysis, synthesis, questionnaire survey, statistical data analysis. Theoretical analysis revealed that motherhood is God's calling. Traits of this motherhood: love, devotion to another, care, trust in God, being next to the child. In the XXI century the concept of motherhood is changing. Motherhood is a freely chosen activity, a social role, self-realization. In the fact that a woman is independent and universal (she can be a mother and a good employee). Empirical research revealed that the attitude of the students of the Catholic Gymnasium X is closer to the prevailing feminist concept of motherhood, and the attitude of the students of the Y Gymnasium is closer to the concept according to the teaching of the Catholic Church. The obtained research results refuted the hypothesis.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107994
Appears in Collections:2020 m. (KTF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

55
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

46
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons