Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107927
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Urbonaitė, Vilma
Title: Mokymo (-si) piramidės“ taikymas matematikos pamokose 5-6 kl. mokiniams
Other Title: Application of “The teaching pyramid” in mathematics lessons for 5-6 grades scoolchildren
Extent: 24 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Mokymą(-sis);Piramidės taikymas;Matematikos pamokos;Learning;Application of the pyramid;Math lessons
Abstract: Atliekamas tyrimas „Mokymo(-si) piramidės“ taikymas matematikos pamokose 5-6kl. mokiniams.“. Tyrimo metu atskleidžiamas „Mokymo(-si) piramidės“ poveikis matematikos ugdymo procesui 5-6kl. mokiniams ir atsakoma į klausimą ar šis mokymo(-si) metodas yra efektyvus ir jo sudaryta išmokimo lygių piramidė yra efektyvi mokantis matematikos. Teorinėje dalyje pristatoma „Mokymo(-si) piramidė“ ir jos pakopos – kurios pakopos yra efektyviausios ir pagal amerikiečių mokslininkų atliktą tyrimą, kurie mokymosi ir išmokimo būdai/metodai mokinio atmintyje palieka didžiausią procentą išmoktos informacijos. Taip pat pristatomas kokybinis tyrimas, kuris pasirinktas iš dviejų tyrimo metodų – kiekybinio ir kokybinio. Kokybinis tyrimas yra efektyviausias socialinių mokslų srityje ir yra sisteminis situacijos, įvykio, grupės ar individo tyrimas, kuriuo siekiama išsamiai suprasti žmonių elgesį ir jo priežastis. Teorinėje dalyje pristatomas ir kiekybinio tyrimo būdas – testas. Taip pat teorinėje dalyje pristatomas ir kokybinio tyrimo būdas Focus grupė, kuri puikiai pritaikyta prie nedidelių klasių ir remiantis šiuo būdu galima gauti objektyviausius apklausos rezultatus. Focus grupės rezultatai fiksuojami stebėjimo protokoluose, kuriais remiantis pateikiami rezultatai ir formuojamos išvados. Tyrimo dalyje pristatoma tyrimo aplinka – mokykla ir klasė, tyrimo sąlygos – tyrimo metu kardinaliai pasikeitusios tyrimo sąlygos – iš darbo klasėse pereinama į darbą nuotoliniu būdu ir tyrime dalyvaujantys dalyviai – 5-6kl. mokiniai. Taip pat aprašoma tyrimo eiga – tyrimo pradžia ir probleminio klausimo iškėlimas, testo atlikimas ir hipotezių formavimas, inovacinės „Mokymo(-si) piramidės“ įgyvendinimas ir susidariusios problemos bei pastebėjimai vykdymo metu, grafiškai ir apibendrinančiai pateikiami sulaukti tyrimo rezultatai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. Nurodomas naudotos literatūros sąrašas. Pridedami darbo metu naudoti priedai: 1 priedas. Sstebėjimo protokolas ir 2 priedas. Testas. Mokymo(-si) būdai.
The research “Application on “The teaching pyramid” in mathematics lessons for 5-6 grades schoolchildren”. The research reveals the impact of the “Learning Pyramid” on the process of mathematics education 5-6 grades. schoolchildren and the question of whether this teaching / learning method is effective and the pyramid of learning levels it creates is effective in learning mathematics. The theoretical part presents the "Learning Pyramid" and its stages - which stages are the most effective and, according to a study conducted by American researchers, which learning and teaching methods / methods leave the largest percentage of learned information in the student's memory. Qualitative research is also presented, which is selected from two research methods - quantitative and qualitative. Qualitative research is the most effective in the social sciences and is a systematic study of a situation, event, group, or individual that seeks a comprehensive understanding of human behavior and its causes. The theoretical part also presents a method of quantitative research - a test. Also in the theoretical part, the method of qualitative research Focus group is presented, which is perfectly adapted to small classes and based on this way the most objective survey results can be obtained. The results of the focus group are recorded in monitoring protocols, on the basis of which the results are presented and conclusions are formed. The research part presents the research environment - school and class, research conditions - the research conditions that have changed dramatically during the research - the work is transferred from classroom work to work remotely and the participants participating in the research - 5-6 grades. students. The course of the research is also described - the beginning of the research and raising a problematic question, test and hypothesis formation, implementation of the innovative “Learning Pyramid” and problems and observations during the implementation, graphically and summarizing the research results, conclusions and recommendations. A list of references is provided. Attached accessories used during work: Annex 1. Monitoring protocol and Annex 2. Test. Teaching methods.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107927
Appears in Collections:2020 m. (Profesinių studijų pedagogika)

Files in This Item:
466.22 kBAdobe PDFView/Open
vilma_urbonaite_psbpd.pdf466.19 kBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.