Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107950
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Bridaitytė, Agnė
Supervisor: Naujanienė, Rasa
Title: Socialinio darbo reprezentacijos Lietuvos naujienų medijų diskurse: „Delfi.lt“ ir „15min.lt“ atvejis
Other Title: The representation of the social work in Lithuanian medias‘ discourse: "Delfi.lt" and "15min.lt" cases
Extent: 51 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Socialinis darbas;Social work;Portretas;Medija;Diskursas;Portrait;Media;Discourse
Abstract: Vystantis informacinei visuomenei, naujienos žmones pasiekia vis greičiau, o medijų kanalams norint suformuoti nuomonę apie įvairius reiškinius kartais užtenka paskleisti tam tikrą komunikacinę žinutę: sugalvoti skandalingą antraštę, paantraštėje paminėti dėmesį pritraukiančius raktinius žodžius, įdėti stereotipus atitinkančią nuotrauką. Socialinio darbo profesija šiandien susiduria su didesniu visuomenės spaudimu, kylančiu iš žiniasklaidos pranešimų apie įvykius, kurie yra tiesiogiai susiję su socialinius darbuotojus supančia aplinka, taip pat sistema, kurios dalis jie yra. Šios priežastys paskatino analizuoti, kokios yra socialinio darbo reprezentacijos Lietuvos naujienų medijų diskurse. Tyrimo objektas – naujienų medijų diskurse Lietuvoje pateikiamos socialinio darbo profesijos reprezentacijos. Tyrimo tikslas – atskleisti, kaip naujienų medijų diskurse Lietuvoje yra pateikiamas socialinis darbas. Darbo tikslui pasiekti numatomi šie uždaviniai: 1) ištirti, kokia socialinio darbo sritis dažniausiai minima pasirinktuose žiniasklaidos kanaluose; 2) aprašyti, koks yra socialinio darbo klientų portretas; 3) atskleisti, kaip yra pateikiamas socialinis darbuotojas; 4) atskleisti, kokie kontekstai vyrauja pranešimuose, kuriuose minimi socialiniai darbuotojai ir jų klientai. Šiam tyrimui atlikti buvo pasitelktas kokybinis turinio analizės metodas, atrankos būdas – kriterinė atranka. Raktiniai žodžiai: „Delfi.lt + socialinė darbuotoja“, „Delfi.lt + socialinis darbuotojas“, „15min.lt + socialinis darbuotojas“ ir „15min.lt + socialinė darbuotoja“ buvo suvesti į populiariausią pasaulyje paieškos sistemą „Google“, kurioje buvo pasirinktas laiko diapazonas buvo nuo 2016 metų sausio 1 dienos iki 2020 sausio 1 dienos. Taip pat vertinimo kriterijams pagrįsti tyrėjas sudarė lentelę, kurioje buvo pateikti argumentai, kodėl jis renkasi būtent tokį įvertinimą. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad dažniausiai minima socialinio darbo sritis yra socialinis darbas su šeima. Socialinio darbuotojo kliento portretas – neigiamas. Socialinis darbuotojas dažniausiai minimas kaip teigiamas, ekspertas arba neutralus. Pasirinktų analizei pranešimų kontekstai dažniausiai buvo neigiami. Šios išvados negali būti teigiamos kaip absoliutinės, tačiau tai parodo, kad socialinio darbo profesijos reprezentacijos Lietuvos naujienų medijų diskurse yra labiau neigiamo pobūdžio, nepalankios profesijos prestižui kurti ir išlaikyti.
As the news is being reached by the informational society even faster, sometimes it is necessary for media channels to spread to relevant messages in order to form the opinion, such as creating the scandalous headline, mentioning the eye-catching keywords in the subheading, adding the stereotypical image. The Social Work, as the profession, is encountering the increased pressure from the society, that is arising from the mass media messages about the events, which are directly involved in the environment the social workers are surrounded by and the system, that the latter workers are a part of. These causes have forced to analyse the exact representations of social work in the discourse of Lithuanian news media. Research object – social work representations in the Lithuanian news media discourse. Research aim: to disclosure the social work‘s representation in the Lithuanian news‘ media discourse. Tasks: 1) to examine the most popular field of social work, that is mentioning in the chosen media channels; 2) to describe the customers’ portrait of social work; 3) to disclose the representation of the social worker; 4) to disclose the predominant contexts in the messages, where the social workers and their customers were mentioned. For this research, the qualitative method of content analysis has been chosen, type of selection – criterion selection. Significant keywords have been entered into the world‘s most popular search engine "Google" where the time range has been selected from the 1 January 2016 to 1 January 2020: "Delfi.lt + social worker (female)", "Delfi.lt + social worker (male)", "15min.lt + social worker (male)", "15min.lt + social worker (female)". Moreover, in order to justify the evaluation criteria, the researcher has created a table, where the arguments of the substantiation of the evaluation are being shown. The results of the research have revealed that social work with family is the most popular field that is being mentioned. The portrait of the social worker‘s customer is a negative character. The social worker is often disclosed as the positive, expert of neutral character. The message contexts chosen for the analysis were often negative. These conclusions cannot be stated as absolute, however, it clearly shows that social work representations in the Lithuanian news media discourse are more negative-natured. Hence, they are more unfavourable for the prestige and exposure of the latter profession.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107950
Appears in Collections:2020 m. (SMF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

90
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

66
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons