Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107886
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Starevičius, Algirdas
Supervisor: Bakanauskas, Arvydas
Title: Socialinė reklama ir jos poveikis visuomenei. Socialinės kampanijos „Palaikyk“ atvejis
Other Title: Social advertising and its impact on society. The case of the social campaign „Palaikyk“
Extent: 54 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Reklama;Advertising;Socialinė kampanija;Social campaign;Visuomenė;Society
Abstract: Darbo objektas – Socialinė reklama ir jos poveikis visuomenei. Darbo tikslas – Išanalizuoti socialinės reklamos poveikį visuomenei. Darbo uždaviniai: 1. Išanalizuoti teorinį socialinės reklamos aspektą ir jos poveikį visuomenei; 2. Atlikti socialinės reklamos kampanijos „Palaikyk“ analizę; 3. Padaryti išvadas ir pateikti rekomendacijas. Tyrimo struktūra: Teorinėje dalyje paaiškinta socialinės reklamos teorinė samprata. Pirmoje dalyje pateikiama literatūros apžvalga, aptariant socialinės reklamos sąvoką, jos sampratą, misiją ir tikslus, šios reklamos tipus bei charakteristiką. Antroje dalyje analizuojamas socialinės reklamos poveikis visuomenei, bei šios reklamos ryšys su visuomene. Šios reklamos poveikiui analizuoti – aprašomi: publikacijos būdai, bruožai, vertybės, tikslai, požymiai, priemonės ir funkcijos. Taip pat, analizuojamas ir aprašomas socialinės reklamos konkretus atvejis, kurio tyrimas ir rezultatai aptarti paskutinėje – darbo dalyje. Tyrimui atlikti buvo pasirinkta anketinė apklausa, kuri respondentams buvo pateikta internete ir socialinėje erdvėje. Paskutinėje šio darbo dalyje aprašomas visas socialinės kampanijos „Palaikyk” atvejo tyrimas, jo metodika ir gauti rezultatai. Tyrimo rezultatų analizei pasirinktas kiekybinis tyrimo metodas. Darbo metodai: 1. literatūros šaltinių analizė; 2. anketinė apklausa; 3. metematinė statistinė analizė. Darbo rezutatai ir išvados: Išanalizavus socialinės reklamos teorinę dalį, galima teigti, kad ši reklamos sritis skirta atkreipti dėmesį į socialines problemas ir ugdyti jos elgsenos modelį socialiai pageidautiną. Taip pat, socialinė reklama remiasi į visuomenę, ir joje kylančias problemas. Kaip alternatyva problemų sprendimui dažniausiai pasirenkami įvairūs metodai, vienas iš šių veiksmingiausių - yra vaizdinė medžiaga, kuri dažniausiai visuomenės atstovams sukelia tam tikras emocijas per asmens psichologinę būseną. Taip pat, socialinės reklamos vienas pagrindinių tikslų – per reklamą, vartotojams padėti suprasti tam tikras nusistovėjusias nuostatas, kurios ne retai susijusios su sveika gyvensena, ekologija, gamtos saugojimu, pagalba ir supratimu vieni kitiems, smurtą. Išnagrinėjus teorinę sampratą, galima pabrėžti socialinės ir komercinės reklamos panašumus, nes abi taiko vaizdinės ir rašytinės informacijos metodus. Tyrimo metu, buvo išsiaiškinta, jog visuomenėje socialinė reklama nėra svetima. Daugelis žmonių yra matę šios srities reklamų, kurių tematika susiję smurtu prieš moteris. Tačiau, didelė dalis respondentų nesutinka su faktu, jog ši reklama sukelia stiprias emocijas ir jausmus, bet sutinka, kad socialinė reklama atkreipia dėmesį į visuomenės problemas. Respondentai nurodė, kad socialinių reklamų pabaigoje reikia nurodyti specialių instancijų kontaktus, kurios kovoja su smurtą patiriančių moterų problemomis.  
Object (of the work) - social advertisement and its impact on society. The main aim of the work – to disclose the impact of social advertisement on society and reveal consumers‘ attitude towards it. Tasks (of the work): 1. To disclose theoretical aspect of the social advertisement and its impact on society; 2. Introduce the social advertisement campaign „Palaikyk“; 3. To analyse the practical impact of social advertisement on nowadays society. Structure of the research: An analysis of the theoretical part of social advertising suggests that this area of advertising is intended to draw attention to social problems and develop its behavioural model in a socially desirable direction. Also, social advertising is based on society and the problems it faces. As an alternative to solving problems, various methods are most often chosen, one of the most effective is the visual material, which most often causes certain emotions to the representatives of society through a person's psychological state. Also, one of the main objectives of social advertising is through advertising, to help consumers understand certain well-established attitudes, which are often associated with healthy lifestyles, ecology, nature conservation, aid and understanding of each other, violence. An examination of the theoretical concept allows the emphasis to be placed on the similarities between social and commercial advertising, since both use visual and written information methods. During the study, it was discovered that social advertising is no stranger to social advertising. Many people have seen advertisements in this area that deal with violence against women. However, a large proportion of respondents disagree with the fact that this advertisement causes strong emotions and feelings, but agrees that social advertising draws attention to societal problems. Respondents pointed out that at the end of social advertising, contacts and data from special instances should be provided to combat the problems of women experiencing violence.  Methods: 1. Literature review; 2. Questionnaire; 3. Statistical analysis.  
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107886
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
algirdas_starevicius_bd.pdf1.57 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Socialinė reklama ir jos poveikis visuomenei. Socialinės kampanijos "Palaikyk" atvejis.

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

114
checked on May 1, 2021

Download(s)

73
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.