Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107929
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Gasianec, Laimutė
Supervisor: Atkocevičienė, Virginija
Title: Žemėtvarkos priemonės apleistų žemių naudojimui Ignalinos rajone
Other Title: Land management measures for the use of abandoned land in Ignalina district municipality
Extent: 42 p.
Date: 23-Jun-2020
Keywords: Žemėtvarka;Land management;Apleistos žemės;Abandoned lands;Žemės ūkio naudmenos;Agricultural land
Abstract: Baigiamojo darbo uždaviniai: 1. Išnagrinėti žemės apleidimo priežastis. 2. Įvertinti žemėtvarkos darbų įtaką apleistų žemių tvarkymui. 3. Numatyti apleistų žemių panaudojimo galimybes. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros, teisės aktų, internetinių šaltinių analizės, duomenų sisteminės, statistinės, grafinio modeliavimo, apibendrinimo, loginio abstrahavimo metodai. Darbe analizuojama Lietuvos ir užsienio autorių mokslinė literatūra apie apleistas žemes. Naudojant elektronines informacines sistemas (t. y. Nacionalinės žemės tarnybos, Geoportal, Žis, VĮ Vastybės žemės fondo, teikiama informacija iš erdvinių rinkinių), darbe pasirinkta tema pateikti duomenys yra analizuojami. Pagrindinės darbo išvados: 1. Kaip ir visoje Lietuvos teritorijoje, taip ir Ignalinos rajone yra apleistų žemių plotų. Šie plotai kasmet mažėja. Išnagrinėjus Ignalinos rajono apleistų žemių atsiradimo priežastis, nustatyta, kad dėl žmogaus ūkinės veiklos nevykdymo apleidžiama apie 40 proc., dėl gamtinių veiksnių apie 30 proc., o dėl ekonominių veiksnių 20 proc. žemių. 2. Darbo metu įvertinus žemėtvarkos priemonių įtaką apleistų žemių tvarkymui nustatyta, kad apleistų žemių plotų Ignalinos rajono savivaldybėje 2013 − 2019 metų laikotarpyje sumažėjo 1985,57 ha, t. y. 46 proc. Lyginant taikomų žemėtvarkos priemonių pasiskirstymą pagal atliktus apleistų žemių patikrinimus nagrinėjamu laikotarpiu pastebima, kad didžiausias atliktų apleistų žemių patikrinimų kiekis yra vykdant valstybinės žemės kontrolės sistemingus apleistos žemės tikrinimus (2239 apleistos žemės patikrinimai, kas sudarė 79 proc.). Kita dalis yra taikant KPP priemones (308 apleistos žemės patikrinimai - 11 proc.) ir žemių erdvinių duomenų rinkinių priemones (275 apleistos žemės patikrinimai - 10 proc.). 3. Kadangi Ignalinos rajonas pasižymi ne tik gražiu kraštovaizdžiu, bet ir nederlingomis, kalvotomis teritorijomis, apleistų žemių tvarkymui siūlomi tokie būdai: - apleistas našias, melioruotas, lygaus reljefo, stambių ūkių žemes grąžinti žemės ūkio veiklai. - kalvoto reljefo, nemelioruotas žemes galima panaudoti apsodinant trumpos rotacijos želdiniais (žilvičiais, drebulėmis ir kt.). - nemelioruotas žemes apaugusiais miško želdiniais, turinčias mažesnį nei 32 našumo balą, siūloma apsodinti mišku.
Object of the final work: abandoned lands of Ignalina District Municipality. The aim of the final work: To study the causes of abandoned land and to anticipate its management and use in Ignalina District. Tasks of the final work: 1. To analyze the causes of land abandonment. 2. To assess the impact of land management works on the management of abandoned lands. 3. To provide for the use of abandoned lands. Research methods: methods of scientific literature, legal acts, analysis of online sources, data systematic, statistical, graphic modeling, generalization, logical abstraction. The work analyzes the scientific literature on abandoned lands by Lithuanian and foreign authors. Using electronic information systems (i.e., the National Land Service, Geoportal, Žis, SE State Land Fund, information provided from spatial collections), the data presented on the chosen topic are analyzed in this final work. The main conclusions of the work: 1. As in the whole territory of Lithuania, there are areas of abandoned land in Ignalina District. These areas are declining every year. After analyzing the reasons for the emergence of abandoned lands in the Ignalina District, it was found that about 40% are abandoned due to non-performance of human economic activities, about 30% due to natural factors, and 20% due to economic factors. 2. After assessing the impact of land management measures on the management of abandoned lands, it was established that the area of such lands in Ignalina District Municipality in the period of 2013–2019 decreased by 1985.57 ha, i.e. 46 percent. Comparing the distribution of applied land management measures according to the inspections of abandoned lands during the period under review, it can be observed that the largest number of inspections of abandoned lands is being carried out through systematic inspections of such kind of lands (2239 abandoned land inspections, which accounted for 79%). The other part is applied by the RDP measures (308 abandoned land inspections - 11%) and land spatial data set measures (275 abandoned land inspections - 10%). 3. As the Ignalina District is characterized not only by a beautiful landscape, but also by infertile, hilly areas, the following methods are proposed for the management of abandoned lands: - abandoned fertile, reclaimed, flat-relief, large farmland to return to agricultural activities. - hilly, non-drained lands can be used for planting short-rotation greenery (shingles, aspens, etc.). - afforestation of overgrown non-drained land with a productivity score of less than 32 is proposed.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107929
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA VŪŽF bak.)

Files in This Item:
laimute_gasianec_bd.pdf2.01 MBAdobe PDF   Until 2025-06-23View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

35
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

21
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.