Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107981
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Valiukevičienė, Justina
Supervisor: Jakovonytė - Staškuvienė, Daiva
Title: Aktyvios veiklos metodai kaip pagalba antros klasės mokinių akademinių/dalykinių gebėjimų ugdymui
Other Title: Active practice methods as an aid to to the development of academic/subject skills of 2nd form students.
Extent: 29 p.
Date: 23-Jun-2020
Keywords: Mokykla;School;Class;Mokiniai;Students;Klasė
Abstract: Šiame darbe aptarta Lietuvos švietimo sistema pokyčiai dėl pozityvios kaitos ir inovacijų. Kadangi klasikinis ugdymo stilius neatitinka visuomeninių poreikių ir stabdo ugdymo įvairovę, siejamą ne tik su mokinių poreikiais, bendromis pozityvios kaitos ir inovacijų tendencijomis, todėl inovatyvūs ugdymo modeliai gali geriau atliepti mokinių asmeninių poreikių įvairovę ir atverti daugiau galimybių, mokymą ir mokymąsi padaryti patrauklesnį, suteikti naujų saviraiškos galimybių ir mokiniams, ir mokytojams. Pasirinktas darbo objektas – akademinių pasiekimų pokytis, kai pradinėse klasėse dirbama taikant aktyvios veiklos metodus ir dirbama su skirtingų gebėjimų ir skirtingų poreikių mokiniais. Šio darbo - tikslas – ištirti ir išsiaiškinti, kaip aktyvios veiklos ir tikslingai pasirinkti metodai veikia mokinių dalykines žinias, gebėjimus ir ugdo bendrąsias kompetencijas. Tyrimas atliktas su pasirinktos mokyklos antros klasės mokiniais, du iš jų turi specialiuosius poreikius dėl įvairių sutrikimų, kitų vaikų mokymosi pasiekimai skirtingų lygių. Tyrime dalyvavo 16 mokinių. Atlikus surinktos medžiagos analizę, išsiaiškinta, kad aktyvi veikla ugdo mokinių kūrybiškumą, mokymosi procesą padaro įdomesnį ir patrauklesnį. O galimybė mokytis integruojant mokomuosius dalykus padeda mokiniams geriau suprasti medžiagą, pažinti aplinką, turtina žodyną ir verbalinius (kalbinius) gebėjimus. Dalį ugdymo(si) proceso perkeliant į netradicinę aplinką, mokiniams sudaromos galimybės ugdytis bendrąsias kompetencijas. Antros klasės mokinių skirtingi bendravimo įgūdžiai, jie tik pradeda mokytis dirbti grupėje, jaustis kolektyvo nariais, todėl tinkamai parinktos veiklos ir metodai leidžia mokiniams atskleisti stipriąsias puses ir pažinti silpnąsias. Mokytojas, stebėdamas mokinių veiklas, turi galimybę pažinti klasę kaip kolektyvą ir kiekvieną jo narį individualiai. Taigi nustatyta, kad aktyvi veikla ir jos metodai geriausiai atliepia mokinių poreikius dėl greitai besikeičiančios aplinkos, technologijų ir pačių mokinių psichologinių bei fizinių ypatumų. Tyrimo metu kartu išsiaiškinta, kad nuolat taikant aktyvaus mokymo metodus, iš mokytojų pareikalujama daug papildomo laiko pasiruošimui ir papildomų išlaidų. Taip pat ne visiems mokiniams patinka grupinis darbas, yra mokinių, kuriems individualios veiklos priimtinesnės, nes nepatiria streso, gali susikaupti ir veiklai skirti tiek laiko, kiek reikia darbui atlikti.
The Lithuanian education system and changes driven by the positive shift and innovations have been discussed in the thesis. Since the classical education style does not meet public needs and holds education variety linking not only to the needs of students, tendencies of common positive shift and innovations, the innovative education models can fit personal needs of the students better and open more opportunities to make education and learning more attractive, as well as provide new opportunities for self-expression of students and teachers. The chosen object of the thesis – the alteration of the academic achievement when is working with primary grade students having different abilities and needs employing active practice methods. The purpose of the thesis is to explore and realize how active practice and purposeful chosen methods influence practical knowledge and skills of the students and educate common competences. The research has been made working with 2nd form students from the chosen school. Two of the students had special needs influenced by the various disabilities, the other student’s achievements were at various levels. Total of 16 students have been participated in the research. Analysis of the collected material revealed that the active practice not only educates students creativity but also makes the learning process more interesting and attractive. A possibility to learn integrating educational topics lets students to understand material better, learn environment, enrich vocabulary and verbal skills. Opportunities to learn common competences are being made for the students, by moving a part of the educational process into unconventional environment. 2nd form students have different communication skills, they just starting to learn working in groups, feeling as a part of collective and appropriate chosen activities and methods help students to reveal their strong parts and recognize the weak ones. A teacher has an opportunity to perceive a class as a collective and each their member individually by observing activities of it’s students. So, it is identified that the active practice and it’s methods correspond student needs best because the rapidly changing environment, technologies and psychological and physical peculiarities of the students. The research also reveals that the constant application of the active education methods demands a lot of additional time for the preparation and expenses form teachers. Also not all students like the group work, some of them individual activities are more attractive, because they feel any stress, can to concentrate and take as much time as they need make work done.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107981
Appears in Collections:2020 m. (Profesinių studijų pedagogika)

Files in This Item:
justina_valiukeviciene_psbd.pdf961.95 kBAdobe PDF   Until 2025-06-23View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

123
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

75
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.