Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107951
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Šulcaitė, Iveta
Supervisor: Staniškytė, Jurgita
Title: Auditorijų plėtros taikymas Lietuvos teatruose: Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro atvejis
Other Title: Application of audience development in Lithuanian theatres: case of the Lithuanian National Opera and Ballet Theatre
Extent: 56 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Auditorijų plėtra;Audience development;Komunikacija;Communication;Lietuvos teatrai;Lithuanian theatres
Abstract: Šio baigiamojo darbo tikslas yra analizuojant auditorijos plėtros teorinius pagrindus ir esamas sėkmės istorijas, ištirti Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro auditorijų plėtros priemonių efektyvumą ir galimybes. Aptariamos tokios problemos, jog teatruose vykstantys spektakliai gali būti ne tik produktai, kurie teatro rinkoje yra svarbūs tik parodyti ir parduoti, bet ir svarbu kreipti dėmesį į komunikaciją su žiūrovais bei pasitelkiant auditorijų plėtros strategijas plėsti savo auditoriją bandant pritraukti nesidominčius ir išlaikyti esamus lankytojus. Platinant spektaklio pasirodymus, premjeras, skleidžiama jo informacija bet kokiomis priemonėmis ir forma, turi skatinti žiūrovų susidomėjimą pamatyti sukurtą produktą teatrų salėse. Darbo objektas – auditorijos plėtros priemonių taikymas Lietuvos teatruose, koncentruojant dėmesį į Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro atvejį. Darbo tikslas. Analizuojant auditorijos plėtros teorinius pagrindus ir esamas sėkmės istorijas, ištirti Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro auditorijų plėtros priemonių efektyvumą ir tolimesnes jų taikymo galimybes. Tyrimo metodai: • Mokslinės literatūros analizė. • Pusiau struktūruotas interviu su komunikacijos specialistu. • Fokus grupės interviu. Baigiamąjį darbą sudaro įvadas, trys dalys ir išvados. Pirmąją darbo dalį sudaro teorinė dalis, kurioje pateikiama auditorijų plėtros samprata, gilinamasi į auditorijų plėtros vystymo strategijas ir aptariamas jų svarbumas kultūros organizacijose - teatruose. Antrąją dalį sudaro tiriamoji dalis, kurioje taikant tyrimo metodus atliekamas empirinis tyrimas, nagrinėjami gauti tyrimo rezultatai. Trečiąją dalį sudaro aptariamų tyrimų rezultatai, pateikiami problemų sprendimų būdai ir rekomendacijos. Apibendrinus teorinę dalį ir tyrimo rezultatus, galima teigti, kad atsižvelgiant į tam tikras auditorijų plėtros formas galima paskatinti auditoriją tapti vienu iš kultūros dalyvių bei domėtis kultūriniu gyvenimu.
The aim of this final work is to analyze the theoretical foundations of the audience development and the existing success stories, to investigate the efficiency and possibilities of the Lithuanian National Opera and Ballet Theatre audience development tools. The problems discussed are that theatre performances can be not only products that are important in the theater market only to show and sell, but also to pay attention to communication with the audience and expand their audience through audience development strategies in an attempt to attract new and retain existing visitors. When distributing the performances of a performance, the premiere, disseminating his information by any means and in any form, must stimulate the interest of the audience to see the created product in the theatres. The object of the work is the application of audience development measures in Lithuanian theatres, focusing on the case of the Lithuanian National Opera and Ballet Theatre. Work objective: Analyzing the theoretical foundations of audience development and existing success stories to investigate the effectiveness of Lithuanian National Opera and Ballet Theatre audience development measures and further possibilities of their application. Research methods: • Analysis of scientific literature. • Semi-structured interview with a specialist of communication. • Focus group interview. The final work consists of an introduction, three parts and conclusions. The first part of the work consists of a theoretical part, which presents the concept of audience development, explaining audience development strategies and discusses their importance in cultural organizations - theatres.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107951
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
iveta_sulcaite_bd.pdf842.22 kBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

33
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

16
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.