Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107822
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Urbonavičiūtė, Liucija
Supervisor: Tamošaitis, Mindaugas
Title: Politinės demokratijos formavimosi pradžia atkurtoje Lietuvoje
Other Title: The beginning of political democracy formation in restored Lithuania
Extent: 45 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Lietuva;Lithuania;Politika;Demokratija;Political;Democracy
Abstract: 1990- 1996 metai, neabejotinai itin svarbus laikotarpis Lietuvai, per itin trumpą laiką vyko daugybė demokratizacijos procesų, kurie aktualūs dar šiandien ir yra nedalomai susiję tarpusavyje. Parlamentarizmo raida Lietuvoje 1990-1996 m. parodo institucijų demokratizaciją ir reorganizaciją, nors vieningos demokratinės valstybės kūrimo vizijos ir nebuvo. Tiriamu laikotarpiu šalyje susikūrė įstatyminė bazė, priimtas svarbiausias dokumentas - Konstitucija, ištobulėjo partiškumas šalyje susikūrė aiškūs partiniai kairės ir dešinės blokai sukurdami savo autentišką elektoratą, parlamente efektyvesnį darbą užtikrino frakcijos. Per 1990-1996 metus sukurtas demokratiškas modelis priminė vakarietiškas demokratijas, tačiau nors chronologiškai Lietuva ir pirmavo daugumoje politinių demokratizacijos procesų tarp kitų posovietinių valstybių, tačiau politinė demokratizacija klostėsi panašiai. Galima drąsiai daryti išvadą, kad politinė demokratiziacija šalyje pavyko ir ypač greitai prigijo parlamente, kur jau pirmaisiais mėnesiai po nepriklausomybės ėmė kurtis institutai būdingi vakarietiškoms demokratijoms - frakcijos. Parlamento demokratizacija darė įtaką ir visuomenei, pradėtos didelės reformos. Didžioji dalis visuomenės ypač 1990-1992 metais buvo įsitraukusi politinius įvykius, nors vėlesniais metais susidomėjimas įsitraukimas ir susidomėjimas politika šalyje ėmė blėsti. Tai greičiausiai lėmė stabilėjanti situacija šalyje, stiprėjantis nacionalinis saugumas ir mažėjanti byrančios Sovietų Sąjungos grėsmė, taip pat patriotizmo nuvertinimas ir „greitų“ pinigų siekis. 1990-1996 metais piliečių indėlis kuriant demokratišką valstybę akivaizdus, tačiau dalis visuomenės, dažniausiai mažiau išsilavinę asmenys arba asmenys susidūrę su socialine nelygybe kapitalizmo sąlygomis, įniko į nusikalstamas veikas siekdami pasipelnyti. Koloboravimas su nusikalstamomis grupuotėmis pastebimas ir valdžios insitucijose. Todėl demokratija greitai įsišaknijusi parlamente visuomenėje prigijo ne taip greitai.
1990 - 1996 years undoubtedly have been especially important for Lithuania. In a short period of time, there have been many processes of democratization which are relevant today and are indivisibly related between each other. Parliamentarism development in Lithuania 1990 - 1996 years shows de- mocratization and reorganization of institutions. Although there was not a united vision on how to cre- ate a democratic nation. In the researched period legal framework was created and the most important document – the constitution - was ratified. The partisanship has improved and clear right and left - wing created authentic electorate in the country. More active work in the parliament was ensure by the factions. Through 1990 - 1996 years democratic model was created and it reminded western democra- cy, however, even thought chronologically Lithuania was precedence if the majority of political democ- ratisation process compare to other post-Soviet countries political democratisation unfolded similarly. We can fearlessly make a conclusion that political democratisation in the country was a success and it established itself in the parliament where in the first months after independence institutions began to develop similar to western democracies - factions. Parliament democratisation had an impact on society and major reforms were started. The vast of society particularly in the 1990 - 1992 years were involved in the political evens though in later years involvement and interest in country policies began to fade. It was most likely due to the stabilising situation in the nation, strengthening of the national security and descending threat of the collapsing Soviet Union as well as depreciation of the patriotism and aim to gain quick money. In the 1990 - 1996 years contribution of the citizens creating a democratic state is obvious, however, part of the society, most often less educated individuals or individuals that have been encountered with the social inequality under conditions of capitalism, involved in the criminal activities to make a quick profit. Collaboration with criminal groups is noticeable in the authorities. Therefore, democracy that has quickly rooted in the parliament did not take root in the society so rapidly.

Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107822
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
liucija_urbonaviciute_bd.pdf24.57 MBAdobe PDF   Until 2025-06-19View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

49
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

20
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.