Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107832
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Valaitytė, Armina
Supervisor: Ganusauskaitė, Aurelija
Title: Šiuolaikinio meno festivalio „Virus“ projekto valdymo procesas
Other Title: Project management process of contemporary art festival "Virus"
Extent: 53 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Projekto valdymo procesas;Project management process;Festivalis „Virus“;Festival „Virus";Integracijos valdymas;Integration management;Rizikos valdymas;Risk management;Komunikacijos valdymas;Communication management
Abstract: XXI a. sparčiai vyksta globalizacijos procesai, kurie turi stiprų poveikį projektų valdymo veiklai. Stiprėjanti konkurencija, vartotojų poreikių didėjimas, produkto kokybės gerinimo būtinumas įpareigoja projektų valdymą atlikti nepriekaištingai, tam, kad projektas pavyktų ir sulauktų pasisekimo. Šiomis dienomis ekonomikos plėtra yra paremta žiniomis bei inovacijomis, vis daugiau investuojama į projektų valdymo kolektyvo išsilavinimą bei kūrybiškumą. Norint įgyvendinti kokybišką ir šiuolaikišką projektą, komanda ir pats valdymo procesas turi būti orientuotas į besikeičiantį šiuolaikinį pasaulį, vartotojų norus bei ekonomikos pokyčius. Bakalauro baigiamajame darbe, tema: „Šiuolaikinio meno festivalio „Virus“ projekto valdymo procesas“, yra analizuojamas šiuolaikino meno festivalio „Virus“ projekto valdymo procesas. Temos aktualumą, naujumą ir pasirinkimo motyvaciją lėmė tai, kad iki šiol nebuvo išsamiai analizuotas „Virus“ festivalio valdymo procesas, nors šis festivalis organizuojamas jau 24 metus. Mano nuomone, yra poreikis ištirti esamą projekto valdymo situaciją, nustatyti vadybines kompetencijas, projekto rengėjų tikslus bei projekto nešamą žinutę publikai. Darbo literatūrinėje dalyje analizuojama projektų ir projektų valdymo samprata, taip pat minimos projektų valdymo sritys ir metodai. Projektų valdymas išanalizuotas pagal valdymo sritis, pavyzdžiui, integracinis, apimties, projekto laiko, kaštų, žmogiškųjų išteklių, komunikacijos valdymas, taip pat ir kokybės bei rizikos valdymas. Darbo problema siejasi su konkretaus projekto valdymo ypatybėmis, analize. Tyrimo klausimai problemai apibūdinti: kaip darbuotojai vykdo „Virus“ festivalio projekto valdymą? Kokie valdymo metodai naudojami projekte? Kurioms projektų valdymo sritims skiriama daugiausiai dėmesio? Buvo atliktas „Virus“ festivalio projekto valdymo kokybinis tyrimas. Pasirinkta, kad duomenys tyrimui rinkti kokybiniu pusiau struktūruotu interviu metodu. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad „Virus“ komanda labiausiai atsižvelgia į integracijos valdymo, komunikacijos valdymo, rizikos valdymo bei kokybės ir laiko valdymo procesus. Bakalauro baigiamasis darbas susidaro iš mokslinės literatūros analizės, empirinės darbo dalies, išvadų bei priedų.
In XXI century globalization processes are rapidly growing, which have a strong impact on project management activities. Increasing competition, growing consumer demands, and the need to improve the quality of a product make project management work done flawlessly for the project to succeed and receive benefit. These days economic development is based on the knowledge and innovation and the investment to the education and creativity of the project management team is increasing. In order to organize and deliver a high-qulity, modern project, the team and the management process itself must be focused on the changes of modern world, consumer preferences and volatility of economics. In this Bachelor thesis named „Contemporary art festival „Virus“ management process“ analysis of contemporary art festival „Virus“ management process is presented and analysed. The topicality, novelty and motivation behind the choice of the theme was determined by the fact that the process of managing the „Virus“ festival has not been analyzed so far, although the festival has been organized for 24 years already. In my opinion, there is a need to investigate the current project management situation, identify managerial competences, project organizer goals and understand the message that projects brings to the public. In the literature analysis part of the thesis the concept of project and project management are analyzed, also project management areas and methods are mentioned. Project management is analyzed by management areas, such as integrative, scope, project time, cost, human resources, communication management as well as quality and risk management. The problem of thesis is related to the specific features of project management and analysis. Research questions to describe the problem: How do staff manage the „Virus“ festival project? What management methods are used in the project? Which areas of project management are mostly focused on? A qualitative study of „Virus“ festival project management was done. It was chosen that the data were collected by qualitative semi-structured interview method. The results of the study revealed that „Virus“ festival team is focusing on the areas of integration management, communication management, risk management, quality management and time management. Bachelor‘s thesis consists of analysis of scientific literature, empirical part, conclusions and annexes.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107832
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
armina_valaityte_bd.pdf983.42 kBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

50
checked on May 1, 2021

Download(s)

20
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.