Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107896
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Ramanauskas, Sigitas
Supervisor: Janauskas, Giedrius
Title: Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga "Žiežirba" 1922 - 1936 m.
Other Title: Lithuanian Social Democratic Youth Union "Žiežirba" in 1922 - 1936.
Extent: 71 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Lietuva;Lithuania;Socialdemokratinis jaunimas;Sąjunga "Žiežirba";Social Democratic Youth;Lietuva
Abstract: Šio darbo objektas – Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga „Žiežirba“ 1922 – 1936 m. „Žiežirbos“ sąjungos nariai propagavo socialdemokratines idėjas ir vykdė įvairią veiklą, tačiau skirtingais Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpiais žiežirbininkai turėjo nevienodas galimybes ir/ar sąlygas plėtoti savo veiklą. Pagrindinis šio darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos „Žiežirba“ kūrimąsi ir veikimą 1922 – 1936 m. Siekiant įgyvendinti tikslą darbe kelti šie uždaviniai: Išnagrinėti LSDJ sąjungos „Žiežirba“ steigimą; ištirti „Žiežirbos“ sąjungos spaudos ir leidinių leidybos eigą; atskleisti žiežirbininkų organizacijos veiklos pobūdį ir santykius su kitomis jaunimo organizacijomis; rekonstruoti „Žiežirbos“ sąjungos veiklos sąlygas ir uždarymo aplinkybes. Darbe naudotas aprašomasis, analitinis ir sintezės metodas. Darbą sudaro 4 skyriai. Pirmame skyriuje pristatomas „Žiežirbos“ sąjungos steigimas, LSDP ir „Žiežirbos“ sąjungos konferencijos, analizuojami svarbiausi „Žiežirbos“ sąjungos I suvažiavimo metu priimti nutarimai (veikimo programa, statutas ir pan.). Antrame skyriuje nagrinėjama „Žiežirbos“ sąjungos spaudos leidybos ir platinimo veikla. Trečiame skyriuje pateikiama „Žiežirbos“ sąjungos kultūrinės ir sportinės veiklos analizė. Taip pat šiame skyriuje analizuojami žiežirbininkų santykiai su kitomis organizacijomis. Skyriaus pabaigoje aptariamas II „Žiežirbos“ sąjungos suvažiavimas. Ketvirtame skyriuje pristatoma 1926 – 1936 m. Lietuvoje buvusios politinės situacijos raida ir jos poveikis „Žiežirbos“ sąjungai bei uždarymo aplinkybės. Atlikus tyrimą paaiškėjo, jog „Žiežirbos“ sąjungos veikla ir vertybinės nuostatos buvo derinamos su LSDP. Žiežirbininkai vykdė politinę, kultūrinę, sportinę, spaudos leidybos ir platinimo veiklą. Žiežirbininkų organizacijos veiklą neretai ribodavo lėšų trūkumas, prasta vadyba, konfrontacija su ideologiškai priešiškomis organizacijomis ir valdžios atstovų draudimai. 1926 m. po III Seimo rinkimų LSDP pradėjus demokratines reformas, „Žiežirbos“ sąjunga išaugo ir sustiprėjo. Tačiau po 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo „žiežirbos“ sąjungos padėtis ypač pasunkėjo. Valdžia uždraudė „Žiežirbos“ leidinio leidybą, uždarė beveik visus „Žiežirbos“ sąjungos provincijos skyrius, neleisdavo rengti susirinkimų ir vykdyti kitokios veiklos. Dėl valdžios varžymų „Žiežirbos“ sąjungos nariams tapo neįmanoma įgyvendinti organizacijos statute ir veikimo programoje išsikeltų tikslų ir uždavinių ir tai, iš esmės, suardė pačios organizacijos struktūrą ir veikimą. 1936 m. valdžia, norėdama likviduoti visas opozicines partijas ir/ar politines organizacijas, nusprendė uždaryti „Žiežirbos“ sąjungą.
The object of this graduation thesis is the Lithuanian Social Democratic Youth Union “Žiežirba” (“The Spark”) in 1922 - 1936. The members of the “Žiežirba” Union promoted social democratic ideas and carried out various activities, but in different periods of the First Republic of Lithuania, the members had unequal opportunities and/or conditions to develop their activities. The purpose of this graduation thesis is to investigate the formation and operation of the Lithuanian Social Democratic Youth Union “Žiežirba” in 1922 - 1936. In order to achieve the goal, the following tasks have been set: to examine the establishment of the Union “Žiežirba”; to study the process of press publishing and publications of the “Žiežirba” Union; to disclose the nature of the activities of the “Žiežirba” organization and relations with other youth organizations; to reconstruct the operating conditions of the “Žiežirba” Union and the circumstances of its closure. The work is composed into 4 chapters. The first chapter reviews the establishment of the “Žiežirba” Union, the LSDP and the “Žiežirba” Union conferences, and analyzes the most important resolutions adopted during the 1st Congress of the “Žiežirba” Union (operational program, statute, etc.). The second chapter deals with the publishing and distribution of the “Žiežirba” Union press. The third chapter presents the analysis of the cultural and sports activities of the “Žiežirba” Union. This chapter also analyzes the members of the “Žiežirba” Union relationships with other organizations. At the end of the chapter, the II Congress of the “Žiežirba” Union is discussed. The fourth chapter describes the development of the political situation in Lithuania in 1926 – 1936 and its impact on the “Žiežirba” Union and the circumstances of its closure. The study revealed that the activities and values of the “Žiežirba” Union were coordinated with the LSDP. The members engaged in political, cultural, sports, publishing and press distribution activities. The activities were often limited by a lack of funds, poor management, confrontation with ideologically hostile organizations, and bans by government officials. After the elections to the Third Parliament in 1926, with the beginning of LSDP democratic reforms, the “Žiežirba” Union grew and strengthened. However, after the revolution in 17/12/1926 the situation of the “Žiežirba” union became particularly difficult. The government banned “Žiežirba” newspaper, closed almost all provincial branches, and did not allow meetings or other activities. Government constraints made it impossible for the members of the “Žiežirba” Union to implement the goals and objectives set out in the organization’s statute and operational program, which essentially disrupted the structure and operation of the organization itself. In 1936, the government decided to close the “Žiežirba” union in order to liquidate all opposition parties and / or political organizations.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107896
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
sigitas_ramanauskas_bd.pdf.pdf70.5 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

49
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.