Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107948
Type of publication: Profesinių studijų baigiamasis darbas
Field of Science: Edukologija (S007) / Education
Author(s): Gaižutis, Arvydas
Title: „TINKERCAD“ programos pritaikymas aštuntos klasės nuotolinėse technologijų pamokose
Other Title: Application of “TINKERCAD” modelling programme in remotely-delivered technology lessons for form 8
Extent: 27 p.
Date: 22-Jun-2010
Keywords: „TINKERCAD“ programos pritaikymas;Application of “TINKERCAD”;Technologijos pamokos;Technology lessons;Raštingumo stoka;Lack of literacy
Abstract: Tyrimo problema – technologinio raštingumo stoka 8 klasės technologijų pamokose. Tyrimo objektas – „Tinkercad“ programos pritaikymas technologijų pamokose. Tyrimo tikslas – atskleisti „Tinkercad“ programos pritaikymą nuotolinėse technologijų pamokose. Tyrimo uždaviniai: 1. Apžvelgti technologinio ugdymo sampratą, tikslą, uždavinius ir struktūrą. 2. Aprašyti mokytojo naudojamus metodus, taikant technologinį ugdymą. 3. Sukurti skaitmeninius kūrybinius projektus naudojant „Tinkercad“ programą 8 klasės technologijų pamokose. Kompiuterinės technologijos lemia tikslesnius proceso įrangos dydžio ir įvertinimo metodus švietimo sistemoje. Šiandienos technologijos, jei jos naudojamos tikslingai, gali padėti tobulinti išsilavinimą. Tose mokyklose, kur neraštingumas yra problema, jis gali būti pašalintas inovacijų dėka. Taip pat atveriamos naujos perspektyvos ir neįgaliems studentams. Šiuolaikinėje mokymo įstaigoje kompiuterinė technika naudojama per informacinių technologijų pamokas bei dėstant kitus dalykus. Vaikų, naudojančių kompiuterius, skaičius intensyviai didėja. Tai atveria platesnes galimybes pereiti nuo tradicinio mokymo metodo prie kompiuterizuoto. Informacija gali būti laikoma neapibrėžtumo sprendimu; būtent tai atsako į klausimą „kas yra subjektas“ ir taip nusako jo esmę ir savybių pobūdį. Informacijos sąvoka turi skirtingas reikšmes skirtinguose kontekstuose. Taigi sąvoka tampa susijusi su suvaržymo, komunikacijos, kontrolės, duomenų, formos, išsilavinimo, žinių, prasmės, supratimo, psichinių dirgiklių, modelio, suvokimo, vaizdavimo sąvokomis. Informacija yra susieta su duomenimis, nes duomenys žymi parametrams priskirtas vertes, o informacija yra duomenys kontekste ir pridedama reikšmė. Informacija taip pat susijusi su žiniomis, nes žinios reiškia abstrakčios ar konkrečios sąvokos supratimą. Atsiradus informacinėms komunikacinėms technologijoms (toliau – IKT) vis labiau akivaizdu, kad šios naujovės nėra vien tik technologijų gamyba, o vartojimas ir naudojimas yra svarbios proceso dalys. Ketvirtoji pramonės revoliucija, visuotinė skaitmenizacija ir su ja susijusių technologijų vystymasis sparčiai keičia pasaulį, o kuriamus pokyčius galima justi daugelyje sričių. Viena pagrindinių IT savybių – orientacija į taikymą, todėl mokyklose svarbu informacines technologijas panaudoti veiksmingesniam skirtingų dalykų mokymuisi.
The research problem is the lack of technological literacy in 8 classroom technology lessons. Research object is the application of Tinkercad program in technology lessons. The aim is to reveal the application of Tinkercad in remote technology lessons. Research tasks: 1. To review the concept, goal, tasks and structure of technological education. 2. Describe the methods used by the teacher in applying technological education. 3. Create digital creative projects using Tinkercad in 8th grade technology lessons. Computer technology leads to more accurate methods of process equipment size and evaluation in the education system. Today’s technologies, if used purposefully, can help improve education. In schools where illiteracy is a problem, it can be eliminated through innovation. It also opens up new perspectives for students with disabilities. In a modern educational institution, computer equipment is used during information technology lessons and in teaching other subjects. The number of children using computers is growing rapidly. This opens up wider opportunities to move from the traditional teaching method to the computerized one. Information can be considered a solution to uncertainty; it is this that answers the question “who is the entity” and thus defines its essence and the nature of its characteristics. The concept of information has different meanings in different contexts. Thus, the concept becomes related to the concepts of restraint, communication, control, data, form, education, knowledge, meaning, comprehension, mental stimuli, model, perception, representation. The information is linked to the data because the data denotes the values assigned to the parameters, and the information is the data in context and a value is added. Information is also related to knowledge because knowledge implies an understanding of an abstract or specific concept. With the advent of information and communication technologies (ICTs), it is becoming increasingly clear that these innovations are not just the production of technology, but that consumption and use are important parts of the process. The fourth industrial revolution, global digitalisation and the development of related technologies are rapidly changing the world, and the changes that are being made can be felt in many areas. One of the key features of IT is application orientation. Therefore, it is important for schools to use information technology to learn different subjects more effectively.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107948
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2020 m. (Profesinių studijų pedagogika)

Files in This Item:
arvydas_gaizutis_pd.pdf3.03 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.