Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107864
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Jankauskaitė, Lina
Title: Penktos klasės mokinių įsitraukimas mokantis lietuvių kalbos taikant komiksų kūrimo metodą
Other Title: Engagement on the fifth grade students in learning the Lithuanian language by applying the comic strip creation method
Extent: 43 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Komiksai;Comics;Mokinių įsitraukimas;Studens engagement;Lietuvių kalba;Lithuanian language;Komiksų kūrimo metodas;Comic strip creation method
Abstract: Mokiniai – viena gausiausių visų mokyklų bendruomenės dalių, labiausiai įtraukta į ugdymo procesą, nes ji dalyvauja daugumoje iš visų mokykloje vykstančių veiklų. Esant didelėms dalyvavimo galimybėms ir informacijos srautui, mokiniams tenka susidurti su iššūkiu, kiek jie gali ir geba įsitraukti į vieną ar kitą mokykloje vykstantį procesą ir visapusiškai jame dalyvauti. Ypač šis klausimas iškyla vykstant nuotolinio mokymo procesui, kuomet padidėja mokiniams skiriamų savarankiškų užduočių skaičius. Mokslininkai Fredricks, Blumenfeld ir Paris (2004) išskiria tris įsitraukimo tipus: elgesio, emocinį ir kognityvinį. Žvelgiant į lietuvių kalbos pamokas, mokinių įsitraukimo problematika labiausiai išryškėja dalyvavimo pamokose ir namų darbų atlikimo požiūriu (elgesio įsitraukimo tipas). Tyrimo problema. Pasyvus mokinių įsitraukimas mokantis lietuvių kalbos. Tyrimo objektas. Penktos klasės mokinių įsitraukimo skatinimas mokantis lietuvių kalbos. Tyrimo tikslas. Įvertinti penktos klasės mokinių įsitraukimą taikant komiksų kūrimo metodą mokantis lietuvių kalbos. Šiam tikslui pasiekti iškelti tokie tyrimo uždaviniai: 1. atskleisti komiksų kūrimo metodo galimybes mokinių įsitraukimui skatinti; 2) sukurti ir įgyvendinti namų darbų užduočių ciklą naudojant komiksų kūrimo metodą, 3) įvertinti komiksų kūrimo metodo veiksmingumą penktos klasės mokinių įsitraukimui mokantis lietuvių kalbos. Tyrimas atliktas vienoje Vilniaus progimnazijoje, tyrime dalyvavo penktos klasės mokiniai (iš viso 6 tyrimo dalyviai). Tyrimo instrumentai: 1) stebėjimas; 2) mokinių refleksijos; 3) mokinių atliktų darbų turinio analizė. Tyrimo rezultatai parodė, kad komiksų kūrimo metodo taikymas yra naudingas lietuvių kalbos pamokose kaip papildoma mokinių skatinimo mokytis priemonė. Šio metodo panaudojimas leido mokiniams labiau emociškai įsitraukti mokantis, teigiamai veikė mokinių ir mokytojo santykius. Atsižvelgiant į tai, kad tyrimas vykdytas nuotolinio mokymo metu, tokio pobūdžio veiklos mažiausią įtaką darė kai kuriems elgesio ir kognityvinio mokinių įsitraukimo mokantis lietuvių kalbos elementams.
Primarily, students are one of the most abundant parts of the community of all schools, which is most involved in the educational process, as it participates in many school activities. Subject to the great opportunities for participation and information flow, students have to face the challenge on what extent they can and are able to engage into one or another ongoing school process and to comprehensively participate in it. Particularly, this issue arises during the distance learning process, when there is an increase in number of individual tasks assigned to students. The scholars Fredricks, Blumenfeld and Paris (2004) distinguish three types of engagement: behavioural, emotional, and cognitive. While looking at Lithuanian language lessons, the problematicity of students’ engagement is most prominent from the perspective of participating in lessons and doing homework (type of behavioural engagement). The issue of research. Passive engagement of students in learning the Lithuanian language. The object of research. Encouraging engagement of the fifth grade students in learning the Lithuanian language. The aim of research. To evaluate engagement of the fifth grade students in learning the Lithuanian language by applying the comic strip creation method. In order to achieve this aim, the following research objectives have been set: 1. disclose opportunities of the comic strip creation method to encourage engagement of students; 2) develop and implement a homework cycle by using the comic strip creation method; 3) evaluate the effectiveness of the comic strip creation method for engagement of the fifth grade students in learning the Lithuanian language. Furthermore, the research was carried out in one progymnasium in Vilnius, and it involved the fifth grade students (a total of 6 research participants). Research instruments are the following: 1) observation; 2) student reflections; 3) content analysis of student works. Finally, results of the research have revealed that application of the comic strip creation method is useful in Lithuanian language lessons as an additional measure of encouraging students to learn. The use of this method allowed the students to engage more emotionally in learning the Lithuanian language, and it had a positive impact on student-teacher relationship. Taking into account the fact that the research was conducted during distance learning, activities of such nature had the least impact on some elements of behavioural and cognitive engagement of students in learning the Lithuanian language.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107864
Appears in Collections:2020 m. (Profesinių studijų pedagogika)

Files in This Item:
lina_jankauskaite_psbd.pdf1.82 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

83
checked on May 1, 2021

Download(s)

52
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.